... ...

W piątek  po południu, opublikowano projekt  rozporządzenia  MON ws.  uposażenia zasadniczego  żołnierzy  zawodowych, w którym wszystkie  stawki  od szeregowego do generała zwiększą  się  od marca o 400 zł brutto.  Dlaczego  jednak w tym roku  wynagrodzenia kadry zawodowej WP  podskoczą o prawie 1200 zł, jak zapewnił  szef MON,  czyli o 16,8 proc. ?  Jakim cudem?  

5 dni na konsultacje

W nowym projekcie  rozporządzenia, które ma zastąpić to z  10 lipca 2022 r.   najniższe uposażenie  zasadnicze szeregowego  zawodowego  zwiększy się  z 4560 zł  do 4960 zł, a  generała  - z  17750  do 18150 zł, czyli też  o 400 zł.  

Jak  czytamy w uzasadnieniu  tego projektu, „uwzględniając aktualne czynniki makroekonomiczne optymalnym rozwiązaniem jest podwyższenie wszystkich stawek uposażeń żołnierzy zawodowych o jednakową kwotę wynoszącą 400 zł..  Nowe stawki uposażeń obowiązywać będą od 1 marca 2023 r. dlatego   nowa siatka płac żołnierzy wejdzie w życie z dniu następnym  po ogłoszeniu. Na konsultacje  międzyresortowe jest pięć  dni. „Termin ten podyktowany jest koniecznością niezwłocznej wypłaty podwyżki uposażeń żołnierzom zawodowym” – uzasadniał wiceszef MON Michał Wiśniewski w piśmie do dyrektora  Rządowego Centrum Legislacji.  To oznacza, że  wypłata  podwyżek  nastąpi na początku kwietnia, z wyrównaniem  od marca  br. W uzasadnieniu projektu  rozporządzenia  po raz pierwszy od dawna nie podano, ile te podwyżki  będą   kosztować  budżet  MON.

W czwartek  szef  MON  tradycyjnie w mediach społecznościowych  ujawnił  te podwyżki, które zostały  potwierdzone, informując  jednocześnie ku zaskoczeniu, że  przeciętne   zarobki  kadry zawodowej  zbliżą  się do 8 tysięcy.  To  oznacza podwyżkę   do  poprzedniego roku o  prawie o 1200 zł.  To jest wzrost  o  16,8 proc. do roku poprzedniego, w którym spadły realne uposażenia.  W ubiegłym roku podwyżki  wyniosły od prawie 11 proc. dla szeregowego ( 450 zł) do  9 proc. dla generała ( 920 zł), przy inflacji w 2022 r. podanej przez  GUS na poziomie 14,4 proc.  Wygląda na to, że w tym roku wyborczym  rząd jest  bardziej łaskawy dla  mundurowych i emerytów. 

W  zeszłym roku  obowiązywał  taki sam dla żołnierzy  i  policjantów wskaźnik przeciętnego uposażenia (4,23 i 4,229 krotność  kwoty  bazowej, wynoszącej 1614,69 zł.  Średnie  uposażenie  w tych  formacjach wraz z dodatkami  wynosiło 6830,14 zł brutto.  Ale od 1 marca   br. kwota  bazowa została podwyższona  do 1740,64 zł.  Oznacza to, że  mnożnik  pozostaje  na dotychczasowym  poziomie,  co łatwo prześledzić  na przykładzie  podwyżek  policjantów. 

Uposażenia policjantów zwiększyły się o  532 zł brutto   

Po  opublikowaniu  1 marca br.  w Dzienniku Ustaw nowelizacji podpisanego  28 lutego  przez szefa MSWiA  rozporządzenia z  6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego,  podwyżki  mogą już być wypłacone. Jest to  jeden z dwóch składników  uposażenia zasadniczego policjantów.

