... ...

Redakcja  otrzymuje  wiele  pytań  od  kadry  zawodowej WP kiedy otrzyma mundurówkę.  Od  20  stycznia  br. weszły w życie  nowe wyższe stawki równoważników  pieniężnych  w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.    Nie zmienił się  termin wypłaty.  Pieniądze powinny trafić na konta żołnierzy do końca I kwartału, czyli  31 marca 2024 r.  

Należy przypomnieć, że  11 stycznia   minister obrony narodowej  podpisał nowelizację rozporządzenia  MON  z  10 maja 2022 r.   w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze . Nowe regulacje  obowiązujące od nowego  roku zostały  opublikowana 19 stycznia 2024 r. i weszły w życie  w dniu następnym  [poz. 63].      

Zmiany  tych regulacji  są spowodowane  przede wszystkim wzrostem cen towarów  i usług  za przedmioty  umundurowania i wyekwipowania niewydane naturze. Od  wejścia w życie poprzednich przepisów, czyli od  7 czerwca  2022 r.  stawki równoważnika zostały zwiększone  średnio o 20 proc.

1 proc. wzrostu mundurówki dla szeregowych zawodowych z niewielkim stażem

Równoważnik wypłacany szeregowym  o wysłudze do 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej  obejmuje:

 • zakup umundurowania i wyekwipowania,
 • pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania.

Nie obejmuje natomiast oznak wojskowych, gdyż są one wydawane w naturze przez magazyny mundurowe. Ponadto żołnierzom, którzy przed dniem 1 stycznia 2021 r. nabyli uprawnienie do umundurowania galowego i wyjściowego, wypłaca się równoważnik mundurowy (tzw. mundurówkę) obejmującą te przedmioty.  Wynikało to z wydłużenia od 1 stycznia 2021 r. okresu z 24 do 60 miesięcy, po którym szeregowym zawodowym oraz marynarzom przysługuje umundurowanie galowe i wyjściowe.

Przykładowo  w  poprawionych przepisach z 11 stycznia br. szeregowy  ( kobieta i mężczyzna), bez względu z jakiego  jest rodzaju sił zbrojnych  przez pierwsze 60 miesięcy  służby zawodowej  otrzyma  od 1 stycznia 2024 r. 563 zł ( obecnie  jest to  558 zł, czyli wzrost  o 1 proc.).

Wyższe stawki dla  szeregowych  z wysługą  powyżej 5 lat

Z kolei równoważnik wypłacany szeregowym  o wysłudze  powyżej  5 lat  zawodowej służby obejmuje środki finansowe na:

 • zakup (szycie na miarę) umundurowania i wyekwipowania,
 • zakup (wykonanie) oznak wojskowych (baretek, które zgodnie z przepisami ubiorczymi mogą być noszone na umundurowaniu, a także .oznak rozpoznawczych do umundurowania galowego i wyjściowego, stopni wojskowych),
 • pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym umundurowania polowego.

Po 5 latach  służby szeregowy z Wojsk Lądowych  i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni  otrzyma  2976,00 zł  ( kobieta), a  poprzednio   było 2323 zł, co oznacza wzrost  o  28 proc.  oraz 2804 zł   (mężczyźni, a  było 2225 zł – wzrost  o 26 proc. ). Z kolei  w Siłach Powietrznych odpowiednio:  3007 zł i  2969  zł   ( było 2349 zł  i 2361 zł)   a  w Marynarce Wojennej : 2908  zł   i  2416,zł   ( 2231 zł oraz 1915 zł).

Od podoficera  do generała

 Jak wynika z tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, podoficer  ( mężczyzna) w stopniu chorążego  z Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni  otrzyma 2863 zł   ( było 2282 zł – wzrost  o 25 proc.) , z Sił Powietrznych – 3033 zł  ( 2490 zł) , a z Marynarki Wojennej -  2879 zł  (2390 zł).  Oficer starszy z Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni  ( mężczyzna) może liczyć na mundurówkę  w wysokości  2899 zł  (2392 zł), generał z Wojsk Lądowych  i Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni   – 4971  zł  (4048 zł)  a kontradmirał – 5815 zł (4869 zł – wzrost o 19,4 proc.).

Awanse już po roku, ale bez dodatku  na obszycie

W przypadku  gdy  szeregowy   z Wojsk Lądowych Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni     wysługą  co najmniej  5 lat  służby zawodowej zostanie mianowany na starszego  szeregowego   lub starszego szeregowego specjalisty otrzyma  dodatkowo   na  obszycie 201  zł (mężczyzna – było 166 zł ) oraz 147 zł ( kobiety – 133 zł). Jeśli służy w Siłach Powietrznych   otrzyma   224 zł (mężczyzna – 187 zł  ) i 175 zł ( kobieta – 164 zł ). W Marynarce  Wojennej  - 151 zł   i jednostek specjalnych –dodatek jest  taki sam dla mężczyzn  i kobiet (138 zł – było  126 zł).   Z kolei  żołnierzy zawodowy  ( mężczyzny) awansowany na kaprala otrzyma  na obszycie  188 zł ( było 171)  ), na sierżanta 289 zł, chorążego -  361 zł, starszego chorążego  sztabowego  - 468 zł ( było 577 zł), na majora – 345 zł, generała brygady 6952 zł  ( było 6817 zł) , a  generała  broni – 2225 zł

Nie przewidziano dodatku  na obszycie  dla  awansowanych szeregowych w przyspieszonym trybie o wysłudze  do 60 miesięcy  służby zawodowych.   Tego  ograniczenia  nie mają podoficerowie.  Należy przypomnieć, że pod koniec  września  2023 r.  weszły  w życie zmiany w  ustawie  o obronie Ojczyzny.    Zmieniony art. 140 tej ustawy   przewiduje skrócenie minimalnych okresów służby wymaganych do mianowania na wyższy stopień wojskowy. Zamiast aktualnie obowiązującego 3-letniego stażu służby w stopniu wojskowym (wyjątkowo 2-letnim w szczególnych sytuacjach) proponuje się awanse:

 • w korpusach szeregowych i podoficerów młodszych – po upływie 12 miesięcy od mianowania,
 • w korpusie oficerów młodszych – po upływie 2 lat od mianowania.

Należy przypomnieć, że  wysokość równoważnika zmniejsza się proporcjonalnie do okresu:

 • trwania aresztu tymczasowego;
 • zawieszenia w czynnościach służbowych;
 • odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego;
 • pozostawania w dyspozycji, jeżeli w tym czasie żołnierz nie wykonywał zadań służbowych.

Zgodnie z § 15 ust. 2  rozporządzenia  równoważnik  pieniężny jest  wypłacany  do  końca „pierwszego kwartału  roku kalendarzowego. Jak  oszacował  resort obrony narodowej, zmiany  należności w tym roku spowodują  wzrost  wydatków w budżecie  MON  o ok. 60 mln zł. R.Ch. 

 Aktualne stawki  równoważnika pieniężnego  za umundurowanie żołnierzy