... ...

Pod koniec kwietnia weszła w życie decyzja nr 33 szefa MON z 25 kwietnia br.  w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, z pełnym pokryciem jego kosztów w 2024.  Oferta jest adresowana  do dzieci  kadry WP z dochodami nie wyższymi  niż 2400  zł na osobę w rodzinie. Za darmo będzie można posłać pociechę na kolonie  lub obóz do jednego z trzech wojskowych ośrodków wypoczynkowych AMW Rewita w Waplewie, Solinie lub Rogowie.

Jest to corocznie przyjmowany akt wykonawczy  ustalający wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do darmowego wypoczynku. Zgodnie bowiem z  rozporządzeniem  MON z 18 września 2023 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2117), kadra  zawodowa WP  ma prawo do pełnego  pokrycia kosztów wypoczynku swoich dzieci po spełnieniu określonych  warunków. 

Na zakwalifikowanie swoich pociech mają szanse żołnierze, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku nie  przekracza 40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego  (stawka najniższego uposażenia uległa zmianie od 1 stycznia 2024 r.  i wynosi 6000 zł, a 40 proc.  to 2400 zł). Przy czym w tych wyliczeniach uwzględnia się jedynie dochody żołnierza zawodowego, jego małżonki oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu, stanowiące podstawę obliczenia podatku na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od ludności, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W decyzji  nr 33 szefa MON  z 25 kwietnia br. ustalono, że kolonie o charakterze sportowo-rekreacyjnym i obozy (językowo-sportowy, pływacki  i kolonia „Wodny Świat”), są przewidywane dla dzieci i młodzieży w wieku  od 7 do ukończenia 18 lat na dzień zakończenia obozu. Będą zorganizowane  w okresie od 23 czerwca do 25 sierpnia 2024 r. 

Bazą tego wypoczynku – podobniej jak w latach poprzednich - będą wybrane trzy ośrodki  AMW Rewita w:

  • Waplewie ( dwa turnusy 14 dniowe kolonii „Sport i rekreacja” dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat w okresie od 29 czerwca do 23 lipca 2024 r. oraz  trzy turnusy kolonii „Wodny świat” dla dzieci w wieku od 8 do 17 lat w terminach  od 23 czerwca  do  4 sierpnia 2024 r. ,
  • Rogowie (po jednym turnusie dwutygodniowym)  na kolonii „Sport i rekreacja” dla dzieci w wieku 7-13 lat w  terminie od 29 czerwca  do 13 lipca 2024  oraz w tym samym terminie  obóz językowo-sportowy dla młodzieży  w wieku 14-17 lat,
  • Solinie - jeden turnus na kolonii  „Sport i rekreacja” w okresie  od  11 sierpnia do 25 sierpnia 2024    dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat  oraz w tym samym terminie na obozie pływackim  ( dzieci od 8 do 17 lat).

Szef MON w tej decyzji zaleca organizatorom wypoczynku, by wydatki na jedno dziecko, obejmujące cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek wypoczynkowy organizujący kolonie sportowo-rekreacyjnych  nie przekraczał 3126 zł -  w ubiegłym roku  była to kwota 2800 zł, czyli wzrost o 10,4 proc.  oraz 3300 zł – w przypadku obozów specjalistycznych ( w 2023 r.  była to kwota 2950 zł, co jest wzrostem  o 11,9 proc.).

Ponadto, szef MON zobowiązuje dowódców: Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcę Operacyjnego RSZ, Wojsk Obrony Terytorialnej, Garnizonu Warszawa  Komponentu Wojsk Specjalnych oraz szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, dyrektor generalny MON, a także szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz dyrektora Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych do wyznaczenia koordynatora  wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych. Do zadań tych osób należą m.in.  bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji na wypoczynek, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz monitorowanie jego przebiegu.

W sumie, w tym roku resort obrony narodowej zorganizuje siedem kolonii dwutygodniowych dla dzieci oraz pięć obozów dla młodzieży kadry zawodowej, bez ustalenia limitów ilościowych. To oznacza, że na obóz  lub kolonie w ramach resortowych ustaleń może wyjechać każde dziecko kadry zawodowej WP, które spełni formalne wymogi. Ry

Foto:  AMW Rewita Rogowo (plaża)

Tu jest  dostępna decyzja MON