Stawki w  tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów  są wyrażone  w postaci mnożników kwoty bazowej.   Na przykład, mnożnik najniższego zaszeregowania  policjanta  wyniesie  od 1 marca 1,473 ( było  1,360) krotność  kwoty bazowej, która  od 1  marca zostanie podwyższona  do  1740,64 zł brutto.   Wychodzi  2563,96 zł.   Najwyższa  grupa  zaszeregowania  jest  zarezerwowana  dla  generalnego  inspektora . Wyniesie po  zmianach   5,811 ( było  5,291 ) krotność  kwoty  bazowej  ( 10 115 zł).  Nie zmieniono  za to dodatku za posiadany stopień  policyjny, który w przypadku  posterunkowego  (najniższy stopień)  zmieniono w 2022 r.  i wynosi  1675 zł brutto, starszego aspiranta – 1930 zł  a generalnego  inspektora – 2345 zł.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MSWiA podano, że  po waloryzacji wynagrodzeń w sferze  budżetowej w średniorocznej wysokości 7,8 proc, od 1 marca br. przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 532 zł.  To jest  znacznie więcej niż 400 zł  u żołnierzy.   Dzięki temu  wynagrodzenia  policjantów  na 1 marca 2023 r. zwiększą  się  do  7.361 zł, tj. 6 795 zł bez nagrody rocznej.  To oznacza, że  mnożnik  dla policjantów wyniesie 4,229, czyli  się  nie zmieni.  W rezultacie  uposażenie  policjantów będą  niższe o ponad 600 zł  niż żołnierzyTo  może być przyczyna  konfliktu w służbach mundurowych, chyba że  zarobki   policjantów  są zaniżone.  

Jakim cudem  uposażenia żołnierzy  podskoczyły do prawie 8 tysięcy, jeśli  zapowiedziane przez  szefa MON podwyżki  wyniosą średnio 400 zł?  Tajemnica tkwi w dodatkach, które  MON  uwzględnił przy całkowitym  uposażeniu  żołnierzy, co powoduje, że  zarobki  żołnierzy  - jak twierdzi szef MON - zwiększyły się  o 16,8 proc. i  dorównały obecnej  inflacji.  

Świadczenie za długoletnią służbę

Tajemnica  wysokich  przeciętnych  uposażeń żołnierzy  tkwi w nowych dodatkach. Chodzi  m.in. o świadczenie za długoletnią służbę po 15 latach.  Identyczne rozwiązania przyjęto  wobec funkcjonariuszy  MSWiA,  w Służbie Więziennej czy też  Służbie Celno-Skarbowej.

Przypomnijmy, że  obowiązujące  od 1 marca nowe świadczenie za długoletnią służbę  wynosi i 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem żołnierza i funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. Warunkiem wliczenia świadczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej.

Koszty wprowadzenia świadczenia za długoletnią służbę w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w 2023 r, ( za 10 miesięcy)  wyniosą ponad 291 mln zł, z tego w Policji – 215 mln zł, Straży Granicznej – 26, 7 mln zł, Państwowej Straży Pożarnej – 43 mln zł. a w  Służbie Ochrony Państwa – 6,5 mln zł W latach kolejnych roczny skutek wyniesie prawie 350 mln zł.

MON tych  danych  nie  ujawnił, ale będzie  nie mniej  niż w Policji, gdzie jest  pond 107 tysięcy etatów.

Nowe dodatki dla  żołnierzy   

W przypadku żołnierzy  należałoby  uwzględnić  nie tylko  planowany wzrost  uposażenia  od 1 marca, ale  także innych dodatków i świadczeń. Są  to:

