... ...

Tylko do końca marca mają czas oficerowie  oraz podoficerowie zawodowi posiadający specjalność wojskową określoną w  zarządzeniu nr 23  z 28 grudnia 2022 r., a  a także wyznaczeni do prac w komisjach przetargowych  na złożenie oświadczenia o stanie majątkowym.

Jest to wymóg wynikający z art.  338 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305). Zgodnie z tymi regulacjami, oświadczenie składa się Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w terminie do  31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.  .

Co trzeci żołnierz 

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych w wojsku istnieje od 2008 roku  Obejmuje co  trzeciego żołnierza  zawodowego,  wszystkich  oficerów  oraz podoficerów służących m.in. w strukturach logistycznych i finansowych. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oprócz informacji o danych osobowych i miejscu zamieszkania  obejmuje również: 

  • stanowisko lub funkcje;
  • posiadane nieruchomości oraz ich adresy, zasoby pieniężne, w tym posiadane akcje lub udziały w spółkach handlowych;
  • członkostwo, zatrudnienie lub wykonywanie czynności w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki handlowej, komisji rewizyjnej spółdzielni lub zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
  • prowadzone działalności gospodarcze, w tym również przez małżonka;
  • składniki mienia ruchomego (auta oraz zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł
  • wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej oraz inne przychody i świadczenia;

Szczegóły  dotyczące   składania oświadczeń majątkowych zostały określone w zarządzeniu nr 23 szefa MON z 28 grudnia 2022 r.  w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych, które  weszło  w życie od 1 stycznia  br. 

Zgodnie  z zarządzeniem, oświadczenie  można złożyć za pośrednictwem kancelarii jednostki wojskowej, poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W tym celu w resorcie  obrony narodowej powstała   aplikacja umożliwiająca wypełnienie oświadczenia., która jest  dostępna na stronie internetowej ŻW oraz w systemie informatycznym MILNET). To interaktywny formularz oświadczeń, który przeprowadza użytkownika przez proces wypełniania dokumentu, m.in. wymusza wpisanie wymaganych danych. Wypełniony formularz można także zapisać i zawarte w nim dane wykorzystać w kolejnych latach (jeśli wciąż będą aktualne).

Pomimo tajności, szef MON  może ujawnić  oświadczenie  majątkowe

Informacje zawarte w oświadczeniu  stanowią tajemnicę prawnie chronioną o klauzuli tajności „zastrzeżone”.  Są  one przechowywane  przez okres 10  lat.  „W szczególnie uzasadnionych przypadkach  szef MON  może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie”.

Niezłożenie oświadczenia w ustawowym terminie pociąga określone konsekwencje. O niewywiązaniu się z obowiązku najpierw zostanie powiadomiony przełożony żołnierza, a on sam otrzyma wezwanie z ŻW do złożenia dokumentu. Jeśli nie zrobi tego w ciągu dwóch tygodni, dowódca jednostki będzie musiał wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec żołnierza. Może to oznaczać nałożenie jednej z kar dyscyplinarnych: nagany, kary finansowej, a nawet odwołania z zajmowanego stanowiska.

Warto pamiętać, że np. funkcjonariusze Służby Więziennej  czy   Policji  składają oświadczenie majątkowej przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunku służbowego, czyli na początku i na końcu swojej kariery w danej formacji R.Ch.

zdjęcie: Sylwia Guzowska ( ZW)

Załącznik do zarządzenia nr 23/MON  z 28 grudnia 2022 r. (poz. 209)

WYKAZ SPECJALNOŚCI WOJSKOWYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O STANIE MAJĄTKOWYM Specjalność wojskowa (pierwsza lub druga) podoficerów:

1) 38A 21 OGÓLNA; 2) 38A 22 PLANOWANIE LOGISTYCZNE; 3) 38A 23 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE; 4) 38B 21 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MPS; 5) 38B 22 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MUNDUROWEJ; 6) 38B 23 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE ŻYWNOŚCIOWEJ; 7) 38B 24 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE W RAKIETOWE MATERIAŁY NAPĘDOWE; 8) 38B 25 GOSPODARKA MAGAZYNOWA ŚRODKÓW BOJOWYCH; 9) 38B 26 GOSPODARKA MAGAZYNOWA W SŁUŻBIE MPS; 10) 38B 27 GOSPODARKA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW BOJOWYCH; 11) 38B 28 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE; 12) 38C 21 ORGANIZACJA PRZEŁADUNKÓW; 13) 38C 23 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO; 14) 38C 25 EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH; 15) 38C 26 ORGANIZACJA I REALIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM; 16) 38C 27 PRZYGOTOWANIE I PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM; 17) 38D 21 OGÓLNA; 18) 38D 22 EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO BUDOWNICTWA; 19) 38D 23 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH; 20) 38D 24 EKSPLOATACJA LOTNISK I OBIEKTÓW LOTNISKOWYCH; 21) 38D 25 EKSPLOATACJA SPRZĘTU TECHNICZNEGO; 22) 38D 26 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPŁOWNICZYCH; 23) 38D 27 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH; 24) 38D 29 GOSPODARKA I ZAOPATRZENIE KWATERUNKOWE; 25) 38D 30 ZAKWATEROWANIE; 26) 38T 21 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE CZOŁGOWOSAMOCHODOWEJ; 27) 38T 22 DIAGNOSTYKA POJAZDÓW; 28) 38T 23 KONTROLA TECHNICZNA; 29) 38T 24 INSTRUKTOR NAUKI JAZDY; 30) 38T 29 NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY; 31) 38T 30 DYSPOZYTOR; 32) 38T 31 EKSPLOATACJA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH; 33) 38T 32 EKSPLOATACJA POJAZDÓW KOŁOWYCH; 34) 38T 33 EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE UZBROJENIA I ELEKTRONIKI; 35) 38T 34 EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ; 36) 38T 35 EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH I NOKTOWIZYJNYCH; 37) 38T 36 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH; 38) 38T 37 EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZOŁGÓW I BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH; 39) 38T 38 NAPRAWA ŚRODKÓW BOJOWYCH; 40) 38T 39 GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE; 41) 38T 40 OBSŁUGA MAGAZYNU; 42) 50A 21 OGÓLNOEKONOMICZNA; 43) 50A 22 FINANSOWA