... ...

Mechanizm wynagradzania żołnierzy powinien być adekwatny do ich doświadczenia, przy założeniu wzrostu uposażenia wraz ze zwiększaniem doświadczenia zawodowego, mierzonego liczbą lat spędzonych w służbie – napisał  Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej w odpowiedzi  na interpelację poselską prof. Macieja Gduli.

Poseł  SLD   zaniepokojony był  doniesieniami medialnymi o brakach kadrowych w Siłach Zbrojnych RP, zwłaszcza w kontekście ekspertów i specjalistów.  Z  tych  artykułów  wynikało, że spośród zwolnionych żołnierzy zawodowych aż 30 proc. wciąż było w wieku przedemerytalnym,  co potwierdzają opowieści docierające do biura poselskiego.

 W związku z powyższym zwrócił  się do szefa MON  z  prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie działania są podejmowane, by zachęcić do pozostania w Wojsku Polskim osoby doświadczone i odpowiednio przeszkolone?
  • Ilu żołnierzy zostało przeniesionych do rezerwy kadrowej w latach 2012-2023 i na jakiej podstawie? Czy decyzje kadrowe zawierały wskazanie, na jakie stanowisko planuje się wyznaczyć żołnierza?
  • Ilu żołnierzy przeniesionych do rezerwy kadrowej w latach 2012-2023 zostało wyznaczonych na stanowiska służbowe?
  • Ilu żołnierzy przeniesionych do rezerwy kadrowej w latach 2012-2023 złożyło wypowiedzenie z zawodowej służby wojskowej? Ilu finalnie zostało zwolnionych?
  • Ilu żołnierzy w latach 2012-2023 wniosło odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji w przedmiocie przeniesienia do rezerwy kadrowej?
  • Ilu żołnierzy przeniesionych do rezerwy kadrowej w latach 2012-2023 zostało z Wojska Polskiego zwolnionych, w tym z powołaniem się na art. 112 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, i na podstawie jakich przesłanek? Proszę o podanie danych z podziałem na lata oraz stopnie wojskowe.

 W imieniu  ministra obrony odpowiedź na   interpelację  poselską  (nr 39055) udzielił  24 marca br. wiceszef MON  Wojciech  Skurkiewicz.  Nie podał żadnych  konkretnych cyfr, o co zresztą  się także zwracaliśmy do MON.  Są natomiast  ogólniki  dotyczącej uposażeń i dodatków dla żołnierzy zawodowych. w tym ostatnio wprowadzonych  zmian. 

W odpowiedzi  dla posła prawie  niczego nie ma o podejmowanych przez resort obrony  narodowej  działaniach zachęcających  do wstępowania w szeregi armii polskiej i zatrzymanie w służbie doświadczonych żołnierzy zawodowych Przypomniano za to, że dla żołnierzy zawodowych przewidziano m.in. następujące dodatkowe należności pieniężne: zasiłek na zagospodarowanie; dodatkowe uposażenie roczne; nagrody uznaniowe i zapomogi; nagrody jubileuszowe; należności za podróże i przeniesienia służbowe; gratyfikację urlopową; dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego; świadczenie teleinformatyczne, świadczenie motywacyjne; należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa; należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

Ponadto  dla żołnierzy przewidziano następujące dodatki: do uposażenia zasadniczego, a mianowicie: dodatek specjalny – za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej; dodatek służbowy – za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych; dodatek za długoletnią służbę wojskową; dodatek motywacyjny – dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych pełniących zawodową służbę wojskową za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej; dodatek kompensacyjny – w przypadku wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe wyższe od zajmowanego bez mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Jak wyjaśnia wiceminister Skurkiewicz, motywacyjny charakter systemu wynagrodzeń wynika z możliwości wykorzystania go jako narzędzia do zachęcania odpowiednich kandydatów do służby, a także „utrzymania żołnierzy w służbie oraz kształtowania pożądanych postaw i zachowań”.

Zdaniem wiceszefa MON, mechanizm wynagradzania żołnierzy powinien być „ adekwatny do ich doświadczenia, przy założeniu wzrostu uposażenia wraz ze zwiększaniem doświadczenia zawodowego, mierzonego liczbą lat spędzonych w służbie”.

Z kolei ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę (Dz. U. poz. 347) wprowadziła nowe świadczenie, służące zwiększeniu uposażeń żołnierzy posiadających co najmniej 15 letni staż służby, stanowiące swoiste dopełnienie dotychczasowego systemu wynagradzania doświadczonych żołnierzy. Przysługiwać będzie ono żołnierzom zawodowym w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby wojskowej, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby wojskowej, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Świadczenie to gwarantuje każdemu żołnierzowi zawodowemu z piętnastoletnim stażem służby wojskowej, niezależenie do innych pobieranych dodatków i należności, stopniowy wzrost świadczenia do maksymalnej kwoty (stanowiącej 15 proc. uposażenia zasadniczego po 25 latach służby).

Świadczenie będzie przyznawane przez właściwy organ - jednorazowo w drodze decyzji, na czas pełnienia przez żołnierza zawodowej służby wojskowej. Wypłacane będzie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który będzie przysługiwać. W przypadku nabycia prawa lub zmiany wysokości świadczenia w trakcie miesiąca świadczenie za czas do końca danego miesiąca będzie obliczane w wysokości 1/30 części świadczenia za każdy dzień.

Oprócz finansowego aspektu motywacyjnego, ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje również dodatkowy urlop wypoczynkowy, warunkowany stażem czynnej służby wojskowej: 5 dni roboczych – po osiągnięciu 15 lat czynnej służby wojskowej; 10 dni roboczych – po osiągnięciu 20 lat czynnej służby wojskowej; 15 dni roboczych – po osiągnięciu 25 lat czynnej służby wojskowej.

Wiceminister  nie poinformował  dlaczego nie weszło w życie rozporządzenie  MON  o   nowej siatce  uposażenia zasadniczego  żołnierzy  zawodowych.  Według  projektu, który  został opublikowany na  początku  marca, a na konsultacje przeznaczono  tylko 5  dni,  wszyscy żołnierzy  mają dostać podwyżki po równo ( o 400 zł brutto).   Jednak  brak  tego  rozporządzenia wśród  aktów prawnych oczekujących na publikację w Rządowym  Centrum  Legislacji wskazuje, że  wypłata podwyżek  na początku przyszłego  miesiąca, z wyrównaniem od 1 marca  wydaje się  coraz  mniej prawdopodobna.  R.Ch.