  • wzrost dodatku służbowego o 450 zł  od 1 grudnia br.  Nie  dotyczy  to wszystkich  żołnierzy tylko jednostek  wojskowych   wymienionych w nowelizacji rozporządzenia  MON z 25 listopada    oraz pełniących służbę na granicy oraz w jednostkach znajdujących się na wschodzie Polski,
  • zmieniony  dodatek motywacyjny,  który obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Zastąpił dodatek motywacyjny z tytułu uzyskania określonej klasy kwalifikacyjnej. Wynosi dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą  w wysokości 105 zł  w ostatniej opinii służbowej oraz  150 zł  w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych . W przypadku  żołnierzy z  oceną wzorcową  jest to  255 zł   w  ostatniej opinii służbowej  oraz 405 zł  z  w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

Funkcjonariusze  też mają  ekstra dodatki

 Należy przypomnieć, że  w toku negocjacji strony związkowej z kierownictwem  MSWiA   przywrócono dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na wschodniej „zielonej granicy” oraz na przejściach lotniczych i morskich.   Wynosi  on 450 zł. Tym dodatkiem objętych zostało  6,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej. Związkowcy  nie  ukrywali, że  wzorowali się  na wprowadzonym od 1 grudnia br. dodatku służbowego  dla żołnierzy  zawodowych w wysokości  450 zł.

 Ponadto zwiększono dzienną  stawkę dodatku terenowego dla policjantów z dotychczasowego 1 proc. do 6 proc. kwoty bazowej. Od 1 marca 2023 r., po waloryzacji kwoty bazowej, dodatek terenowy zwiększył się z 16 zł do  105 zł za każdy  rozpoczęty dzień służby.

 W tym roku rozszerzono katalog osób uprawnionych do dodatku stołecznego w Policji o wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dodatek ten przyznano także funkcjonariuszom Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, pełniącym służbę na terenie m.st. Warszawy. Wysokość dodatku wyniesie, analogicznie jak u policjantów 548,30 zł brutto.

 Podwyższono również minimalny próg dodatku funkcyjnego do 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku. Na tym rozwiązaniu skorzysta finansowo prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

 Uzgodniono też, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji.  Tu również wzorowano się  na zapisach  ustawy o obronie  Ojczyzny, która  ochotnikom na I roku w uczelniach wojskowych  i szkołach  podoficerskich, a także w  dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej  przyznaje uposażenie na poziomie  szeregowego zawodowego, czyli od 1 marca w wysokości  4960 zł brutto.  Od  tej podstawy jest m.in. liczona gratyfikacja  urlopowa żołnierzy, która wynosi  35 proc. najniższego uposażenia żołnierzy.  Wyjątkowo w tym roku, co , którzy  skorzystali z gratyfikacji w styczniu i lutym, otrzymają  wyrównanie.

 Dzięki ujawnieniu przez szefa MON  średnich zarobków kadry WP, dla  większej przejrzystości i wiarygodności wskaźnik krotności nowej kwoty  bazowej  przeciętnego  uposażenia żołnierzy  powinien wynieść  4,58. Decyzja  o podwyższeniu z 4,23 do 4,58 należy  do Prezydenta, a u funkcjonariuszy do rządu.  W przypadku  policjantów,  ostateczna wysokość uposażenia z dodatkami  po podwyżkach od 1 marca  nie została ujawniona. R.Ch.

zdjęcie: CO MON

 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA

 

Grupa uposażenia

Miesięcznie w złotych

1

2

20

18150,00

19 B

15900,00

19 A

15300,00

19

14800,00

18 B

14100,00

18 A

13550,00

18

13150,00

17 B

12550,00

17 A

12150,00

17

11800,00

16 C

10980,00

16 B

10480,00

16 A

10040,00

16

9640,00

15 C

9090,00

15 B

8650,00

15 A

8500,00

15

8350,00

14 C

7950,00

14 B

7800,00

14 A

7700,00

14

7600,00

13 B

7250,00

13 A

7150,00

13

7100,00

12 A

6860,00

12

6820,00

11

6700,00

10

6650,00

9

6500,00

8

6380,00

7

6050,00

6

6000,00

5

5940,00

4

5660,00

3

5620,00

2

5560,00

1 A

5380,00

1

5030,00

0

4960,00