... ...

 Resort obrony narodowej  zmniejszył w 2024 r. limit naboru na kurs oficerski dla kandydatów z tytułem magistra z 1023 do 862 miejsc oraz zwiększył ten limit do szkół podoficerskich z 947 do 1202 – wynika z opublikowanych  decyzji  szefa  MON.

Jak wynika  decyzji nr 87 szefa MON z 23 sierpnia br. resort ON  zarezerwował na 3-12 miesięcznych kursach oficerskich dla kandydatów z tytułem magistra 862 miejsc, w tym połowę (438 wobec 359 w 2023 r.) przewidziano  dla podoficerów na kursach 6 miesięcznych. Ponadto 75 miejsc przewidziano dla podoficerów  i cywili  na kursach  3-miesięcznych,  50  dla pracowników cywilnych resortu obrony narodowej, którzy  zdecydują się na swoich stanowiskach na założenie munduru wojskowego, 115 dla szeregowych zawodowych na szkoleniach rocznych oraz 159  dla osób spoza wojskowego środowiska.

Najwięcej ochotników (548)  przyjmie Akademia Wojsk Lądowych), a w dalszej kolejności : Wojskowa Akademia Techniczna (157), Lotnicza Akademia Wojskowa (87) i Akademia Marynarki Wojennej (70).

Oficer z pracownika  cywilnego

Nowością  oficerskie jest rezerwacja 50 miejsc dla pracowników wojska: po 20 w Akademii Marynarki Wojennej ( w korpusie ogólnym)  oraz w Akademii Wojsk Lądowych (w grupie osobowej psychologów)  oraz Wojskowej Akademii Technicznej (w grupie eksploatacji systemów informatycznych oraz  optoelektronicznej).

Chodzi  o nieopublikowaną decyzję  nr 166/DSS z 27 maja br.  w sprawie promowania  pełnienia służb y wojskowej w jednostkach resortu ON,  którzy są magistrami i posiadają  doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym.

O  połowę mniej miejsc dla szeregowych  zawodowych

Na rocznych kursach zarezerwowano dla   szeregowych zawodowych 115 miejsc,  o  połowę  mniej niż  w 2023 r. (218 miejsc). Na szkolenie przyjmowani będą żołnierze z co najmniej trzyletnim stażem oraz absolwenci kierunków  studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym lub posiadają doświadczenie oraz  kwalifikacje w danej grupie osobowej..

 Prawie dwie trzecie kandydatów na oficerów odbędzie szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (103), w tym  najwięcej na potrzeby grupy osobowej rakietowo-artyleryjskiej (42), rozpoznania (14), artylerii przeciwlotnicznej (12) i ogólnologistycznej (10).  Ponadto 12  miejsc czeka na kursach oficerskich dla szeregowych w Lotniczej Akademii  Wojskowej w grupie artylerii  przeciwlotniczych zestawów rakietowych ( 12).  

Na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr szeregowi mają  czas  do 7 czerwca 2024 r. r. w przypadku  ubiegania się o kurs oficerski w  AWL oraz do 1 lipca 2024 r.  przy zdawaniu do LAW. 

Różne terminy naboru dla podoficerów  

Najnowsza decyzja MON  ws. kursów oficerskich dla podoficerów zawodowych z tytułem magistra oraz posiadających doświadczenie i kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym przewiduje dla nich 438  miejsc wobec 359 w 2023).  Akademia Wojsk Lądowych przyjmie na 6 miesięczne kursy 249 podoficerów (168). 127 miejsc zarezerwowano w Wojskowej Akademii Technicznej, w tym 82 na eksploatacji systemów łączności, 20 na eksploatacji systemów informatycznych a 17 na potrzeby grupy osobowej  ogólnologistycznej. Ponadto 47  podoficerów będzie mogło ukończyć  kurs  oficerski  w Lotniczej Akademii Wojskowej  na potrzeby grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej (20),  radiotechnicznej  (12) i inżynieryjno-lotniczej (11) oraz 15 miejsc zarezerwowano w Akademii Marynarki Wojennej  w grupie kadrowej.

Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs składają wnioski do dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

 • do 9 października 2023  - na 6-miesięczny kurs  w AWL,
 • do 16 października 2023  -  na 6-miesięczny kurs  w AMW,
 • do 12 stycznia 2024 r.  - na 6-miesięczny kurs w LAW,
 • do 19 stycznia 2024 r.  - na   6-miesięczne szkolenie w WAT,
 • do 29 stycznia 2024  r.-  na 3-miesięczny kurs oficerski w AWL,
 • do 12 czerwca 2023 r.  - na 6-miesięczne szkolenie, w LAW;

Roczne szkolenie  dla cywilnych magistrów

Ponadto resort obrony narodowej zarezerwował  w 2024 r. aż 159 miejsc dla cywilnych magistrów  na 12 miesięcznych kursach oficerskich. Odbędą oni roczne szkolenie przede wszystkim w Akademii Wojsk Lądowych (96 miejsc wobec 129 w 2023 r.), przede wszystkim na potrzeby lekkiej piechoty w WOT. Ponadto 35  kandydatów na oficerów będzie mogło odbyć szkolenie w AMW, a 28  w LAW.

Na podjęcie decyzji i złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji  jest  czas do:

 • 15 maja 2024 r.  - na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AMW,
 • 7 czerwca 2024 r.  - na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL,
 • 10 czerwca 2024 r.  - na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w LAW,

 Trzymiesięczne kursy w WAT  i AWL

Zaledwie 3 miesięczne szkolenie  dla przyszłych  oficerów przewidziano w 2023 r. dla 75  magistrów (w 114 w 2023 r.), w tym również  dla podoficerów   zawodowych i cywili.  Poszukiwani są przede wszystkim psychologowie (42) oraz  m.in. specjaliści z  ratownictwa  medycznego (9), farmaceuci  (5) i  lekarze (3).

