... ...

Do końca marca br. żołnierze zawodowi powinni otrzymać równoważnik pieniężny w zamian za umundurowane niewydane w naturze ( tzw. mundurówka). Stanowi sumę rocznych wartości pieniężnych wszystkich należnych żołnierzowi przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oraz usług. Pomimo inflacji, stawki nie odbiegają od tych w latach poprzednich.

Zgodnie z 334 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie i wyekwipowanie:
• na własność z chwilą wydania albo po upływie okresu używalności;
• do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych.
Ponadto ustawowo zagwarantowano żołnierzom wypłatę równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, może podlegać zmniejszeniu lub można wstrzymać jego wypłatę.

Mundurówka dzieli żołnierzy

Szczegóły są ustalone w rozporządzeniu MON z 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze ( poz. 1204)

Równoważnik wypłacany jest żołnierzom zawodowym do stopnia szeregowego (marynarza) zawodowego do 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej. Obejmuje:
• zakup umundurowania i wyekwipowania,
• pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym

Nie obejmuje natomiast oznak wojskowych, gdyż są one wydawane w naturze przez magazyny mundurowe. Ponadto żołnierzom, którzy przed dniem 1 stycznia 2021 r. nabyli uprawnienie do umundurowania galowego i wyjściowego, wypłaca się równoważnik mundurowy (tzw. mundurówkę) obejmującą te przedmioty. Wynikało to z wydłużenia od 1 stycznia 2021 r. okresu z 24 do 60 miesięcy, po którym szeregowym zawodowym oraz marynarzom będzie przysługiwać umundurowanie galowe i wyjściowe.

Z kolei równoważnik wypłacany jest żołnierzom zawodowym od stopnia szeregowego (marynarza) zawodowego powyżej 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej obejmuje środki finansowe na:
• zakup (szycie na miarę) umundurowania i wyekwipowania,
• zakup (wykonanie) oznak wojskowych (baretek, które zgodnie z przepisami ubiorczymi mogą być noszone na umundurowaniu, a także .oznak rozpoznawczych do umundurowania galowego i wyjściowego, stopni wojskowych),
• pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym umundurowania polowego.

Ekwiwalenty takie same jak rok temu

Przykładowo szeregowy bez względu z jakiego jest rodzaju sił zbrojnych przez pierwsze 60 miesięcy służby zawodowej otrzyma kwotę 558 zł tzw. równoważnika mundurowego ( taką samą jak przed rokiem, gdy obowiązywało rozporządzenie MON z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1334).

Po 5 latach służby szeregowy z Wojsk Lądowych otrzyma 2323 zł (kobiety) oraz 2225 zł (mężczyźni), natomiast w Siłach Powietrznych odpowiednio: 2349 zł i 2361 zł a Marynarce Wojennej : 2231 zł oraz 1915 zł.

Jak wynika z tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, zrezygnowano z podziału na żołnierzy w dowództwie i sztabach oraz w pozostałych jednostkach. Podoficer w stopniu chorążego z Wojsk Lądowych otrzyma 2282 zł ( mężczyzna), z Sił Powietrznych - 2490 zł, a z Marynarki Wojennej - 2390 zł. Oficer starszy z Wojsk Lądowych może liczyć na mundurówkę w wysokości 2392 zł ( mężczyna), generał jedno, dwu lub trzygwiazdkowy z Wojsk Lądowych – 4048 zł a kontradmirał – 4869 zł.

Należy podkreślić, że równoważnik pieniężny (mundurówka) nie obejmuje środków finansowych na wykonanie oznak stopni wojskowych w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy. W przypadku awansu wypłacany jest osobny równoważnik w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania. 

Stawki za ekwiwalent mundurowy są takie same jak w ubiegłym roku, pomimo inflacji. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna mundurówka będzie wyższa wynikająca z nowych cen przyjętych do kalkulacji równoważników pieniężnych będących wynikiem monitorowania cen przez szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. R.Ch.

zdjęcie: Filip Klimaszewski ( 18  SBOT)