... ...

Mianowanie  żołnierzy  zawodowych  w korpusie podoficerskim  i oficerskim  może nastąpić po dwóch latach, w aktywnej rezerwie w korpusie szeregowych po 20  dniach służby, a  w pasywnej  rezerwie po odbyciu 10 dniowych ćwiczeń  - przewiduje  opublikowany  projekt  rozporządzenia  MON w sprawie mianowania  na stopnie  wojskowe. Dotyczy  żołnierzy zawodowych i rezerwy,  pełniących służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

Jest to akt  wykonawczy do obszernego art. 140 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641). Nowością  wprowadzoną w ustawie oraz w projekcie rozporządzenia  MON jest fakt, że stopień wojskowy szeregowego (marynarza) nadaje szef wojskowego centrum rekrutacji podczas kwalifikacji wojskowej albo w ramach postępowania rekrutacyjnego mającego na celu powołanie do służby wojskowej, w formie wpisu w ewidencji wojskowej.

Nowe przepisy mają zastąpić rozporządzenie MON z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.  Określają  inne niż prezydent RP  i minister obrony narodowej organy uprawnione do mianowania.

Utrzymano  w ustawie  dotychczasowe  zapisy  dotyczące awansów

Zgodnie  bowiem z art.  140  ustawy o  obronie Ojczyzny  na stopnie wojskowe:

 • szeregowych i podoficerów mianuje szef MON lub organy wojskowe, którymi są: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, dowódca Garnizonu Warszawa, szefowie wojskowych centrów rekrutacji oraz inni dowódcy jednostek wojskowych zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora),
 • w korpusie podoficerów, w przypadku kształcenia, mianuje organ, któremu podlega szkoła podoficerska,
 • na stopnie wojskowe w korpusie oficerów mianuje szef MON, z wyłączeniem pierwszego stopnia oficerskiego (podporucznika) oraz stopni oficerskich generałów i admirałów, na które mianuje prezydent RP na wniosek ministra obrony narodowej,
 • na stopień wojskowy marszałka Polski mianuje prezydent RP na wniosek szefa MON. Chodzi o oficera posiadającego stopień wojskowy generała (admirała) za wyjątkowe zasługi dla Sił Zbrojnych

 Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy  występują:

 • przełożony żołnierza zawodowego zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii lub inne zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika/kapitana (porucznika marynarski/kapitana marynarki) – na stopnie wojskowe w korpusie szeregowych i podoficerów;
 • dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową, lub przełożony tego dowódcy – na stopnie wojskowe w korpusie oficerów do stopnia pułkownika (komandora) włącznie;
 • szef Sztabu Generalnego WP – na stopnie wojskowe w korpusie oficerów, w tym generalskie i admiralskie w podległych strukturach;
 • dyrektor Departamentu Kadr – na stopnie wojskowe w korpusie oficerów;
 • szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub szef Służby Wywiadu Wojskowego odpowiednio w stosunku do podległych żołnierzy zawodowych – do stopnia pułkownika (komandora) włącznie.

Zgodnie z art. 140 ust. 12 tej ustawy żołnierze  w czynnej służbie wojskowej  w czasie pokoju mogą   być  mianowany na wyższy  stopień  jeżeli spełniają   łącznie następujące warunki:

 • uzyskają pozytywne wyniki w szkoleniu wojskowym;
 • otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę w opinii służbowej;
 • ukończyli kurs lub szkolenie wojskowe, jeżeli jest to wymagane dla stopnia wojskowego, na który mają być mianowani.

Warunkiem mianowania  jest również: brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego

Wniosek o mianowanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, oprócz danych osoby opiniującej z jej stopniem wojskowym, nazwiskiem i imieniem, zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz podpisem, z klauzulę „popieram wniosek o mianowanie” lub „nie popieram wniosku o mianowanie" zawiera również:

 • informację o miejscu pełnienia służby i zajmowanym stanowisku służbowym;
 • nazwę korpusu osobowego, grupy osobowej oraz symbol posiadanej specjalności wojskowej;
 • wskazanie stanowiska służbowego, na które żołnierz zostanie wyznaczony lub, na które zostanie zmienione jego zaszeregowanie wraz z mianowaniem na stopień wojskowy;
 • ocenę z ostatniego opiniowania służbowego, a w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, sporządzoną na potrzeby mianowania, opinię za czas ćwiczeń;
 • okres posiadania stopnia wojskowego przez czas nieprzerwanego pełnienia czynnej służby wojskowej.

Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerskim i oficerskim może być mianowany żołnierz zawodowy, który pełnił zawodową służbę wojskową przez okres co najmniej 2 lat. Mianowanie  musi mieć  charakter uroczysty.

Awanse w szkołach wojskowych i Legii Akademickiej

Projekt  rozporządzenia  reguluje także mianowanie żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej (zarówno studiów stacjonarnych jak i w ramach kursu oficerskiego w trakcie kształcenia). Mogą być mianowani  przez rektora – komendanta  uczelni wojskowej najwyżej na stopień wojskowy kaprala (mata). Warunkiem  jest pozytywne zaliczenie egzaminów objętych regulaminem nauki, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe.  Awans na stopień  kaprala  następuje dopiero po zdaniu w uczelni wojskowej egzaminu na podoficera, z dniem powołania do zawodowej służby wojskowej, czyli po I roku.

