... ...

Waloryzacja kwoty bazowej o 6,6 proc. oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7 proc, tj. do 12,3 proc. w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia policjanta o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej – poinformował  wiceszef  MSWiA  Maciej Wąsik w piśmie z 11 września br. do  przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego Policjantów

Wiceminister  Wąsik  przypomina, że zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, zapisana w  przyszłorocznej  ustawie budżetowej  funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji  ( a także żołnierze  zawodowi  - przyp. R.Ch.) otrzymają w 2024 r. waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. tj. wyższą od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5,7 proc..  Konieczne  stało się zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów  oraz opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Należy przypomnieć, że obecnie wskaźnik wielokrotności przeciętnego uposażenia  policjanta i  funkcjonariusza  Straży  Granicznej  jest niemal  identyczny  jak u żołnierzy  zawodowych  i  wynosi 4,229  krotność  kwoty  bazowej. W tym roku ta  kwota  wynosi  1 740,64 zł  brutto.  W  projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota bazowa dla funkcjonariuszy, a także żołnierzy  zawodowych  została zwaloryzowana wskaźnikiem 106,6 proc. i wynosić będzie 1.855,52 zł brutto.

W rezultacie – jak informuje związkowców   wiceszef  MSWiA - waloryzacja kwoty bazowej o 6,6 proc.  oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7 proc.  tj. do 12,3 proc. w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia policjanta o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej.

Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji są kluczowym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa – podkreśla wiceminister.

Ponadto  poinformował, że  w resorcie trwają aktualnie prace w zakresie:

  • rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia za długoletnią służbę;
  • określenia minimalnej wysokości dodatku służbowego, która wynosiłaby nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. ( obecnie  wynosi 5 proc. po 15 latach służby);
  • podwyższenia wysokości stawki diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

W tym  miejscu  warto  podkreślić, że  11 września w  Dzienniku  Ustaw  została  opublikowana nowelizacja  rozporządzenia  MON  z 7 września br.  ws. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe ( poz. 1848). Przewiduje  ono podwyższenie stawki diety „w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału wykonujących zadania związane z bezpośrednią ochroną granicy RP realizowaną w strefie nadgranicznej do wysokości 400 proc. stawki (180 zł )  za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby. Nowe  regulacje  wchodzą  w życie od  wtorku, 12 września, ale  wyższe stawki diet będą  przysługiwać od  24 sierpnia br.

W piśmie  MSWiA opublikowanym na stronie NSZZP poinformowano ponadto, że   kierownictwo MSWiA  poparło propozycję związków zawodowych, aby komendanci formacji określili jednakową wysokość jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (bez różnicowania na statusy zatrudnienia, tj. jednakową wysokość, zarówno dla członka korpusu służby cywilnej, jak i osoby nieobjętej mnożnikowymi systemami wynagrodzeń).  Zgodnie bowiem   z  nowelizacją  tegorocznej tzw. ustawy  budżetowej (  z  7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586),  pieniądze należy wypłacić do końca września br. oraz uzgodnić ją z organizacjami związkowymi właściwymi dla formacji.

Należy przypomnieć, że nowelizacja tegorocznego budżetu przyznaje  pracownikom sfery budżetowej  dodatkowe jednorazowe środki na wzrost pensji odpowiadające 3,2 proc. od planowanych wynagrodzeń w 2023 r. z okresu pięciu miesięcy,  a także na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Na przykład wszyscy pracownicy wojska  otrzymają  do końca  września  br.    drugą nagrodę  jednorazową w wysokości  1000  zł brutto ( pierwsza  była z okazji Święta Wojska  Polskiego).

Te  działania – jak podkreślono w  piśmie  MSWiA - służą poprawie  warunków służby funkcjonariuszy oraz stanowią zachętę do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Nie ma pewności, czy  te  decyzje  kierownictwa  MSWiA, które zostały    podjęte  bardzo  szybko  po czwartkowym spotkaniu  ( 7 bm.)  ze stroną  społeczną  zadowolą  związkowców, ale  bliskie są  ich oczekiwaniom.   To, że list  pojawił się  zaledwie po  czterech  dniach  od  tego spotkania, świadczy o tym jak istotne  są  to sprawy  dla obecnej ekipy rządzącej, walczącej  o reelekcję.  Ciekawe, kiedy  o przyszłorocznych  podwyżkach  dla żołnierzy  zawodowych wypowie się  kierownictwo  MON. Należy  zakładać, że  będą  podobne  jak u funkcjonariuszy. R.Ch.