... ...

Żołnierze  zawodowi, którzy zostaną skierowani na polsko-białoruską  granicę  w celu  pomocy   funkcjonariuszom  Straży  Granicznej otrzymają podwyższoną   ze 150 do 400 proc. stawkę diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby.

W środę,  9 września szef MON  poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał nowelizację rozporządzenia szefa  MON  z  6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. poz. 1464.  

Na początku sierpnia br. minister obrony narodowej polecił realizację wniosku komendanta Straży Granicznej o wysłaniu dodatkowych żołnierzy wydzielonych do patrolowania pogranicza polsko-białoruskiego oraz uczestniczących w operacji "Bezpieczne Podlasie".  Wniosek  dotyczył przesunięcia kolejnego tysiąca żołnierzy na granicę polsko-białoruską, bowiem  - jak wtedy uzasadniał  gen. dyw. SG Tomasz Praga -  na granicy z Białorusią rośnie agresja wobec polskich funkcjonariuszy SG, polskich żołnierzy i policjantów.  Wtedy działania SG na tej granicy wspierało ok. 2 tysięcy żołnierzy, którzy  otrzymywali dietę wysokości 150 proc. stawki za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby.  Od 1 stycznia 2023 r.  dieta  wynosi  45 zł za dobę w krajowej podróży służbowej.

Zgodnie  bowiem z  obowiązującymi  od  połowy lipca  2022 przepisami wykonawczymi do  art. 445 ust. 15 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której zajmował dotychczas stanowisko służbowe, przysługuje:

  • ryczałt z tytułu przeniesienia – w wysokości 50 proc. najniższej stawki uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego; 
  • dieta – za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby w wysokości stawki diety przysługującej z tytułu odbywania krajowej podróży służbowej, obowiązującej w dniu przejazdu żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby 

Należy podkreślić, że  25 proc. stawki diety przysługuje żołnierzowi z samego tytułu czasowej zmiany miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału. 

A te 150 proc.  to są dodatkowe  uprawnienia  przysługujące żołnierzom wykonującym zadania  związane z ochroną granicy RP w zakresie ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium lub zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.  Była to rekompensata za rezygnację  z wypłaty żołnierzom dotychczasowego dodatku specjalnego.

Zgodnie z nowymi przepisami,  od 24 sierpnia zostały zwiększone  diety  żołnierzom skierowanym w podróż służbową w celu ochrony granicy państwowej do wysokości 400 proc. stawki (180 zł )  za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby. Chodzi o to   - jak wynika w uzasadnieniu  projektu  rozporządzenia  -    zwiększenia motywacji finansowej oraz rekompensaty utrudnionych warunków służby na granicy państwowej. 

W § 10 w ust. 4 tego  rozporządzenia  dodano  dwa punktu ( 4 i 5).  Pierwszy z  nich obejmuje żołnierzy, w tym również Żandarmerii Wojskowej, którzy  „  w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału wykonujących zadania związane z bezpośrednią  ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej realizowaną w strefie nadgranicznej". 

Drugi z  kolei punkt obejmuje uczestnictwo w szkoleniu w ramach wydzielonych sił i środków Sił Zbrojnych RP. 

W przypadku zbiegu uprawnień do stawek diet, żołnierzowi przysługuje wyższa stawka. Dieta nie przysługuje za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a także jeżeli na podstawie odrębnych przepisów żołnierz otrzymał bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku  Ustaw, ale  wyższa  dieta ma przysługiwać już od 24 sierpnia br.  Ry.

zdjęcie: MON/X

Link do  projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376104