... ...

W poniedziałek, 20 bm prezydent RP  podpisał  ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Ponadto  dodatek   motywacyjny po co najmniej 25 latach służby obejmie też funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i Straż Marszałkowską, a także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA.  Te przepisy  wejdą w życie  od 1 marca  br.

Zatrzymać  mundurowych w służbie

Celem tego świadczenia jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, przez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń. Dodano nowe świadczenie dla mundurowych posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Projekt  ustawy powstał w wyniku dialogu ze związkami zawodowymi oraz analizy sytuacji w służbach. Chodziło  także o zrekompensowanie dużo wyższego poziomu waloryzacji emerytur (ok. 14,8 ) w porównaniu z waloryzacją uposażeń  (7,8 proc.)  w służbach  mundurowych planowaną dopiero od 1 marca.  Pojawiło się  zagrożenie, że  wielu żołnierzy  i funkcjonariuszy odejdzie  ze służby, co okazało się prawdziwe.  W 2022 r.   stosunek służbowy rozwiązało prawie 9 tysięcy żołnierzy oraz  kolejne  4392 zwolniło się w styczniu br.

W przypadku  żołnierzy  zawodowych, to zmiany  dotyczą art. 432 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305).  Dodano nowe świadczenie za długoletnią służbę wojskową.   Należy podkreślić, że projektowane świadczenie w odróżnieniu od dodatku za wysługę lat, mimo wspólnych cech, pełni odmienną funkcję.

Świadczeniem za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem żołnierza i funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Co do zasady świadczenie to nie będzie stanowiło składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia. Nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Ustawa w odpowiednich zmianach do ustaw wprowadza wyjątek, kiedy to świadczenie będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Warunkiem wliczenia świadczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej.

Prawo do dodatku  motywacyjnego w  innych służbach

Ustawa przyznaje ponadto prawo do dodatku motywacyjnego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej. Dodatek motywacyjny funkcjonuje już w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (m.in. w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej), Służbie Więziennej oraz w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatek motywacyjny przyznawany będzie w jednej z dwóch wysokości 1500 zł (po osiągnięciu co najmniej 25 lat stażu służby) albo 2500 zł (po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy stażu służby).

W ustawie o Policji, o Straży Granicznej i o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzone zostały zmiany usuwające jedną z przesłanek fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby tj. „nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej”.

W ustawie wprowadzone zostały również przepisy przejściowe regulujące m.in. sprawy wszczętych i niezakończonych, przed dniem wejścia w życie ustawy postępowań, w wyniku których zwolniono funkcjonariuszy z powodu „nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej”.

Koszty wprowadzenia świadczenia za długoletnią służbę w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w 2023 r, ( za 10 miesięcy)  wyniosą ponad 291 mln zł z tego w Policji – 215 mln zł, Straży Granicznej – 26, 7 mln zł, Państwowej Straży Pożarnej – 43 mln zł. a w  Służbie Ochrony Państwa – 6,5 mln zł W latach kolejnych roczny skutek wyniesie prawie 350 mln zł.

Nie podano jakie koszty poniesie budżet MON z powodu dodatkowych wydatków dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Podano jedynie, że skutki finansowe zostaną sfinansowane w ramach środków ustalanych corocznie w ustawie budżetowej dla części 29 – Obrona narodowa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 14, który  obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.  Ry