... ...

Na stronie Rządowego Centrum  Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia MON w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w Lotniczej Akademii Wojskowej z  31 marca do 30 kwietnia.  W 2023 r. zwiększono o 60 limit miejsc do Lotniczej Akademii Wojskowej  -  do 256. W poprzednich latach rekrutację przesuwano nawet  do końca maja.

Jest to  nowelizacja rozporządzenia MON z  5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448) wydane na podstawie art. 102 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305).  

Zachowany termin naboru do LAW  jak przed 2020 r.

Rozporządzenie MON określa tryb ubiegania się o przyjęcie, w tym postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia lub ośrodków szkolenia, a także terminy składania wniosków o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW).  Zgodnie z ustawą o obronie  Ojczyzny wszyscy kandydaci do akademii  wojskowych  -  po zdaniu egzaminów  i  dostaniu się  na studia wojskowe  - rozpoczynają  służbę wojskową  od pełnienia  rocznej DZSW, a dopiero  od II roku  podpisują umowę  na pełnienie służby zawodowej.

W tych regulacjach określono, że osoby zainteresowane przyjęciem na studia stacjonarne do Lotniczej Akademii Wojskowej,   muszą  w pierwszej  kolejności wypełnić elektroniczny kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej  LAW  lub na portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego, wgrać zdjęcie  oraz złożyć do rektora-komendanta wniosek o powołanie do służby wraz z kwestionariuszem osobowym, życiorys i odpis aktu urodzenia. 

Dęblińska  „szkoła orląt” jest  jedyną, która zachowała obowiązujące do 2020 r. zasady  rekrutacji. Najpierw  przyjmowane są  wnioski i dokumenty, przeprowadza się  badania lekarskie i psychologicznej, a dopiero później kandydat na pilota przystępuje się  do egzaminów wstępnych  po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym tzw. „szkolenia preselekcyjnego” (realizowane zarówno na symulatorze jak i w powietrzu). Do tego szkolenia może przystąpić maturzysta, który posiada grupę zdrowia wymaganą dla pilotów. Warunkiem jest poddanie się specjalistycznym badaniom w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz wojskowej pracowni psychologicznej (WPP) i uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego, a także ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na pilotów.  W tym  2022 r.  przyjmowanie wniosków zakończyło się pod koniec kwietnia,  a w roku 2021 r. -  nawet o dwa miesiące ( do końca maja ).

Im późniejszy termin naboru – tym lepiej   

Nie wiadomo dlaczego  w rozporządzenia MON z 5 lipca 2022 r.  skrócono  okres  naboru do LAW  do 31 marca br., czyli  przywrócono termin  obowiązujący  do epidemii  koronowirusa.  Zwracaliśmy wtedy  uwagę, że  przy rosnących  limitach  naboru mogą być problemy z wypełnieniem  miejsc dla kandydatów na pilotów.   Po pół roku  od wejścia w życie  tych przepisów  resort obrony narodowej  uznał, że zakończenie  naboru  do LAW z końcem marca "w niewystarczającym stopniu koresponduje m.in. z terminem zakończenia roku szkolnego przez licealistów. Bardzo często podejmują oni wiążące decyzje dotyczące dalszego kierunku kształcenia  w miesiącach późniejszych niż marzec danego roku.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy,  wydłużenie  w ubiegłym roku terminu naboru o dwa miesiące realnie wpłynęło na wzrost złożonych wniosków aż o 97 proc. w stosunku do terminu podstawowego tj. 31 marca 2021 r. Dla rekrutacji 2022/2023, natomiast pozytywnym skutkiem przesunięcia terminu składania rzeczonych wniosków do dnia 29 kwietnia   2022 r. był wzrost złożonych wniosków na studia wojskowe do LAW o ok. 40  proc. w stosunku do terminu podstawowego”.  W tej sytuacji  rodzi się  pytanie, dlaczego  nie przesunięto  terminu naboru  o dwa miesiące, jak  było w 2020 r.   

