... ...

24 maja weszła w  życie  nowelizacja  rozporządzenia  MON z 19 kwietnia  w sprawie  limitu przyjąć na studia  na określonym  kierunku  dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych  uczelniach   wojskowych.  Limit  utrzymano na poziomie 2040 miejsc. Kosztem liczby  miejsc na kierunku elektroniki  i telekomunikacji w Wojskowej Akademii  Technicznej  utworzono nowy o nazwie: Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne (26 miejsc).  

Jest to kolejna nowelizacja przepisów dotycząca uczelni wojskowych.  Pod koniec  kwietnia weszły  w życie zmiany w rozporządzeniu MON z 28 kwietnia  ws. kształcenia kandydatów  do zawodowej służby  kandydatów do zawodowej służby w uczelniach, szkołach podoficerskich i centrach szkolenia ( poz. 834).  Pozwalają  kandydatom, w tym także tym którzy  nie ukończyli  18 lat na  złożenie wniosku do uczelni wojskowej w terminie nie późniejszym  niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania  rekrutacyjnego.  W skrajnych okolicznościach, nawet w  pierwszym dniu postępowania  rekrutacyjnego.

2040 miejsc  -   połowa przypada na WAT 

Najwięcej  miejsc ma do dyspozycji Wojskowa Akademia Techniczna  - 1018 wobec 876 w 2022.  Doszedł nowy kierunek  o nazwie technologie elektroniczne i telekomunikacyjne (26), który podzielił się miejscami z elektroniką i telekomunikacją (140). 

W WAT rejestrację należy dokonać  do 9 czerwca 2023 r. w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz dostarczyć wniosek do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR), czyli o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe oraz  innych  wymaganych dokumentów.  WAT  wymaga dostarczenia w dniach  do 9 i 11  lipca  oraz 16 i 18  lipca dwóch kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),  wydrukowania ankiety osobowej z Internetowej Rejestracji Kandydatów,  a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub  podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, w obecności pracownika uczelni. 

Maturzyści zainteresowani studiami wojskowymi  na WAT  będą mieli do wyboru w 2023 r. następujące kierunki:

 • budownictwo – 52 miejsc,
 • chemia – 31
 • elektronika i telekomunikacja – 140
 • technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - 26
 • geodezja i kartografia – 63
 • informatyka – 84
 • inżynieria bezpieczeństwa – 30
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 88
 • logistykę – 122
 • logistyka ekonomiczna – 12
 • lotnictwo i kosmonautyka – 120
 • mechanika i budowa maszyn – 104
 • mechatronika – 146

Z kolei Akademia Marynarki Wojennej wręczy  w 2023 r.  aż 175 indeksów. Najwięcej młodych osób rozpocznie naukę na nawigacji 55 oraz systemach informatycznych w bezpieczeństwie 50. Ponadto miejsca czekają na mechatronice – 25, informatyce – 20  oraz  na mechanice i budowie maszyn -  15. Kandydaci do AMW mają czas  do 12 czerwca  na dokonanie rejestracji  na portalu rekrutacyjnym WP, a także  złożyć  wniosek w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji  wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w AMW, z  niezbędnymi dokumentami, z życiorysem i  dokumenty potwierdzające   posiadane kwalifikacje.

W dniu rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego  należy mieć potwierdzoną kopię świadectwa dojrzałości ,  dokonania opłaty rekrutacyjnej, zaświadczenie   lekarskie o braku  przeciwskazań zdrowotnych  do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej  niż 30 dni  przez egzaminem  z WF.  A w przypadku  braku  takiego zaświadczenia,  może być podpisane oświadczenie.

Zwiększono też  pulę miejsc w Akademii Wojsk Lądowych, dla której resort obrony przewidział na  I roku 596 miejsc ( o 10 osób więcej niż 2022 r.),  nie licząc kandydatów na lekarzy, którzy rekrutację przejdą w AWL, ale studiować będą na kierunku wojskowym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  Kandydaci mają  czas na złożenie wniosku do 9 czerwca 2023 r.

Indeksy  w AWL we Wrocławiu będą do zdobycia na kierunku dowodzenie (zarządzanie) – 460 (426 w 2022 r.). Ponadto nieco więcej miejsc niż planowano zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa – 90 (57),  logistyce 31 (55) oraz informatyce  15 (20).  

LAW traktowany na innych zasadach  

Dęblińska  „szkoła orląt” jest  jedyną, która zachowała obowiązujące do 2020 r. zasady  rekrutacji (w okresie pandemii zostały one zmienione).   LAW zakończyła  rekrutację z końcem kwietnia.  - W internetowej bazie zarejestrowanych  zostało 1137 kandydatów   do uczelni  - informuje  ppłk Jarosław  Wojtyś, rzecznik LAW.   W 2023 r. zwiększono limit miejsc  do LAW o 55 (do  251) wobec 196  w 2022, z podziałem na następujące specjalności:

 • pilot samolotu bojowego naddźwiękowego (30 miejsc),
 • pilot samolotu transportowego wielosilnikowego (32),
 • pilot śmigłowca (42),
 • pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych (32),
 • nawigator naprowadzania (8),
 • nawigator statku powietrznego (25),
 • wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa (6),
 • identyfikacja bojowa ( 6),
 • ruch lotniczy (15),
 • przeciwlotnicze zestawy rakietowe (25),
 • ogólnologistyczna (20),
 • planowanie i organizacja transportu lotniczego (10).

Po formalnym sprawdzeniu dokumentów kandydata przez Wojskowe Centrum Rekrutacji przeprowadza się  badania lekarskie i psychologiczne, a następnie  ochotnik na  pilota jest sprawdzany  podczas  jednodniowej  selekcji na  symulatorze.  Jest  to specjalny program komputerowy, który sprawdza przydatność do zawodu.  Dopiero wtedy kandydat – po zaliczeniu matury - może  przystąpić do egzaminów wstępnych, które w LAW zaplanowano  na połowę  lipca r

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji wymogów formalnych, systemu punktacji oraz zakresu sprawdzianu z wychowania fizycznego znajdują się w opublikowanym zarządzeniu nr 2/MON z 16 lutego br. R.Ch.

Zdjęcie: WAT