... ...

Sejm w czwartkowym głosowaniu przyjął cztery poprawki Senatu o charakterze doprecyzowującym do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, która nowelizuje także przepisy ustawy m.in. o obronie Ojczyzny i zakwaterowaniu sił  zbrojnych.

Poseł Leszek Kowalczyk (PiS) w imieniu sejmowej komisji obrony narodowej wniósł o przyjęcie uchwalonych przez Senat czterech poprawek. Posłowie w serii głosowań przyjęli wszystkie poprawki. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Ustawa o AMW została przyjęta przez Sejm na początku lipca. Jak wskazywało w trakcie prac nad ustawą MON, celem nowych przepisów ma być umożliwienie Agencji Mienia Wojskowego efektywniejszej realizacji ustawowych zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Nowelizacja umożliwi zakup przez Agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Nowe rozwiązania mają pozwolić też na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwić zwiększenie liczebności polskiej armii.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Sejm przyjął nowelizację ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, która obejmuje także zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny. Ustawa wróciła do Sejmu po poprawkach wprowadzonych w Senacie. Nowe przepisy skracają ścieżkę awansu dla wyróżniających się żołnierzy - oficerowie młodsi będą… <a href="https://t.co/iaaVNsdycO">pic.twitter.com/iaaVNsdycO</a></p>&mdash; Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) <a href="https://twitter.com/mblaszczak/status/1692217359740645427?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 Skrócenie  minimalnych  okresów  do mianowania

Poprawki dotyczą  zmiany art. 140 ustawy o obronie Ojczyzny, która ma na celu skrócenie minimalnych okresów służby wymaganych do mianowania na wyższy stopień wojskowy. Zamiast aktualnie obowiązującego 3-letniego stażu służby w stopniu wojskowym (wyjątkowo 2-letnim w szczególnych sytuacjach) proponuje się:

 • mianowanie w korpusach szeregowych i podoficerów młodszych – po upływie 12 miesięcy od mianowania,
 • mianowanie w korpusie oficerów młodszych – po upływie 2 lat od mianowania.

Dla pozostałych korpusów, tj. korpusu podoficerów starszych i oficerów starszych oraz generałów, proponuje się zachowanie dotychczasowych zasad mianowania.  W tym przypadku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, na stopnie wojskowe, żołnierz może być mianowany na kolejny wyższy stopień wojskowy, jednak nie krótszym niż 2 lata.

"Zmiany te mają na celu przyspieszenie osadzania wyższych wakujących stanowisk służbowych, a na zwolnione przez tych żołnierzy stanowiska służbowe, które są najniższymi w korpusach, powołuje się do służby wojskowej osoby cywilne" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać  obowiązywać dopiero  przy awansach z  okazji  Dnia  Niepodległości.

Najważniejsze  propozycje  zmian

 Ponadto należy zwrócić uwagę  na następujące propozycje nowych przepisów dotyczące :

 • ograniczenia podwyżek opłat za lokale mieszkalne zajmowane przez żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych, wdowy po żołnierzach, emerytach oraz dzieci żołnierzy. Wskaźnik  waloryzacji ma  ustalać szef MON i ogłaszać w I kw.  Ponadto przy ustalaniu współczynnika świadczenia mieszkaniowego będzie można uwzględnić szczególne znaczenie garnizonu dla obronności kraju;
 • zmian w 48d ust. 10 ustawy o zakwaterowaniu. Jest on   dostosowany do art. 208 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny, a więc sytuacji żołnierzy skierowanych przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań służbowych poza jednostką wojskową – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ponieważ skierowanie ma charakter krótkotrwały, przepis art. 48d ust. 10 gwarantowałby tym żołnierzom stabilność w wypłacie świadczenia mieszkaniowego i umożliwia wypłatę świadczenia wg dotychczasowego garnizonu bez konieczności składania nowego wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego;
 • rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do odpłatnego zakwaterowania w internatach albo kwaterach internatowych. AMW będzie mogła zakwaterować w internacie lub kwaterze internatowej żołnierza zajmującego lokal lub kwaterę w miejscowości innej niż miejsce pełnienia służby, pod warunkiem, że zaspokojone zostaną potrzeby żołnierzy uprawnionych do bezpłatnego kwatery w internacie.
 • zobowiązania szefów Wojskowych  Centrów Rekrutacji  do złożenia oświadczeń majątkowych (w poprzednich przepisach  dotyczyło to szefów zlikwidowanych  wojskowych komend uzupełnień);
 • umożliwienia osobom, które  w dniu egzaminów  na uczelnie wojskowe  nie ukończyły  18 lat  przystąpienie  do  Sytuacja ta jest wynikiem możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dzieci w wieku 6 lat, co oznacza, że mogą one ukończyć naukę w szkole średniej przed ukończeniem 18 roku życia ( art. 95);
 • Zmian w art. 80 tej ustawy, która  dotyczy dopuszczenia możliwości skierowania na kurs (np. prawa jazdy) osoby ubiegającej się o powołanie do czynnej służby wojskowej jeszcze przed rozpoczęciem służby i określenie w umowie obowiązku zwrotu kosztów w przypadku, gdy osoba taka nie podejmie służby wojskowej.  Proponowana zmiana rozszerza taką możliwość w odniesieniu do innych form służby (np. w WOT);
 • dopuszczenie możliwości zmiany kategorii zdrowia D (czyli niezdolny do służby wojskowej) na kategorię zdrowia A (zdolny do służby wojskowej);
 • zmian w art. 309a, która umożliwia zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanym przez organy wojskowe na ćwiczenia wojskowe. Wiceszef MON przyznał, że był to  błąd  resortu  obrony narodowej, że tego nie dostrzeżono;
 • przyznania nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych żołnierzom uczestniczącym w szkoleniach i ćwiczeniach. Aktualnie świadczenia te przysługują tylko w razie ćwiczeń i szkoleń poligonowych. Tymczasem żołnierze odbywają ćwiczenia i szkolenia nie tylko na poligonach, ale również poza nimi (np. w okresie epidemii COVID-19 czy podczas służby związanej z ochroną granicy państwowej;
 • zmian w art. 449b. Chodzi przyznanie przez szefa MON dodatkowego świadczenia motywacyjnego każdemu żołnierzowi (bez względu na posiadany staż służby) obok świadczenia motywacyjnego, z reguły na czas oznaczony. Nie będzie ono wchodziło w skład podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Szczegóły  ma zawierać  rozporządzenie MON
 • zmian w art. 15 c  w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, aby emerytura wzrastała o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie”. Chodzi głównie o żołnierzy  Narodowych  Sił Rezerwowych.

Zmiany  w tej ustawie spowodują, że zostanie wydłużony okres  wydawania  aktów wykonawczych  do ustawy  o  obronie Ojczyzny. Do tej pory  było to 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli od 24 kwietnia  2022 r.  Teraz  ten okres będzie  wydłużony do półtora roku  po wejściu w życie tych przepisów,  bowiem   resort obrony narodowej nie uporał się z wydaniem  wszystkich  aktów wykonawczych.  Rozporządzenia  MON na podstawie  tej  ustawy mają być wydane w ciągu pół roku. 

 Nowe  regulacje  wejdą w życie po podpisaniu przez Prezydenta RP  oraz po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, najwcześniej we wrześniu br. R.Ch.

Zdjęcie: 1 Brygada Logistyczna