Kandydaci na trzymiesięczne szkolenie  składali wnioski do szefa wojskowego centrum rekrutacji  w terminie do:.

 • 1 października 2023 r.  - na 3-miesięczny kurs oficerski realizowany w WAT,
 • 29 stycznia 2024 r.  -  na 3-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL

W przypadku cywilów obowiązują  przepisy rozporządzenia MON z 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448)

Duże potrzeby sił powietrznych  na podoficerów

W  decyzji nr 86 szefa MON z 23 sierpnia 2023 r.  w sprawie naboru do szkół podoficerskich w 2023 r. zwiększono limit miejsc w tych szkołach z 947  do 1202, w tym  połowę przewidziano dla  Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie . Ochotnicy z cywila będą mieli do wyboru w 2024 r.  cztery szkoły podoficerskie. 

  602 miejsca, w tym 461 na potrzeby grupy inżynieryjno-lotniczej  czekają  w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest  to poziom z tego roku, co jest spowodowane  pozyskaniem  nowoczesnego sprzętu z USA i Korei Płd i poszukiwaniem żołnierzy do ich obsługi. Młodzi absolwenci szkół średnich, zainteresowani nauką w tej szkole podoficerskiej muszą pamiętać, że nabór będzie odbywał się w trzech edycjach:

 • I edycja dotyczy szkolenia, które rozpocznie się w marcu 2024 r.  na potrzeby grup osobowych: przeciwlotniczych zestawów rakietowych, bezzałogowych statków powietrznych,  ruchu lotniczego, artylerii przeciwlotniczej, radiotechnicznej  i inżynieryjno-lotniczej. Wnioski za pośrednictwem wojskowych centrów rekrutacji są przyjmowani do 15 listopada 2023 r.
 • Drugi nabór  i przyjmowanie wniosków zakończy się 2 kwietnia 2024 r. na potrzeby grupy inżynieryjno-lotniczej.  Szkolenie rozpocznie się w lipcu 2024 r.
 • Z kolei nabór do trzeciej edycji szkolenia, które rozpocznie się w listopadzie 2024 r. do grupy inżynieryjno-lotniczej zakończy się 9 sierpnia  2023.  

SONDA kształci specjalistów od cyberprzestrzeni oraz informatycy

Jak wynika z   decyzji nr 86 z 23 sierpnia 2023 r.  30 miejsc czeka w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce.   Kandydaci, którzy po jej zakończeniu i zdaniu egzaminów trafią do Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ( 20) oraz jednostek Dowództwa Generalnego RSZ oraz Inspektoratu Wsparcia SZ  ( po 5 osób) składają wniosek do szefa wojskowego centrum rekrutacji, z powołaniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami. Obowiązujący termin to 26 lipca 2024 r.

Z kolei Szkoła Podoficerska SONDA, która mieści się w Zegrzu  przyjmie aż 360  kandydatów  na podoficerów ( w 2023 r. – 121). Kandydaci będą specjalizować się z zakresu eksploatacji i systemów łączności (130 miejsc), eksploatacji systemów informatycznych (21) i technicznej - 12. Nabór będzie  odbywał się w trzech edycjach. Pierwszy turnus  szkolenia  rozpoczyna się w styczniu 2024 r. a  ochotnicy  powinny złożyć  dokumenty do 23 października 2023 r.  Drugi kurs dla kandydatów na  podoficerów rozpoczyna się w kwietniu 2024 r. a WCR czeka na wnioski do 2 stycznia 2024 r.  Z kolei cywile,  zainteresowani szkoleniem w III edycji, które rozpoczyna się w październiku  2024 r. mają  czas za zarejestrowanie  wniosków i dokumentów do 10 czerwca 2024 r. 

 Poznań kształci nie tylko muzyków i medyków

Resort  obrony narodowej wyznaczył  limit miejsc  w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu  na 210 (193 w 2023 r.). Kandydaci są zobowiązani złożyć wniosek do szefa wojskowego centrum rekrutacji  najpóźniej  do 15 czerwca  2024 r. Największe zapotrzebowanie na podoficerów dotyczy korpusu osobowego: rozpoznania  i walki radioelektronicznej (55), a także kryptologii i cyberbezpieczeństwa (80)  oraz medycznego ( 60)  w grupie osobowej ratowników medycznych  oraz pielęgniarstwa (po 30). W tym przypadku kurs odbywa się w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Ponadto  poszukiwani są kandydaci na potrzeby grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych (15). Należy dodać, że nieco inny jest egzamin dla muzyków, gdyż oprócz sprawności fizycznej, sprawdzianu z wiedzy ogólnej oraz testu z języka angielskiego dochodzi jeszcze przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym. Najbardziej preferowani są absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie instrumentalnym z wynikiem co najmniej dobrym z przedmiotu głównego. Osoby te obligatoryjnie otrzymują najwyższa liczbę punktów z analizy ocen. Kurs podoficerski trwa 7 miesięcy.

O przyjęcie do szkoły podoficerskiej będzie mogła się ubiegać osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz ukończone 18 lat.

Należy przypomnieć, że cywilni kandydaci na podoficerów   i  na kursach oficerskich  odbywają  dobrowolną  służba wojskowej i otrzymają  najniższe uposażenie szeregowego  zawodowego, które w 2023 r.  wynosi 4960 zł brutto.  R.Ch.

zdjęcie: WAT 9 Sebastian Jurek)

Decyzja nr 87/MON z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2024 r.

Decyzja Nr 86/MON z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie naboru do szkół podoficerskich w 2024 r. na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej zakończone egzaminem na podoficera