Do  końca  maja - zgodnie z rozporządzeniem  -   przyjmowane są wnioski od kandydatów  na studia stacjonarne w trzech w trzech pozostałych  akademii  wojskowych.   Ale w ubiegłym roku  przesunięto termin  rejestracji kandydatów  na pięcioletnie studia stacjonarne do 1 lipca. Dlaczego? Ponieważ badania  lekarskie  i psychologiczne odbywały  się dopiero po zakończeniu  wstępnej rekrutacji ( tzw. odwrócony nabór). Zgodnie z zaleceniami resortu obrony narodowej, cały proces rekrutacji miał trwać  1-3 dni, a 5 dni łącznie  z badaniami lekarskimi przeprowadzonymi w wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia łącznie do 5 dni.

Proponuje się aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na pilną  potrzebę  rozpowszechnienia informacji o zmienionym terminie składania wniosków o powołanie do DZSW pełnionej w trakcie kształcenia w LAW. A tym samym wypełnienia limitu przyjęć na studia w tej uczelni wojskowej jeszcze w roku akademickim 2023/2024.

2040 miejsc -   połowa przypada na WAT 

Należy  przypomnieć, że  w roku akademickim 2023/2024   cztery wojskowe akademie przyjmą w sumie 2040 kandydatów na  oficerów.  Największy  przyrost miejsc przewidziano dla Wojskowej Akademii Technicznej 1018  - wobec 876 kandydatów w 2022.  Doszedł nowy kierunek technologie elektroniczne i telekomunikacyjne ( 26), który podzielił się miejscami z elektroniką i telekomunikacją (140). 

Maturzyści zainteresowani studiami wojskowymi  na WAT  (1018) miejsc) będą mieli do wyboru w 2023 r. następujące kierunki:

 • budownictwo – 52 miejsc,
 • chemia – 31
 • elektronika i telekomunikacja – 140
 • technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - (26)
 • geodezja i kartografia – 63
 • informatyka – 84
 • inżynieria bezpieczeństwa – 30
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 88
 • logistykę – 122
 • logistyka ekonomiczna – 12
 • lotnictwo i kosmonautyka – 120
 • mechanika i budowa maszyn – 104
 • mechatronika – 146

Z kolei Akademia Marynarki Wojennej wręczy  w 2023 r.  aż 175 indeksów. Najwięcej młodych osób rozpocznie naukę na nawigacji 55(50) oraz systemach informatycznych w bezpieczeństwie 50 (30). Ponadto miejsca czekają na mechatronice – 25 (17), informatyce – 20 (25) oraz  na mechanice i budowie maszyn -  15 (18).

Zwiększono też  pulę miejsc w Akademii Wojsk Lądowych, dla której resort obrony przewidział na  I roku 596 miejsc ( o 10 osób więcej niż 2022 r.),  nie licząc kandydatów na lekarzy, którzy rekrutację przejdą w AWL, ale studiować będą na kierunku wojskowym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Indeksy  w AWL we Wrocławiu będą do zdobycia na kierunku dowodzenie (zarządzanie) – 460 (426 w 2022 r.). Ponadto nieco więcej miejsc niż planowano zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa – 90 (57),  logistyce 31 (55) oraz informatyce  15 (20).  

Znacząco też w 2023 r. zwiększono limit miejsc na studiach  wojskowych do Lotniczej Akademii Wojskowej  -  do 251 wobec 196  w 2022, z podziałem na następujące specjalności:

 • pilot samolotu bojowego naddźwiękowego (30 miejsc),
 • pilot samolotu transportowego wielosilnikowego (32),
 • pilot śmigłowca (42),
 • pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych (32),
 • nawigator naprowadzania (8),
 • nawigator statku powietrznego (25),
 • wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa (6),
 • identyfikacja bojowa ( 6),
 • ruch lotniczy (15),
 • przeciwlotnicze zestawy rakietowe (25),
 • ogólnologistyczna (20),
 • planowanie i organizacja transportu lotniczego (10).

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji wymogów formalnych, systemu punktacji oraz zakresu sprawdzianu z wychowania fizycznego znajdują się  w  opublikowanym  zarządzeniu  nr 2/MON z 16 lutego br.   R.Ch.

Zdjęcie: Emilia Cuch (LAW)