... ...

We wtorek  weszło w życie rozporządzenie  MON z 7 marca  br. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw dzień wcześniej. Brak  dwutygodniowego vacatio legis wynikał z tego, że poprzednie  przepisy z 2 grudnia 2020 r.  utraciły  moc  z dniem  24  października 2023 r

Zgodnie z art. 332  ustawy  o obronie  Ojczyzny  żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Z  tego  powodu co roku jest poddawany  sprawdzianowi  fizycznemu.  Z tego obowiązku  zwolnione są  jedynie kobiety w  ciąży oraz w okresie  karmienia, a także mogą  być żołnierze z przyczyn służbowych  oraz  zdrowotnych

Sprawdzian zasadniczy od kwietnia do czerwca

Nowe rozporządzenie MON  z 7 marca br. ( Dz.U z 18.03.2024, poz. 396) w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych określa:

 • warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej,
 • zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 • tryb zwalniania żołnierzy zawodowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz dokumenty wymagane w tych sprawach;
 • sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej;

Sprawdzian ma  odbywać się w terminie zasadniczym – od kwietnia do czerwca i we wrześniu w terminie dodatkowym dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub służbowych nie mogli w nim uczestniczyć lub zostali  skierowani  do wykonywania zadań służbowych poza jego jednostką na okres krótszy niż 30 dni.

 Żołnierz zawodowy przystępuje do sprawdzianu na podstawie  aktualnych badań profilaktycznych medycyny pracy, dopuszczających do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym

Sprawdzian fizyczny odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną w terminie i miejscu określonym przez dowódców.

Dziewięć grup  wiekowych i  pięć  podkategorii

Tak jak w poprzednim rozporządzeniu przewidziano podział na dziewięć grup – do pierwszej należą żołnierze w wieku do 20 lat, a do dziewiątej mający 56 i więcej lat.  Dodatkowo nastąpił  podział  na pięć kolejnych podkategorii  uwzględniających zakres ćwiczeń zróżnicowanych ze względu na płeć, jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

W zależności od rodzaju służby poddawani sprawdzianowi zostaną podzieleni – tak jak do tej pory - na poniższe kategorie:

 • żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w zespołach bojowych, zespołach szturmowych, wsparcia bojowego jednostek wojsk specjalnych, wydziałach działań specjalnych;
 • żołnierze zawodowi:
  • zajmujący stanowiska dowódców oraz zastępców dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne),
  • pozostali żołnierze wojsk specjalnych,
  • korpusu osobowego ogólnego – grupa osobowa – wychowanie fizyczne,
  • wykonujący skoki ze spadochronem,
  • pododdziałów rozpoznania;
 • żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa;
 • pozostali żołnierze zawodowi posiadający kategorię Z zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 • żołnierze zawodowi z kategorią Z/O zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;

 Do wyboru  cztery  lub trzy  konkurencje

Sprawdzian, oprócz żołnierzy z kategorią Z/O, obejmuje cztery poniższe konkurencje:

 • marszobieg na dystansie 3000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min, z zastrzeżeniem że w razie niedostępności pływalni w terminie odbywania sprawdzianu żołnierz zawodowy wykonuje marszobieg na dystansie 3000 m;
 • podciąganie się na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej;
 • bieg wahadłowy 10 x 10 m albo bieg zygzakiem po znaku koperty;
 • skłony tułowia w przód w czasie 2 minut.

Żołnierze z  kategorią Z/O   mają do wyboru trzy konkurencje.

Załączniki  z punktami   

Po  raz trzeci w 2024 r.  sprawdzian z WF będzie oceniany  punktowo za każdą konkurencję, a 80 proc. wystarczy, by otrzymać ocenę bardzo dobrą. Z kolei żołnierze, którzy uzyskają nie więcej niż  60 proc.  otrzymają ze sprawdzianu ocenę   niedostateczną lub nie zaliczą wymaganego minimum dla danej konkurencji.   Kadra zawodowa, która zaliczy sprawdzian na ocenę niższą niż piątka, będzie  miała  szansę na jej poprawienie.

W rozporządzeniu jest mowa o ewidencji, która będzie prowadzona w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego realizację sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Dane zamieszczane w ewidencji obejmować będą uzyskanie oceny z poszczególnych konkurencji, ocenę ogólną, a także przyczyny nie przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej.

Wyniki sprawdzianu – tak jak dotychczas – będą przechowywane w formie elektronicznej w jednej bazie danych. Natomiast  oryginały kart będą przechowywane w formie papierowej przez dwa lata przez poszczególne komisje.

Szczegółowe  opisy  konkurencji wraz z zestawieniem podziału żołnierzy na kategorie ze względu na zajmowane stanowiska służbowe, kategorie zdolności do służby, grupy wiekowe oraz wartości punktowe i oceny są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Z kolei liczbę punktów z poszczególnych konkurencji sprawdzianu odbywanego przez żołnierza na podstawie tabeli wyników  zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Załącznik nr 4  obejmuje  punktację  z poszczególnych konkurencji  żołnierzy  kobiet, oprócz stanowisk służbowych w zespołach bojowych, zespołach szturmowych, wsparcia bojowego jednostek wojsk specjalnych i wydziałach działań specjalnych;

W ocenie resortu ON przyjęte rozwiązania oceniania sprawności fizycznej żołnierzy umożliwią  m.in. porównanie sprawności fizycznej  we wszystkich kategoriach przystępujących do sprawdzianu. R.Ch.

Zdjęcie: wojsko-polskie.pl