... ...

Ok. 9 mln  osób podlega obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które są objęte  ewidencją wojskową.  Nowe regulacje, nad którymi pracował  MON i obecne  są one w konsultacji  międzyresortowej  dotyczą nie tylko żołnierzy  zawodowych czy też odbywających terytorialną służbę wojskową lub ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ale także żołnierzy aktywnej i pasywnej rezerwy oraz pracowników wojska, którzy  do tej pory nie byli uwzględniani w tej ewidencji.

Przed wejściem w życie tych przepisów kwestię ewidencji wojskowej regulowały trzy rozporządzenia MON:  z 8 października 2010 r. w sprawie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej,   z 26 maja 2010 w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz  31 października 2014 w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych. Teraz ma to być w jednym  dość  obszernym projekcie z licznymi załącznikami.

Projekt rozporządzenia, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji  stanowi wykonanie  art. 75 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641.  

Aktualizacja ewidencji elektronicznej  - co  trzy miesiące

W art.  70 tej ustawy dotyczącej ewidencji  ustalono, że prowadzi   ją  minister obrony narodowej w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym lub papierowej w formie następujących dokumentów:

  • teczki akt personalnych (w przypadku żołnierzy zawodowych zawiera m.in. fotografię o wymiarach 6x9 cm, bez nakrycia głowy, w mundurze wyjściowym, z widocznym aktualnym stopniem wojskowym)
  • dokumentacji dyscyplinarnej;
  • karty ewidencyjnej lub indywidualnego zbioru ewidencyjnegowtórnika karty ewidencyjnej;
  • księgi ewidencji;
  • książki ewidencyjnejzeszytu ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego;
  • karty poszukiwania

Ponadto w ramach sposobu prowadzenia ewidencji wojskowej określono również, które z dokumentów ewidencyjnych są prowadzone w postaci papierowej, a które w postaci elektronicznej.  A także w jakiej postaci będą prowadzone w przypadku konieczności przejścia na wojenny system prowadzenia ewidencji wojskowej

Zgodnie z art. 71 tej ustawy ewidencja zawiera  m.in. takie dane jak: imię i nazwisko,  PESEL, miejsce pobytu stałego  lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres elektroniczny tej osoby oraz wskazanej przez nią,  wykształcenie i zawód wyuczony, zatrudnienie  lub prowadzenie działalności gospodarczej, a także dotyczące szkodliwego używania alkoholu lub używania środków odurzających czy też  orzeczeń psychologicznych.  Ponadto  ewidencja  uwzględnia także:  stopień i specjalność wojskowa, przydział mobilizacyjny, w tym również  pracowniczy , prawomocne  orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oraz daty zgonu albo daty znalezienia zwłok.

W projekcie  opublikowanego rozporządzenia zapisano także, że dane w informatycznej bazie ewidencyjnej są aktualizowane raz na trzy miesiące. Za prowadzenie ewidencji odpowiedzialni mają być: szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szefowie poszczególnych Wojskowych Centrów Rekrutacji, kierownicy odpowiednich komórek oraz dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych. Wpisaniu do elektronicznej ewidencji nie będą podlegać osoby pracujące w instytucjach związanych z wywiadem - w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Do ewidencji  można zajrzeć  i  poprawić

W przypadku żołnierzy zawodowych ewidencje prowadzić ma dowódca jednostki, w której dany żołnierz służy i podobnie w przypadku żołnierzy aktywnej rezerwy.  

Ewidencja elektroniczna dotycząca  przebiegu czynnej służby wojskowej  żołnierzy zawodowych  zawiera m.in.  decyzje  i rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, wyznaczenia na stanowiska służbowe i zmiany stopnia wojskowej, opinie służbowe, informacje o nieobecnościach w służbie, należnych i wykorzystanych dniach poszczególnych urlopów, informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,  a także o wyrażeniu zgody na dalsze pełnienie zawodowej służby wojskowej po osiągnięciu wieku 60 lat

W przypadku  zdrowia  ewidencji  podlegają takie dane jak: orzeczenia komisji lekarskich, informacje o zastosowanych szczepieniach ochronnych, orzeczenia z przeprowadzonych profilaktycznych badaniach lekarskich, oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz informacje o nieprzystąpieniu do sprawdzianu sprawności fizycznej oraz  informacje o pobraniu materiału genetycznego;

Zgodnie z § 44 projektu tego  rozporządzenia żołnierzowi może być udostępniona informacja z ewidencji elektronicznej w uzgodnionym  terminie, w sposób zgodny z procedurami bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej. W przypadku  niezgodności, korekta danych  odbywa  się po dostarczeniu dokumentów źródłowych potwierdzających prawdziwość informacji.

Skreślenie  z ewidencji następuje w razie: zgonu lub uznania za zmarłego,  zaginięcia  lub zwolnienia  z zawodowej służby wojskowej po osiągnięciu wieku.

Za co odpowiada szef  WCR

Z kolei szef WCR  odpowiada za prowadzenie ewidencji w odniesieniu do osób podlegających rejestracji, kwalifikacji wojskowej i obowiązkowi służby wojskowej oraz znajdujących się w pasywnej rezerwie. 

Skreślenia z ewidencji wojskowej prowadzonej przez:  WCR dokonuje się w razie:

  • orzeczenia trwałej i całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • utraty lub zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
  • osiągnięcia przez osobę wieku (60 lat lub 63 w przypadku podoficerów i oficerów), z wyjątkiem osób, którym po ukończeniu 60 roku życia nadano pracowniczy przedział mobilizacyjny,
  • zgonu lub uznania za zmarłego;

 Projekt reguluje również ewidencję pracowników resortu obrony narodowej, która do tej pory nie była to do tej pory uregulowana. W celu pozyskania pełnego zestawu danych dla potrzeb ewidencji wojskowej w zakresie pracowników resortu obrony narodowej, przewidziano obowiązek wypełnienia kwestionariusza osobowego pracownika resortu obrony narodowej.

 Do projektu zostały dołączone wzory kart ewidencyjnych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, oficerów rezerwy, pracowników resortu obrony narodowej oraz dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, a także wzory m.in. ksiąg ewidencji czy teczek personalnych żołnierzy zawodowych. "Sformalizowanie wzorów dokumentów ewidencyjnych ułatwi prowadzenie ewidencji wojskowej w szczególności po ogłoszeniu mobilizacji, ogłoszeniu stanu wojennego i w czasie wojny" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

W proponowanych rozwiązaniach przewidziano również "Kartę poszukiwania", zakładaną przez szefów WCR dla osób, które np. nie zgłosiły się na kwalifikację wojskową czy "nie zgłosiły się na wezwanie szefa WCR w sprawach obowiązku obrony Ojczyzny".  R.Ch.

Zdjęcie:  16 DZ