... ...

Opublikowano  zmiany w rozporządzeniu o uposażeniach funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. To pierwsza formacja  mundurowa, która  uzgodniła  podwyżki  i dodatki od  1 marca  br.   Kolej  na pozostałe służby  oraz  wojsko.

Projekt  nowelizacji rozporządzenia szefa MSWiA z 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków wczoraj  został  opublikowany  na portalu Rządowego Centrum Legislacji.   W piśmie  przewodnim  do  rządowych instytucji wiceszef  MSWiA Paweł Szafernaker  prosi o zajęcie stanowiska w terminie do trzech dni  na zgłaszanie ewentualnych uwag. „Skrócenie terminu uzgodnień wynika z konieczności wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 marca 2023 r.”

Wysłanie projektu  rozporządzenia było  możliwe dzięki  uzgodnieniu  podziału  podwyżek  między komendą Państwowej Straży Pożarnej a związkami  zawodowymi. Chodzi o środki wynikające z waloryzacji wynagrodzeń w sferze  budżetowej w średniorocznej wysokości 7,8  proc.   Z uwagi na  wysoką inflację, funkcjonariusze  oczekiwali  wyższych  podwyżek, ale  niezadowolenie związkowców  zostało stonowane  wieloma innymi dodatkami.  Istotne jest, że  – jak   informuje  infosecurity24.pl - udało się dojść do porozumienia z kierownictwem formacji i ustalić, jakie  od marca będą podwyżki uposażeń  strażaków.  

Podział środków na podwyżki strażaków

Co prawda nie   udało się podnieść  poziomu tegorocznych "podwyżek" (z proponowanych 7,8 proc.), bo w tej sprawie rząd pozostał nieugięty, ale  ustalono szczegółowy podział  środków na wynagrodzenia.   Z uwagi na to, że  nastąpiło  przesunięcie  kwoty bazowej waloryzacji ze stycznia na marzec z wysokości 1614, 69 zł  do 1740,64 zł ( tj. o 581,58 zł)  ustalono, że strażacy   przez 10 miesięcy (od marca do grudnia) otrzymać mają tyle samo pieniędzy, ile otrzymaliby,  gdyby "podwyżki"  obowiązywały od stycznia. Średnio wynagrodzenie  zwiększy się w tym okresie o ponad 9,3 proc. (wraz z nagrodą roczną).

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” oczekiwał, że  tegoroczne  podwyżki  przyczynią się  do częściowego naprawienia siatki płac, tj. zróżnicowania kwot w grupach zaszeregowania.  Ostatecznie po  uzgodnieniu z dwoma  innymi  organizacjami (Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Pożarnictwa oraz NSZZ „Solidarność”) ustalono kilka zasad m.in.   zagwarantowanie wszystkim strażakom dodatku służbowego w wysokości co najmniej 8 proc. należnego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ( uposażenie jest dwuskładnikowej). Spełnienie tego warunku wymaga przeznaczenia średnio na etat 58,43 zł z kwoty 581,58 zł.

Wzrost dodatku służbowego  i stołecznego

Na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego (razem ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat) przeznaczono kwotę około 485 zł.  Po  odliczeniu dodatku służbowego w wysokości co najmniej 8 proc. pozostała do rozdysponowania kwota ma być spożytkowana  na poprawę różnicy pomiędzy stawkami w grupach uposażenia zasadniczego.

 Z kolei nowelizacja rozporządzenia   MSWiA  zawiera  ustalenia  z negocjacji  z na początku  grudnia związkowców ze wszystkich służb  z kierownictwem  resortu spraw wewnętrznych.  Dzięki  dodatkowym środkom  przyznanym przez premiera, rozszerzono  katalog osób uprawnionych do dodatku stołecznego nie tylko dla funkcjonariuszy w Policji, ale także w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, pełniącym służbę na terenie m.st. Warszawy.

 Jak wynika z projektu  rozporządzenia, wysokość dodatku stołecznego wyniesie 31,50 proc. kwoty bazowej  ( od  marca  będzie  to kwota 548,30 zł.  Obejmie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej i przygotowawczej pełniących służbę na stanowiskach służbowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Szkole Głównej Służby Pożarniczej na obszarze miasta stołecznego Warszawy.  W sumie 1 667 etatów.  MSWiA oczekuje się, że wprowadzenie dodatku stołecznego korzystnie wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności pełnienia służby w wymienionych jednostkach. Koszty  wprowadzenia tego dodatku  oszacowano na  ok. 10 mln zł rocznie.

