... ...

Zamiast oczekiwanej nowej siatki  uposażenia żołnierzy  zawodowych,  MON  wysłał  do konsultacji  cztery  projekty  rozporządzeń  dotyczących  wypłaty odprawy  mieszkaniowej, zakwaterowania i odpłatności w internatach i kwaterach internatowych,  przydziału lokalu przez Agencję Mienia Wojskowego  oraz  norm zakwaterowania we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania. 

Na razie  szef MON  poinformował  w mediach społecznościowych, że średnie  uposażenie żołnierzy zawodowych  zwiększy sie o 400 zł. 

Wyższa odprawa mieszkaniowa

 Zmiany  wynikają z ustawy z 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), która  wprowadziła liczne poprawki  do ustawy z 22 czerwca  1996 zakwaterowaniu sił zbrojnych Dz. U. z 2022 r. poz. 1623).     Od 23 kwietnia  ubiegłego roku  odprawa mieszkaniowa wynosi 3 proc. wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową i nie może być niższa niż 45 proc. oraz wyższa niż 100 proc.  wartości przysługującego lokalu mieszkalnego ( było 80 proc.). W  takim  przypadku osiągnięcie 100 proc. wartości przysługującego lokalu mieszkalnego  będzie przysługiwało  przy  wysłudze 33 lat, co miało zachęcić  żołnierzy do dłuższego  pozostawiania  w służbie zawodowej.   Z tej  możliwości skorzystało  w ubiegłym roku 31 żołnierzy, a średnia  wysokość odprawy  wyniosła – jak informuje AMW -  409 tys. zł.

Opublikowana na stronie Rządowego  Centrum  Legislacji  nowelizacja rozporządzenia MON z 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1195) wynika z konieczności  zmian treści  załącznika nr 1 do  tego rozporządzenia. Chodzi  o wzór  wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej oraz załącznika nr 2 dotyczący wzoru wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej w przypadku śmierci żołnierza zawodowego

W wyniku zmiany ustawy  o obronie Ojczyzny  zniesiono instytucję służby kontraktowej jako rodzaj pełnionej zawodowej służby wojskowej. Oznacza to, że żołnierze pełniący dotychczas służbę kontraktową, od 23 kwietnia 2022 r. stali się żołnierzami zawodowymi. A to oznacza, że  przysługuje im prawo  do  otrzymania odprawy mieszkaniowej po nabyciu uprawnienia do  odprawy mieszkaniowej (po 15 lub 25  latach dla osób, które rozpoczęły służbę  po 1 stycznia 2013 r.).

Każdy wniosek został podzielony na części związane m.in. z: pełnioną służbą, przesłankami realizacji prawa do zakwaterowania, członkami rodziny żołnierza oraz część, w której zostały wskazane dokumenty, jakie żołnierz zawodowy bądź osoba uprawniona po śmierci żołnierza powinna załączyć do wniosku.  

Ponadto zawiera m.in. informację w zakresie RODO, jak i zgodę do przetwarzania danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail i adresów elektronicznych, wyłącznie w celach związanym    z realizacją praw z ustawy o zakwaterowaniu.

Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej będzie można złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej

Poprawione wnioski o zakwaterowanie w internacie

Zmiany w drugim opublikowanym  rozporządzeniu  MON z 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1104) wynikają z konieczności dostosowania treści dwóch załączników  tego rozporządzenia  do  ustawy o obronie  Ojczyzny.

W dotychczasowej treści wniosku o przydział żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej i skierowaniu żołnierza zawodowego do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej było rozróżnienie na żołnierzy pełniących służbę stałą i żołnierzy pełniących służbę
na podstawie kontraktu.

W ramach standaryzacji nadano jednolitą grafikę i strukturę formularza (z podziałem na części), także  pozostałym wzorom wniosku o:

  • przydzielenie pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej (załącznik nr 3);
  • przydzielenie dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej (załącznik nr 4);
  • przydzielenie weteranowi uprawnionemu miejsca w internacie albo kwaterze internetowej (załącznik nr 5);
  • przydzielenie weteranowi uprawnionemu z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny miejsca w internacie albo kwaterze internatowej (załącznik nr 6).

Wnioski o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej  będzie można złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej, przy czym ta ostatnia forma  jest bardziej preferowana.

Nowa kalkulacja  kosztów utrzymania  miejsca w internacie

Nowością w  nowelizacji  tego rozporządzenia   jest sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w kwaterze internatowej lub w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat. Dokonana zmiana polega na  określeniu nowego wzoru do sporządzenia kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej w internatach bądź kwaterach internatowych.  Jak  uzasadnia MON, proponowany wzór precyzyjnie określa katalog kosztów planowanych w danym roku np. remonty, wymiana zużytego wyposażenia, termomodernizacji, konserwacji, koszty mediów komunalnych, koszty związane z czynnościami zarządzającymi i administracyjnymi względem posiadanego przez AMW zasobu nieruchomości internatowych.

Stawkę opłat określa dyrektor oddziału regionalnego  AMW  do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia według kalkulacji rocznej, określonej w załączniku nr 12 do rozporządzenia. Stawka opłat może być korygowana częściej niż raz w roku. O zmianie wysokości stawki opłat zawiadamia się osoby zajmujące miejsca w internacie nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że stawka opłat będzie niższa od dotychczas obowiązującej, osoby te można zawiadomić o tym fakcie wcześniej”;

Wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca  w internatach bądź kwaterach internatowych zawiera  załącznik nr 7.

To żołnierza składa  wniosek  do AMW o przydział kwatery

Kolejna nowelizacja rozporządzenia  MON z dnia 17 marca 2016 r. dotyczy przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 419). Zmiany  obejmują dwa załączniki:

  • wzór wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (załącznik nr 1).

W dotychczasowej treści wniosku zamieszczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia było zróżnicowanie żołnierzy ze względu na rodzaj pełnionej służby, tj. pełniących służbę stałą i pełniących służbę na podstawie kontraktu. Obecnie użyto pojęcia „żołnierz zawodowy”, zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny. Załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej dotyczące poświadczenia faktu, że osoba ubiegająca się o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego pełni zawodową służbę wojskową. Zaświadczenie to odpowiada postulatom przedstawicieli z jednostek wojskowych, że dokument ten powinien być przedkładany do Agencji Mienia Wojskowego przez żołnierza, nie zaś jako dane przesyłane przez tzw. organy kadrowe z jednostki wojskowej do AMW.

  • wzoru decyzji o przydziale kwatery/lokalu mieszkalnego (załącznik nr 2). Stanowi wzór decyzji o przydziale kwatery/lokalu.  Wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierz zawodowy może złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.  

Zakwaterowanie w kwaterach wspólnych

Kolejna zmiana przepisów wykonawczych  obejmuje rozporządzenie MON z 27 lipca 2011 r. w sprawie zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania  (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 989).  Obecny przepis stanowi,  że to żołnierz zawodowy występuje z wnioskiem o zakwaterowanie we wspólnej kwaterze stałej.    Nowy § 6 ust. 1 stanowi z kolei, że dowódca kieruje żołnierza zawodowego do zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej.  O wydanym skierowaniu zawiadamia właściwego terytorialnie dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego”.

Nowe regulacje wchodzą w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw. R.Ch.

Zdjęcie: AMW ( internat w Lublinie)