... ...
 Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o weteranach
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o weteranach

W piątek, 7 bm. Sejm przyjął cztery poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o nowelizacji o weteranach działań poza granicami państwa. Tylko dwóch posłów było przeciwko. Nowe regulacje skierowano do podpisu prezydenta RP

Do uchwalonych przez Sejm 26 maja zmian w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa [ Dz.U z 2022, poz. 2205], Senat zaproponował poprawki dotyczące przede wszystkim funkcjonariuszy, którzy przebywali w misjach zagranicznych.

Zapomogi dla weteranów - funkcjonariuszy

W nowych przepisach znalazł się bowiem zapis, że weterani-funkcjonariusze, który ukończyli 65 lat życia lub weterani poszkodowani, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi:
• na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia,
• w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej.

Zapomogi będą wypłacane ze środków funduszy, którego dysponentem będzie szef MSWiA. Sejm zaproponował, a Sejm to poparł, że warunkiem przyznania zapomogi jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów lub zaistnienia zdarzenia, o którym wyżej jest mowa. Przy przyznawaniu zapomogi będą uwzględniane okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana–funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, w tym środki otrzymywane z innego źródła pomocy finansowej. Ponadto podstawą przyznania zapomogi będą dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienia zdarzenia.

Senat zwrócił uwagę, że w nowelizowanych przepisach zabrało upoważnienia dla szefa MSWiA do wydania rozporządzenia określającego tryb przyznawania zapomóg, , dokumenty stanowiące podstawę ich przyznania oraz sposób przekazywania przyznanych zapomóg. Przy czym przepisy szczegółowe powinny również zapewnić „równy dostęp do tego świadczenia wszystkim uprawnionym”

Dodatek dla wszystkich

Nowelizacja ustawy zakłada, że każdy weteran poszkodowany otrzyma dodatkowe pieniądze - dodatek weterana. Obejmie także żołnierzy i funkcjonariuszy służby czynnej, także tych którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego. Dotychczas taki dodatek przysługiwał tylko tym weteranom, którzy nie pracują.

Nowelizacja jest realizacją postulatów weteranów, którzy chcieli poszerzenia grona uprawnionych o funkcjonariuszy służb, a także umożliwić pobieranie specjalnego dodatku tym z nich, którzy nadal pracują.

Wysokość dodatku dla weteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobę nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Przysługiwać ma od miesiąca złożenia wniosku do właściwego organu emerytalno-rentowego

W 2019 r. rząd zwiększył wysokość dodatku dla weterana poszkodowanego dla osób z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30 proc. Nadał także uprawnienia do dodatku grupie weteranów, którzy posiadają uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1 do 9 proc. Dodatek wynosi nawet 130 proc. najniższej emerytury ( od 1 marca br. wynosi 1588,44 zł brutto) w przedziale: .

• od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru;
• od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
• od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
• od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
• od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;
• od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
• od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
• od 71 %do 80% uszczerbku – 110% podstawy wymiaru;
• od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
• powyżej 90% uszczerbku – 130% podstawy wymiaru

Podczas debaty w Sejmie nad nowelizacją ustawy wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz ujawnił, że nowe przepisy dotyczy 560 osób z strony Ministerstwa Obrony Narodowej i 40 osób z podległości ministra spraw wewnętrznych i administracji". Świadczenie miałoby być wypłacane w formule kwartalnej, a roczne koszty dla dodatkowych osób wyniosła 1 mln 800 tys. zł.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. R.Ch.