... ...

W środę, 18 bm.  weszło w życie rozporządzenie  MON z 28 sierpnia w sprawie mianowania  na stopnie  wojskowe [ Dz.U z 3.10.2023, poz. 2113].  Dotyczy  żołnierzy zawodowych oraz w dobrowolnej służby wojskowej, w tym również w trakcie kształcenia, a także ochotników w szkołach Legii Akademickiej, pełniących  terytorialną służbę  wojskową  oraz żołnierzy aktywnej i pasywnej rezerwy, pełniących służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, a także pośmiertnie. Mianowanie  musi mieć  charakter uroczysty.

 Podoficer młodszy może być  mianowany po roku  czy dwóch latach?

Jest to akt  wykonawczy do obszernego art. 140 ust. 19  ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641).  Pod  koniec września  weszły w życie  zmiany tego  artykułu (zapisane w ustawie o AMW z 17 sierpnia br.), które spowodowały skrócenie minimalnych okresów służby wymaganych do mianowania na wyższy stopień wojskowy w korpusie szeregowych  i  podoficerów młodszych (po upływie 12 miesięcy od poprzedniego  mianowania), a  oficerów młodszych  - po dwóch latach.  

 Tymczasem w § 28 nowego rozporządzenia  z 28 sierpnia br. zapisano, że na stopień kaprala może być  mianowany żołnierz  zawodowy, który ukończył kurs podoficerski w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej. W jednym  i drugim przypadku mianowanie  następuje po wyznaczeniu  na nowe stanowisko. Z kolei kolejny awans w korpusie podoficerskim  może nastąpić „po okresie  co najmniej 2-letnim  pełnienia zawodowej służby wojskowej”. Jak  się to  ma do  zapisu ustawowego z 17 sierpnia, że podoficer młodszy może  być mianowany po roku?  Korzystna dla  podoficerów młodszych zmiana art. 140, ust. 17 pkt  1  jest ważniejsza  niż  graniczenia w tym nowym  rozporządzeniu.

Z kolei na wyższy stopień w korpusie szeregowych może być mianowany żołnierz zawodowy, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej i ukończył odpowiednie szkolenie wojskowe.

Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy  występują:

 • przełożony żołnierza zawodowego zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii lub inne zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika/kapitana (porucznika marynarski/kapitana marynarki) – na stopnie wojskowe w korpusie szeregowych i podoficerów;
 • dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową, lub przełożony tego dowódcy – na stopnie wojskowe w korpusie oficerów do stopnia pułkownika (komandora) włącznie;
 • szef Sztabu Generalnego WP – na stopnie wojskowe w korpusie oficerów, w tym generalskie i admiralskie w podległych strukturach;
 • dyrektor Departamentu Kadr – na stopnie wojskowe w korpusie oficerów;
 • szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub szef Służby Wywiadu Wojskowego odpowiednio w stosunku do podległych żołnierzy zawodowych – do stopnia pułkownika (komandora) włącznie.

Wniosek o mianowanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, oprócz danych osoby opiniującej z jej stopniem wojskowym, nazwiskiem i imieniem, zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz podpisem, z klauzulę „popieram wniosek o mianowanie” lub „nie popieram wniosku o mianowanie zawiera również:

 • informację o miejscu pełnienia służby i zajmowanym stanowisku służbowym;
 • nazwę korpusu osobowego, grupy osobowej oraz symbol posiadanej specjalności wojskowej;
 • wskazanie stanowiska służbowego, na które żołnierz zostanie wyznaczony lub, na które zostanie zmienione jego zaszeregowanie wraz z mianowaniem na stopień wojskowy;
 • ocenę z ostatniego opiniowania służbowego, a w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, sporządzoną na potrzeby mianowania, opinię za czas ćwiczeń;
 • okres posiadania stopnia wojskowego przez czas nieprzerwanego pełnienia czynnej służby wojskowej.

Awanse w szkołach wojskowych i Legii Akademickiej

Nowe regulacje regulują także mianowanie żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej ( zarówno studiów stacjonarnych jak i w ramach kursu oficerskiego w trakcie kształcenia). Mogą być mianowani  przez rektora – komendanta  uczelni wojskowej najwyżej na stopień wojskowy kaprala (mata). Warunkiem  jest pozytywne zaliczenie egzaminów objętych regulaminem nauki, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe.  Awans na stopień  kaprala  następuje dopiero po zdaniu w uczelni wojskowej egzaminu na podoficera, z dniem powołania do zawodowej służby wojskowej  (po I roku).

Podobne zasady obowiązują w  szkole podoficerskiej. Kadeci mogą być  mianowani do stopnia  kaprala, ale z wnioskiem do organu, któremu podlega  szkoła występuje komendant szkoły podoficerskiej .

