... ...

Resort  obrony narodowej   opublikował dwa projekty zmian w rozporządzeniach MON  z 28  kwietnia 2022 r. w sprawie  wyżywienia żołnierzy  zawodowych   oraz  rozporządzenia MON  z 13 maja  2022 r. wypłaty ekwiwalentów  pieniężnych niewydanych w naturze.

W rozporządzeniu z 28 kwietnia 2022 r.   dodano  dwa główne przypadki, w których żołnierzom przysługiwać będzie bezpłatne wyżywienie. Chodzi  o  wojskowych  zawodowych  w trakcie kształcenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz konwojowanym do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub właściwe wojskowe organy porządkowe. 

Dodano żołnierzy  zawodowych w trakcie kształcenia

W zaproponowanych  przez resort   przepisach  podano  definicję " pełnienia zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia, w  uczelni wojskowej na studiach stacjonarnych  i kursach  stacjonarnych, na studiach stacjonarnych w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, w szkole  podoficerskiej  oraz  w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia.  Z kolei w nowelizacji rozporządzeniu  MON z  13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych RP w  zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze  zapisano, że  przysługuje tylko w dniach, w których nie jest realizowane szkolenie programowe oraz w dniach przebywania na przepustce lub urlopie.

Należy  przypomnieć, że zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny,  podchorąży po zaliczeniu I roku  studiów i podpisaniu  umowy  zostaje żołnierzem zawodowych.   

Przepisy z  28 kwietnia 2022 r.  w stosunku do  poprzednich  uregulowań  z  4 grudnia 2014 r. zawierały  dwa nowe przypadki, w których żołnierzom przysługuje  bezpłatne wyżywienie.  Chodzi o:

 • uwzględnienie przepisów o mobilizacji. Twórcy  tych regulacji  zastrzegli, że z uwagi na  niejawny charakter dokumentu mobilizacyjnego, nie mogą podać  więcej szczegółów,  
 • przypadek bezpłatnego wyżywienia w czasie zwalczania klęsk żywiołowych i ratowaniu życia ludzkiego.  

 Ponadto  poprzednie rozporządzenie  wprowadza także możliwość przyznania przez szefa MON bezpłatnego wyżywienia żołnierzom zawodowym w przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi. Głównym jej celem jest zapewnienie żołnierzom bezpłatnego wyżywienia w przypadku wykonywania szczególnych zadań w trudnych warunkach.  Te zapisy  opierają się  na doświadczeniach wynikających między innymi z realizacji zadań obrony granicy polsko – białoruskie, sytuacji pandemicznej związane z COVID-19 i konieczność podejmowania natychmiastowych działań.

Natomiast bezpłatne wyżywienie nie przysługuje żołnierzom, jeżeli: przebywają na leczeniu w podmiocie leczniczym, otrzymali diety z tytułu krajowej podróży służbowej lub zostali skierowani w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą.  Resort  obrony narodowej postanowił  doprecyzować  te przepis.

Kto może skorzystać?

Nowelizacja rozporządzenia z  28  kwietnia 2022 r. doprecyzowuje następujące przypadki: :

 • dotyczące przysługiwania dodatkowej normy uzupełniającej szkolnej oraz normy przypadającej w dni świąteczne. Chodzi m. in. o żołnierzy pełniących nieetatową służbę wewnętrzną w wymiarze ponad 8 godzin, nie więcej niż 12 godzin;
 • w którym żołnierzom pełniącym służbę w etatowych pododdziałach wartowniczych oraz kształcącym się na potrzeby Sił Zbrojnych RP przysługiwać im będzie bezpłatne wyżywienie. Obecnie należy się  tylko w trzech jednostkach posiadających etatowe pododdziały wartownicze, natomiast po zmianie będzie przysługiwało w każdej jednostce posiadającej taki pododdział;
 • w którym żołnierzom przysługuje bezpłatne wyżywienie, o ile nie przebywają na zwolnieniu lekarskim, z wyjątkiem sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim w związku z honorowym oddawaniem krwi;
 • bezpłatnego wyżywienia w razie leczenia stacjonarnego w izbach chorych albo w szpitalach polowych będących w strukturach Sił Zbrojnych RP oraz w przypadku zwolnienia żołnierza z uczestnictwa w zajęciach, pozostającego jednocześnie na terenie uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, ośrodka szkolenia lub centrum szkolenia;
 • przysługiwania bezpłatnego wyżywienia żołnierzom zajmującym stanowiska służbowe związane z przygotowaniem oraz wydawaniem posiłków, utrzymaniem odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego w stołówkach wojskowych oraz sprawującym nad nimi merytoryczny nadzór – w formie posiłków wydawanych w czasie wykonywania obowiązków.

Wzrost  norm żywnościowych o jedna trzecią

Organem właściwym w sprawach określania uprawnienia do równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze jest dowódca  jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu żywnościowym pozostaje żołnierzy. Równoważnik pieniężny wypłaca z dołu wojskowa jednostka, z wyjątkiem sytuacji  gdy przebywania na całodobowej przepustce, podróży służbowej lub urlopie. Wtedy  pieniądze są wypłacane  z góry.

Zgodnie z decyzją  nr 73 z 14 lipca 2023 r.  szef MON . zmienił kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie. Obowiązują one z mocą od 1 stycznia 2023 r.  i zostały  podwyższone  średnio o jedną trzecią  w przypadku:  

 • normy żołnierskiej (010) – z 20,76 zł do 28,16 zł,
 • szkolnej ( 020) – z 21,99 zł (do 29,91 zł ( wzrost o 36 proc. do 2022 r.),
 • specjalnej ( 030) – z 26,94 zł do 37,43 zł;
 • operacyjnej ( 040) – z 28,98 zł  do 40,43 zł;

Dodatkowa  norma wyżywienia ogólnej - 110  wynosi  obecnie 10,63 zł.

Wyższe  normy żywnościowe w stosunku do decyzji nr 67 MON z 17 maja 2022 r. ( sprzed prawie roku) świadczą najlepiej o tym, o ile wyniosła  inflacja w tym okresie na  podstawowe  produkty żywnościowe. W międzyczasie  pojawiła  się decyzja nr 149 szefa MON  z 18 października 2022 r., która  podniosła  od 1 lipca 2022 r. stawki  normy żołnierskiej (010) – z 20,76 zł do 22,81 zł, szkolnej ( 020) – z 21,99 zł  do 24,32 zł, specjalnej ( 030) – z 26,94 zł  do 29,80 zł, a operacyjnej ( 040) – z 28,98 zł  do 32,32 zł, a  dodatkowej  normy wyżywienia ogólnej - 110 do 8,70 zł. 
  

Nowelizacja rozporządzeń MON ma wejść w życie  pierwszego dnia po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku  Ustaw. R.Ch.

Zdjęcie: kpt. Piotr Płuciennik (10 Blog.)