... ...

We wtorek,  30  stycznia  Rada  Ministrów  przyjęła  dwa  rozporządzenia bardzo ważne przed rozpoczęciem  kwalifikacji  wojskowej.  Jedno z nich  podwyższa  wynagrodzenia dla członków  komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej   ( np. w przypadku lekarza  jest to wzrost z 764 zł do 800 zł, a  psychologa  - z 600 zł do 700 zł za dzień pracy).  Drugie z kolei  wprowadza  zmiany  w składach  komisji  lekarskiej.  Kwalifikacja  zakończy pod koniec kwietnia 2024 r. Liczba  wezwanych do stawienia się  resort  obrony narodowej  oszacował na 230 tysięcy.

 Po wejściu w życie  ustawy z 11 marca 2022  ustawy  o obronie Ojczyzny, za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej odpowiada resort obrony narodowej ( poprzednio wspólnie  MON i MSWiA).  Bieżący nadzór nad  przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji  wojskowej mają sprawować  wojewodowie, a przeprowadzają starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 

Zgodnie z art. 59 tej  ustawy, kwalifikacja wojskowa  obejmuje mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, a także te osoby, które nie dopełnią tego obowiązku  do 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ochotnicy do tego wieku mogą  bowiem ustalić  kategorię zdrowia.

 Jakie roczniki zostaną wezwane na kwalifikację

 W 2024 r. wezwani do  kwalifikacji  wojskowej będą przede wszystkim mężczyźni w wieku 19 lat (urodzeni w 2005 r.), mężczyźni w wieku 20-24 lat urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby ze względu na stan zdrowia (gdy okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji).

Ponadto  kwalifikacji podlegają  kobiety urodzone w latach 1997-2005 , które  posiadają wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, poszukiwane  przez wojsko. Szczegóły określa  rozporządzenie  Rady Ministrów  z  13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Chodzi o kobiety posiadające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Komisja przydziela kategorie wojskowe

 Podczas kwalifikacji  komisja określa  zdolności fizyczne i psychiczne  do służby  wojskowej. Tuż przed rozpoczęciem  kwalifikacji, 30  stycznia  rząd  przyjął  rozporządzenie  ws.  ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej.

Po wejściu w życie  nowych  regulacji, co ma nastąpić następnego dnia  po publikacji w Dzienniku  Ustawa, podniesiona zostanie maksymalna wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji. Będzie to dotyczyło stawek dla:

  • przewodniczącego komisji – wzrost z 899 zł do 1000 zł;
  • lekarza – wzrost z 764 zł do 800 zł;
  • psychologa – wzrost z 600 zł do 700 zł;
  • pielęgniarek lub ratowników medycznych – wzrost z 557 zł do 600 zł;
  • sekretarza komisji – wzrost z 476 zł do 500 zł

Ponadto  rząd  przyjął drugie rozporządzenie  dotyczące  zmian w składach powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Najważniejsze z nich  polega  na  zastąpieniu w składzie powiatowych komisji lekarskich pracowników średniego personelu do spraw zdrowia – pielęgniarką lub ratownikiem medycznym. Zniesione zostanie także wymaganie posiadania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny od członka komisji – lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej. Chodzi  o zapewnienie odpowiedniej liczby lekarzy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich, które orzekają o zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się nadaniem kategorii wojskowej:

  • A - zdolny do czynnej służby wojskowej
  • B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (12 lub 24 miesiące)
  • D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
  • E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Zgodnie z  nowelizacją  ustawy o AMW  oraz innych ustawach (Dz.U z 14.09.2023, poz. 1872), która weszła  w życie pod koniec września, w  ustawie o obronie Ojczyzny uelastyczniono przepisy dotyczące zmiany kategorii zdrowia. Po zmianie przepisów możliwa będzie zamiana kategorii zdrowia D na A (zdolny do służby wojskowej). Zdaniem resortu dotychczasowe przepisy nie uwzględniały postępu medycyny. A u wielu osób, od czasu kwalifikacji wojskowej nastąpiła poprawa stanu zdrowia np. w wyniku zastosowania w leczeniu nowych technologii medycznych. Zmiana przepisów pozwoli tym osobom wstąpić do wojska, na co liczy MON.

Każdy kto stawi  się do kwalifikacji otrzyma stopień szeregowego

Każda osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej  otrzyma stopień szeregowego.  Nie każdy otrzyma książeczkę wojskową. Będzie  przeznaczona  jedynie  tym ochotnikom, którzy będą chcieli założyć  mundur.

Jeśli  nie będzie zainteresowany służbą w wojsku zostanie przeniesiony do tzw. rezerwy pasywnej. W tym okresie przedstawiciel WCR będzie zachęcał  osoby  do  odbycia dobrowolnej wojskowej służby zasadniczej,   studiami w akademii wojskowej lub nauką w szkole  podoficerskiej. Zachętą  na początek  jest  uposażenie  zasadnicze  w wysokości 4960 zł, które dla  osób   do 26 roku  życia nie jest opodatkowane, ale z  odliczeniem  ubezpieczenia  zdrowotnego  ( 9 proc.). 

Koszty przeprowadzenia kwalifikacji w 2024 r. oszacowano 48,3 mln zł. Środki  zaplanowano w  budżetach poszczególnych wojewodów. R.Ch.