... ...

W poniedziałek  wieczorem w Dzienniku Ustaw  ukazało się rozporządzenie MON  z 5 grudnia  br. w sprawie dodatkowego  wynagrodzenia żołnierzy  zawodowych.  Wejdzie w życie  od wtorku, 12 grudnia  br. 

Jest to  akt wykonawczy  do art. 447 ust. 3 ustawy z a 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Szef  MON został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia wysokości oraz warunków i trybu wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, a także stawek oraz terminów jego wypłacania.  Nowe regulacje  mają  zastąpić rozporządzenie  MON z  6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 695), które utracił  moc obowiązującą z 23 października 2023 r.

W ocenie resortu obrony narodowej dotychczasowe regulacje sprawdziły się w czasie ich stosowania, zyskując pozytywne opinie komórek kadrowych. Nowe przepisy obejmują dodanie do katalogu czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie udział  w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny  oraz wykonywanie przez żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych.

Dodatkowe  wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  ( od 50 do 160 zł) jest uzależnione od posiadanego przez tego żołnierza stopnia wojskowego oraz rangi powierzanego stanowiska.

Zgodnie z  § 2 rozporządzenia MON z 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych ( Dz.U z 11.12.2024, poz. 2677).  Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia  wynosi: 

 • 70 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie; 
 • 140 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie; 
 • 210 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego); 
 •  280 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;
 • 350 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową. 

W nowych przepisach przypomniano, że  od dowódcy jednostki wojskowej zależy powierzenie żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych oraz  określenie dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokości dodatkowego wynagrodzenia. Powinno  to  być określone  w decyzji albo rozkazie. Dodatkowe wynagrodzenie ma być wypłacane w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego następnego miesiąca po spełnieniu warunków uzasadniających  jego przyznanie.

Zgodnie   nowymi  przepisami dodatkowe  wynagrodzenie  przysługuje  za:

 • dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej RP i NATO, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa – w wysokości 100 zł albo 200 zł za każdy całodobowy dyżur;
 • pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych – w wysokości 50 zł za każdą służbę dyżurną;
 • dyżury medyczne pełnione w podmiotach leczniczych utworzonych przez MON przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez szefa MON  w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych – w wysokości nie niższej niż 0,5 proc. stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi, z możliwością dokonania określonych zwiększeń;
 • zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego – w wysokości określonej w załączniku nr 1, wraz z możliwością dokonania określonych zwiększeń;
 • wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów – w wysokości określonej w załączniku nr 2;
 • wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu –  w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę;
 • wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych – w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu;
 • przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych – w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby, wraz z możliwością dokonania określonych zwiększeń;
 • uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny w wysokości uzależnionej od charakteru wykonywanych czynności i etapu postępowania od 50 zł do 160 zł;
 • wykonywanie przez żołnierza zawodowego wykonującego zawód medyczny lub innego żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym;
 • wykonywanie innych czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli ich wykonywanie wynika z innych przepisów - w wysokości od 25 do 75 zł.

Nowe regulacje wejdą w życie z dniem  następnym po publikacji  w Dzienniku  Ustaw.  R.Ch.

Tu  jest dostępne rozporządzenie MON z 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych

zdjęcie: 11 LDKP

                              ***

Rozporządzenie zawiera trzy  załączniki: 

Załącznik nr 1  dotyczy stawek  dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Załącznik nr 2   obejmuje stawki  dodatkowego  wynagrodzenia  za wykonywanie dodatkowych lotów  próbnych albo  prac przygotowawczych do tych  lotów

Załącznik nr 3  zawiera  mnożniki  stawek dodatkowego  wynagrodzenia   za wykonywanie  podczas dodatkowych  lotów próbnych  albo prac przygotowawczych  do  tych lotów, czynności o szczególnym  stopniu trudności lub niebezpieczeństwa.