 Ponadto w nowelizacji  przepisów wykonawczych  dla strażaków zaproponowano podwyższenie minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego  na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku

Dotychczasowe regulacje przewidują  bowiem jedynie maksymalną miesięczną wysokość tego dodatku. Projektowana zmiana rozporządzenia polega na ustanowieniu minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego   w miesięcznej stawce kwotowej, wynoszącej od 20 proc. do 70 proc.  sumy otrzymywanego przez strażaka uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

Zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 marca 2023 r.  Nie ma pewności  czy  przepisy te zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca lutego. 

Siatka płac żołnierzy  jak Yeti

Na pewno  w lutym   nie będzie  opublikowana  nowa  siatka płac żołnierzy  zawodowych, która przypomina  Yeti, wielu  o  nim mówi, ale   do tej pory nikt nie widział.  Wszystko  na to wskazuje, że  tak jak  w ubiegłym roku, szef MON Mariusz  Błaszczak  ogłosi podwyżki na Twitterze i tego  samego dnia lub dzień  później pojawi się  projekt rozporządzenia  na stronie RzCL.  Na nowe stawki  uposażenia zasadniczego czeka  nie tylko  kadra zawodowa  WP, ale także  żołnierze  dobrowolnej zasadniczej służby  wojskowej. Otrzymują oni uposażenia na poziomie szeregowego  zawodowego. Jeśli  obecnie  priorytetem dla  MON jest pozyskanie jak największej   liczby  ochotników do wojska, to podwyżka  najniższego  uposażenia  powinna być  znaczna, z wyrównaniem  od 1 marca br. Do tej pory szef  MON nie zdecydował się  na  podwyżki równe kwotowo jak w służbach  MSWiA.  

Należy przypomnieć, że na początku marca powinien  być  wypłacony  dodatek  motywacyjny, z wyrównaniem  od stycznia.  Nowe przepisy  o dodatkach do uposażenia zasadniczego żołnierzy  zawodowych weszły w życie  na początku  lutego br. 

Zgodnie z art. 439 ustawy o obronie Ojczyzny, żołnierze zawodowi pełniący służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych, za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej otrzymują dodatek motywacyjny.  W rozporządzeniu ustalono następujące kryteria i wysokość tego dodatku o charakterze stałym, przy zastosowaniu mnożników kwoty obliczeniowej.  Obecnie jest to:

  • 0,07 kwoty  bazowej (obecnie 105 zł )– dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;
  • 0,10 (150 zł) - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;
  • 0,017 (255 zł )- dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;
  • 0,27 (405 zł) - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

 Kwota bazowa dla dodatków  zwiększyła  się od 2004 r.  jedynie  o 100 zł

 Te kwoty mogą zwiększyć  się  pod warunkiem wzrostu kwoty bazowej, która ocenie wynosi  1500 zł.   Jak zwrócił uwagę  w zapytaniu do szefa MON na początku roku  poseł Paweł Szramka, były żołnierz 4 Brodnickiego  Pułku Chemicznego, kwota bazowa (określona w rozporządzeniu w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych) od 2004 roku do chwili obecnej wzrosła jedynie o 100 zł (z 1400 na 1500 zł). Mnożniki dla większości żołnierzy zostały na takim samym poziomie. Uwzględniając rosnącą inflację łatwo przeliczyć, iż dziś kwota bazowa jest realnie niższa niż w 2004, czy nawet w 2015 roku . W opinii żołnierzy w obecnych realiach kwota bazowa powinna wynosić ok. 2200-2500 zł brutto.

Poseł, którego  sprawy socjalno-bytowe żołnierzy są  bliskie czeka na odpowiedź ze strony MON:  Czy planowane jest podniesienie wspomnianej kwoty bazowej?  Jeśli tak, to do jakiego poziomu?

Należy  pamiętać także że do końca I kw.  powinna być wypłacona „trzynastka”, czyli praktycznie na początku marca wraz z uposażeniem, a do końca marca – równoważnik pieniężny   za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.  To   złagodzi  dolegliwości związane z wysoką inflację i  łatwiej będzie  poczekać z wypłatą podwyżek  do kwietnia, z wyrównaniem oczywiście od marca.  Tylko  dlaczego  w tej sprawie w resorcie obrony narodowej nie ma konsultacji,  jak w innych  resortach  mundurowych. R.Ch.