... ...

Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa kieruje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a na stanowiska służbowe od stopnia pułkownika do generała wyznacza szef MON. Opublikowano  właśnie projekt  rozporządzenia  MON w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.  Przy okazji  urealniono część świadczeń.

Jest to  akt wykonawczych do art. 203 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305). Projekt rozporządzenia określa  przypadki, w których następuje wyznaczenie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz odwoływania,   a także wysokość, sposób i tryb przyznawania świadczeń żołnierzom.  

Zmiany mają na celu uporządkowanie niektórych regulacji normujących obszar logistyczno-finansowy i administracyjny pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa. Chodzi o pełnienie służby na stanowiskach:

  • w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych i   międzynarodowych strukturach wojskowych;
  • bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych;
  • przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych państw obcych;
  • w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach podległych szefowi MSZ.

Wyznaczenie żołnierza następuje w drodze decyzji. Jest ono poprzedzone procesem kwalifikowania, który przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe poza granicami państwa z urzędu lub na wniosek żołnierza albo dowódcy jednostki wojskowej.  Warunkiem  jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej służby, jeżeli jest ono wymagane.  Jeśli wiąże się to z dostępem do informacji niejawnych, to trzeba uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa. Skierowanie żołnierza następuje w drodze indywidualnego lub zbiorowego rozkazu i następuje z urzędu, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej  albo żołnierza.

Nowe stawki za zakwaterowanie

 Żołnierzowi skierowanemu do służby za granicę zapewnia się:  nieodpłatne zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym, wraz z niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem, albo w razie braku takiej możliwości  równoważnik pieniężny na wynajęcie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem odpowiednich norm.

Wysokość równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego na kolejny rok kalendarzowy ogłasza corocznie minister obrony w obwieszczeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym MON, odrębnie dla państwa
i miejscowości, w których żołnierze pełnią tę służbę.

Wysokość tego równoważnika ustala się na podstawie:

  • przeciętnych kosztów najmu lokalu nieumeblowanego i bez wyposażenia w trzecim kwartale roku poprzedniego;
  • rzeczywistych kosztów najmu lokalu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin ustalenia wysokości stawek;
  • danych prognozowanych dotyczących zmian kosztów świadczeń publikowanych przez oficjalne organy w państwach, w których żołnierze pełnią zawodową służbę wojskową.

W obwieszczeniu MON  z  10 lutego 2023 r. ustalono, że wysokość równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych w Brukseli  wynosi 17,88 euro za 1 m kw. a wysokość ryczałtu za media - 4,74 za 1 metr kw., w belgijskim Mons odpowiednio (17,18 euro i 6,06 euro), w holenderskim Brunssum (13,17 euro i 3,83 euro),  w Strasburgu (15,10 euro i 5,10 euro), a w Paryżu (41,91 euro i 5,20 euro),

Żołnierzom, którym wypłaca się równoważnik pieniężny na wynajęcie lokalu mieszkalnego, przydziela się nieodpłatnie niezbędne umeblowanie i wyposażenie albo wypłaca ryczałt w wysokości 15 proc. równoważnika na wynajęcie lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem odpowiednich norm. Jednocześnie projekt rozporządzenia przewiduje, że na wniosek żołnierza ryczałt może być wypłacony jednorazowo z góry za okres do 12 kolejnych miesięcy.

Wyższe  koszty zwrotu za  komórkę, internet  i naukę dzieci

Ponadto w celu pokrycia kosztów instalacji telefonu w lokalu mieszkalnym lub zakupu telefonu komórkowego oraz kosztów związanych
z ich utrzymaniem, a także dostępu do internetu, żołnierzom wypłaca się ryczałt w wysokości 250 zł miesięcznie.  W projekcie rozporządzenia  uzasadniono, że ustalenie wysokości świadczenia podyktowane jest doświadczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia ciągłości pracy poprzez pracę zdalną w okresie pandemii.  Przy tej okazji zaproponowano wzrost świadczenia o 100 zł w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, w celu umożliwienia dostępu  do internetu.

Ponadto żołnierzowi skierowanemu do służby za granicą są pokrywane opłaty związane z nauką dzieci w szkole typu podstawowego i ponadpodstawowego Refundacji podlegają również koszty egzaminów śródrocznych, kwalifikacyjnych  i maturalnych. W przypadku skierowania dziecka do bezpłatnej szkoły publicznej, żołnierzowi przysługują udokumentowane koszty nauki języka do wysokości 5000 euro poniesionych na każde dziecko.  Zaproponowane rozwiązanie ma zachęcić kierowanie dzieci do bezpłatnych szkół  i korzystanie ze zwiększonych środków na nauczanie języka obcego, przy urealnieniu stawek  ponoszonych kosztów tego nauczania. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest potwierdzenie faktu uczęszczania dziecka do danej szkoły.

Zwiększone  limity na leczenie

W projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie limitów przysługującego zwrotu za poniesione koszty leczenia z kwoty 1000 euro do 5000 euro na żołnierza lub uprawnionego członka jego  rodziny w zakresie udokumentowanych kosztów porodów i leczenia  w szpitalu, badań albo zabiegów diagnostycznych zleconych przez lekarza w szpitalu oraz zabiegów leczniczych, a także rehabilitacji zleconych przez lekarza w szpitalu.

 Poprzedzające rozporządzenie było opracowywane ponad 7 lat temu. W związku z tym resort obrony  podwyższył limit do realnych wzrostów cen większości usług medycznych. Żołnierzowi przysługuje  także zwrotu kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci do ukończenia 18 roku życia. Dodatkowo rozszerzono katalog  usług medycznych o zwrot kosztów terapii logopedycznej i psychologicznej dzieci – w 50 proc., obligatoryjnych, nakazanych testów medycznych – w 100 proc., a także obowiązkowych szczepień ochronnych i badań obowiązkowych zleconych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) albo miejscową  lub krajową służbę zdrowia – w 100 proc.

Projekt rozporządzenia przewiduje także, że   żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z powrotem w razie śmierci małżonka, rodzica, rodzeństwa, rodzica małżonka żołnierza, dziecka żołnierza, dziecka przysposobionego, pasierba oraz dziecka przyjętego na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia sądu.

W przypadku odbycia przejazdu samochodem prywatnym, motocyklem lub motorowerem przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz maksymalnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

Ponadto żołnierzowi pokrywa się koszty przejazdu z miejsca pełnienia służby do miejsca stałego zamieszkania w kraju i z powrotem na urlop wypoczynkowy, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy służby poza granicami kraju. Koszty przejazdu pokrywa się ponownie po każdych 2 latach od skorzystania przez żołnierza z uprawnienia, jednak nie w roku w którym następuje powrót żołnierza do kraju.

Projekt przewiduje również, że żołnierzowi wypłaca się ryczałt
na używanie do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru  w walucie bazowej określonej dla państwa. Wypłata ryczałtu następuje na podstawie składanego comiesięcznie oświadczenia w wysokości kosztów zakupu do 100 l paliwa w kraju pełnienia służby.

Do czasu  publikacji projektu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw z 14 dniowym terminem  vacatio legis  obowiązuje  rozporządzenie rządu z 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 479).

Zdjęcie: www.nato.int