Z kolei  osoby   kształcące się w  szkołach Legii Akademickiej mogą  być  mianowani  na stopień wojskowy kaprala (mata)  w ostatnim dniu tego kształcenia. Z wnioskiem  występuje  do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji  komendant  szkoły podoficerskiej, w której był prowadzony ten egzamin na podoficera

 Warunkiem mianowania są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych programem szkolenia w Szkołach Legii Akademickiej, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego.

Awanse żołnierzy w WOT

 Na wyższy stopień w korpusie szeregowych może być mianowany żołnierz terytorialnej służby wojskowej, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej i ukończył szkolenie wojskowe podstawowe lub wyrównawcze.

Organem właściwym do mianowania żołnierza WOT jest:

 • dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika - w przypadku mianowania na wyższy stopień wojskowy w ramach zajmowanego stanowiska służbowego lub innego stanowiska służbowego w tej samej jednostce wojskowej;
 • dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w przypadku mianowania na wyższy stopień wojskowy w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej.

Z wnioskiem o mianowanie występuje się w przypadku spełnienia następujących warunków mianowania: ukończenie kursu podoficerskiego lub innego kursu albo szkolenia wojskowego oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego. 

W przypadku, kiedy w jednostce wojskowej Wojsk Obrony Terytorialnej nie ma wolnego stanowiska w korpusie podoficerów, komendant szkoły podoficerskiej przesyła do właściwego dowódcy jednostki wojskowej wykaz żołnierzy OT, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin podoficerski.  Warunkiem mianowania żołnierza OT jest występowanie w etacie jednostki wojskowej nieobsadzonego stanowiska służbowego, na które żołnierz będzie wyznaczony wraz z mianowaniem.

Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerskim  i oficerskim może być mianowany żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jeżeli pełnił terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej 2 lat.

Żołnierze aktywnej  rezerwy  mogą liczyć na awans  po 20 dniach  służby

W przypadku żołnierzy aktywnej rezerwy  awans w  korpusie  szeregowych może nastąpić  gdy od ostatniego mianowania pełnił on łącznie w aktywnej rezerwie co najmniej 20 dni tej służby, zaś w przypadku w korpusu  podoficerskiego  pełnił łącznie w aktywnej rezerwie co najmniej 30 dni tej służby.

 Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje przełożony żołnierza, od szczebla co najmniej dowódcy kompanii lub inne stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika/kapitana (porucznika marynarki/kapitana marynarki).

Wniosek o mianowanie, przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.

Mianowanie żołnierzy pasywnej rezerwy zależy od dni ćwiczeń

Żołnierz w pasywnej  rezerwie może być  mianowany w korpusie szeregowych, jeśli  posiada co najmniej wykształcenie podstawowe albo gimnazjalne oraz przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych, a ponadto odbył co najmniej 10-dniowe ćwiczenia  wojskowe, w trakcie których osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz w dyscyplinie wojskowej.

Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów  trzeba już zdać egzamin na podoficera po ukończeniu kursu lub szkolenia wojskowego wymaganego do mianowania na ten stopień wojskowy, a także jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 30 dni.

Z kolei oficerem może  zostać żołnierz pasywnej rezerwy,  jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych RP w korpusie szeregowych lub podoficerów, posiada wykształcenie wyższe oraz zdał egzamin na oficera oraz przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • odbył przeszkolenie wojskowe lub zajęcia wojskowe oraz ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 5 dni;
 • odbył kurs oficerski realizowany w ramach ćwiczeń wojskowych;
 • odbył inne szkolenie wojskowe wymagane na oficera oraz dodatkowo, po odbyciu tego szkolenia i zdaniu egzaminu na oficera, odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 15 dni.

Na kolejny stopień wojskowy w korpusie oficerów może żołnierz pasywnej rezerwy może być mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych RP  oraz m.in. odbył w posiadanym stopniu wojskowym ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej 30 dni.  A ponadto  na  awans  w stopniu  oficerskim  mogą liczyć  żołnierze   rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym przez okres co najmniej jednego roku oraz w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP w korpusach osobowych: sił powietrznych, marynarki wojennej, sprawiedliwości oraz obsługi prawnej, medycznym, finansowym, duszpasterstwa oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Mianowanie może nastąpić do najwyższego stopnia wojskowego w ramach zaszeregowania stanowiska do stopnia etatowego.

 Z wnioskiem o mianowanie  może  wystąpić szef wojskowego centrum rekrutacji,  attaché  obrony  w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, w stosunku do żołnierzy posiadających obywatelstwo polskie stale zamieszkujących za granicą, a także  władze naczelne stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy, którzy brali udział w walkach o niepodległość państwa, wobec żołnierzy zrzeszonych w tych stowarzyszeniach ,

Nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie MON z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.  R.Ch.

Rozporządzenie MON z 18.08  ws. mianowania  na stopnie  wojskowe

zdjęcie: 4 Pułk Przeciwlotniczy