Podobne zasady obowiązują w  szkole podoficerskiej. Kadeci mogą być  mianowani do stopnia  kaprala, ale z wnioskiem do organu, któremu podlega  szkoła występuje komendant szkoły podoficerskiej .

Z kolei  osoby   kształcące się w  szkołach Legii Akademickiej mogą  być  mianowani  na stopień wojskowy kaprala (mata)  w ostatnim dniu tego kształcenia. Z wnioskiem  występuje  do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji  komendant  szkoły podoficerskiej, w której był prowadzony  egzamin na podoficera

Warunkiem mianowania są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych programem szkolenia w Szkołach Legii Akademickiej, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego.

Awanse żołnierzy w WOT

 Na wyższy stopień w korpusie szeregowych może być mianowany żołnierz terytorialnej służby wojskowej, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej i ukończył szkolenie wojskowe podstawowe lub wyrównawcze.

Organem właściwym do mianowania żołnierza WOT jest:

 • dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika - w przypadku mianowania na wyższy stopień wojskowy w ramach zajmowanego stanowiska służbowego lub innego stanowiska służbowego w tej samej jednostce wojskowej;
 • dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w przypadku mianowania na wyższy stopień wojskowy w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej.

Z wnioskiem o mianowanie występuje się w przypadku spełnienia następujących warunków mianowania: ukończenie kursu podoficerskiego lub innego kursu albo szkolenia wojskowego oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego. 

W przypadku, kiedy w jednostce wojskowej Wojsk Obrony Terytorialnej nie ma wolnego stanowiska w korpusie podoficerów, komendant szkoły podoficerskiej przesyła do właściwego dowódcy jednostki wojskowej wykaz żołnierzy OT, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin podoficerski.  Warunkiem mianowania żołnierza OT jest występowanie w etacie jednostki wojskowej nieobsadzonego stanowiska służbowego, na które żołnierz będzie wyznaczony wraz z mianowaniem.

Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerskim  i oficerskim może być mianowany żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jeżeli pełnił terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej 2 lat.

Żołnierze aktywnej  rezerwy  mogą liczyć na awans  już po 20 dniach  służby

W przypadku żołnierzy aktywnej rezerwy  awans w  korpusie  szeregowych może nastąpić  gdy od ostatniego mianowania pełnił on łącznie w aktywnej rezerwie co najmniej 20 dni tej służby, zaś w przypadku w korpusu  podoficerskiego  pełnił łącznie w aktywnej rezerwie co najmniej 30 dni tej służby..

 Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje przełożony żołnierza, od szczebla co najmniej dowódcy kompanii lub inne stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika/kapitana (porucznika marynarki/kapitana marynarki).

Wniosek o mianowanie, przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.

Mianowanie żołnierzy pasywnej rezerwy zależy od dni ćwiczeń

Żołnierz w pasywnej  rezerwie może być  mianowany w korpusie szeregowych, jeśli  posiada co najmniej wykształcenie podstawowe albo gimnazjalne oraz przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych, a ponadto odbył co najmniej 10-dniowe ćwiczenia  wojskowe, w trakcie których osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz w dyscyplinie wojskowej.

Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów  trzeba już zdać egzamin na podoficera po ukończeniu kursu lub szkolenia wojskowego wymaganego do mianowania na ten stopień wojskowy, a także jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 30 dni.

Z kolei oficerem może  zostać żołnierz pasywnej rezerwy,  jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych RP w korpusie szeregowych lub podoficerów, posiada wykształcenie wyższe oraz zdał egzamin na oficera oraz przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • odbył przeszkolenie wojskowe lub zajęcia wojskowe oraz ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 5 dni;
 • odbył kurs oficerski realizowany w ramach ćwiczeń wojskowych;
 • odbył inne szkolenie wojskowe wymagane na oficera oraz dodatkowo, po odbyciu tego szkolenia i zdaniu egzaminu na oficera, odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 15 dni.

Na kolejny stopień wojskowy w korpusie oficerów może żołnierz pasywnej rezerwy może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych RP  oraz m.in. odbył w posiadanym stopniu wojskowym ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 30 dni.  A ponadto  na  awans  w stopniu  oficerskim  mogą liczyć  żołnierze   rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym przez okres co najmniej jednego roku oraz w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP w korpusach osobowych: sił powietrznych, marynarki wojennej, sprawiedliwości oraz obsługi prawnej, medycznym, finansowym, duszpasterstwa oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Mianowanie może nastąpić do najwyższego stopnia wojskowego w ramach zaszeregowania stanowiska do stopnia etatowego.

 Z wnioskiem o mianowanie  może  wystąpić szef wojskowego centrum rekrutacji,  attaché  obrony  w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, w stosunku do żołnierzy posiadających obywatelstwo polskie stale zamieszkujących za granicą, a także  władze naczelne stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy, którzy brali udział w walkach o niepodległość państwa, wobec żołnierzy zrzeszonych w tych stowarzyszeniach ,

Nowe przepisy mają wejść w życie po  14 dniach  od publikacji w Dzienniku  Ustaw.  R.Ch.