... ...

Medal  „Siły Zbrojne  w Służbie  Ojczyzny”  ma przysługiwać nie tylko żołnierzom  zawodowym w służbie czynnej, ale także po zdjęciu munduru.  Skrócono okres  oczekiwania  na  medal  brązowy z 5 do 3 lat,  srebrnego  - z 15 do 10 lat , a  złotego z 25 do 20 lat.  Z kolei  z wnioskiem o przyznanie „Medalu Wojska Polskiego”, nadawanego w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski będzie mógł występować także  polski attaché wojskowy.  Takie  ustalenia zawarto w projektach  rozporządzeń   ministra  obrony narodowej, które zostały skierowane do  uzgodnień  międzyresortowych.

 Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie Medalu „Siły Zbrojne w  Służbie Ojczyzny” jest aktem wykonawczym do art. 676 ust. 3 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z  2023 r. poz. 347 i 641).  Zgodnie z tymi przepisami,  medal jest zaszczytnym odznaczeniem za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim.

Krótszy  okres oczekiwania  na Medal „Siły Zbrojne w Służbie”

Najważniejszą  sprawą   w nowych regulacjach jest skrócenie  okresu  oczekiwania na medal  brązowy  z 5 do 3 lat, na srebrny z 15 do 10 lat, a na złoty z 25 do 20 lat. W przypadku żołnierzy zawodowych rozszerzono katalog do wymaganego okresu o wszystkie formy pełnienia czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie. Natomiast nowym okresem  uwzględnianym przy nadawaniu medalu jest służba pełnienia w  innych  formacjach   mundurowych   oraz świadczenia pracy w Wojsku Polskim jako pracownik resortu obrony narodowej, w tym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego.

 Nowością w tych regulacjach  jest także możliwość nadania medalu byłym żołnierzom zawodowym. W tym przypadku do okresu wymaganego do jego nadania zaliczać się będzie następujące okresy:

  • pełnienia czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie – przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej oraz po zwolnieniu z tej służby,
  • pełnienia służby w formacjach mundurowych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, także po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
  • świadczenia pracy w Wojsku Polskim jako pracownik resortu obrony narodowej, w  tym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego – przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej oraz po zwolnieniu z tej służby.

 W nowych przepisach założono, iż z wnioskami o nadanie medalu będą mogli występować dowódcy jednostek wojskowych, a także dyrektorzy, szefowie, komendanci jednostek organizacyjnych podległych szefowi  MON lub przez niego nadzorowanych oraz w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej.

Przyjęto, iż odznakę medalu nosić się będzie na mundurze lub ubiorze cywilnym adekwatnym do rangi odznaczenia, na lewej stronie piersi, po odznakach orderów i odznaczeń, przed Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Z kolei w  wypadku posiadania tego medalu w dwóch lub więcej stopniach, nosić się będzie odznakę najwyższego stopnia. Ponadto zamiast odznaki medalu będzie można nosić jego baretkę.

 W przypadku zagubienia lub zniszczenia odznaki lub legitymacji potwierdzającej jego nadanie, zaproponowano, aby Departament Kadr wydał ponownie odznakę za zwrotem kosztów jej wytworzenia. Natomiast wydanie wtórnika legitymacji nastąpi nieodpłatnie.

Medal Wojska  Polskiego dla cudzoziemców

Drugi z omawianych projektów dotyczy rozporządzenia MON  w sprawie „Medalu Wojska Polskiego”. Podstawą  jego wydania jest  art. 679 ust. 3 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 i z 2023 r. poz. 347 i 641). nadawany jest w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby medal Wojska Polskiego był nadawany przez szefa MON  z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • sekretarzy lub podsekretarzy stanu w MON;
  • szefa Sztabu Generalnego WP;
  • dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;
  • szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
  • szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W przypadku natomiast obywatela polskiego zamieszkałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaproponowano, aby z wnioskiem o nadanie Medalu WP mógł wystąpić również polski attaché.

W projekcie rozporządzenia założono, że wniosek o nadanie Medalu WP będzie rozpatrywany przez szefa MON w terminie nie późniejszym niż  3 miesiące od dnia jego złożenia przez wnioskodawcę, chyba że dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe z uwagi na konieczność oczekiwania na zgodę odpowiednich władz obcego państwa. R.Ch.

zdjęcie: MON