... ...

Z udziałem weteranów, Orkiestry Wojskowej, ale też i licznych gości odbyły się 27 maja br. centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Imprezie towarzyszył piknik wojskowy oraz wystawa sprzętu i pojazdów militarnych.

Impreza rozpoczęła się od uroczystego apelu z udziałem weteranów, Orkiestry Wojskowej oraz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Tym, co poświęcili dla Ojczyzny swoje życie

Podczas apelu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odznaczył weteranów działań poza granicami państwa.

- To bardzo ważna służba, stanowi o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy sojusznikiem wypełniającym swoje zobowiązania w NATO. Nasze misje odbywają się również w formacie Unii Europejskiej i ONZ. (...) Dziękuję wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom za wszystko to co zrobili służąc na polskiej ziemi, ale także poza granicami naszego kraju. Jesteśmy wdzięczni. Dziś szczególnie myślimy o tych, którzy zostali poszkodowani podczas pełnienia misji. – mówił podczas uroczystości wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Zmiany w ustawie o weteranach

Minister podkreślał również, że planowane jest dalsza rozbudowa polskiej armii. Podkreślał rolę doświadczenia żołnierzy. Poinformował, że piątek Sejm przyjął zmiany w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. W głosowaniu udział wzięło 446 posłów. Za nowelą zagłosowało 445 posłów, 1 poseł był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawa stanowi o tym, że dodatek dla żołnierzy poszkodowanych na misjach będzie wypłacany również tym żołnierzom, którzy obecnie pełnią służbę w Wojsku Polskim, a nie tylko emerytom i rencistom jak było dotychczas. Zdaniem szefa MON jest to realizacja postulatu, który był przedstawiony przez środowisko żołnierzy, którzy służyli na misjach.

Wysokość dodatku dla weteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobę nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. W 2019 r. rząd zwiększył wysokość dodatku dla weterana poszkodowanego dla osób z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30 proc. Nadał także uprawnienia do dodatku grupie weteranów, którzy posiadają uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1 do 9 proc. Dodatek wynosi od 5 proc. do 130 proc. najniższej emerytury w przedziale: .
• od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru;
• od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
• od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
• od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
• od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;

• od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
• od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
• od 71 %do 80% uszczerbku – 110% podstawy wymiaru;
• od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
• powyżej 90% uszczerbku – 130% podstawy wymiaru

W ustawie znalazł się także zapis, że weteran-funkcjonariusz, który ukończył 65 lat życia, lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi:
• na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia,
• w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej.

Zapomogi będą wypłacane ze środków funduszy, którego dysponentem będzie szef MSWiA. Takiego funduszu nie ma w tym resorcie. Należy przypomnieć, że w tegorocznej decyzji budżetowej z 17 lutego br. przewidziano na zapomogi dla weteranów – żołnierzy 400 tys. zł.

Ponadto w projekcie ustawy doprecyzowano organy odpowiedzialne za ustalanie oraz wypłatę dodatku specjalnego.- Dzień Weterana to w pierwszej kolejności okazja do oddania szacunku polskim weteranom, którzy swoją wymagającą służbą dbają o to, aby nasza Ojczyzna pozostała wolna od zagrożeń otaczającego świata. Jednakże obok świętowania i wspomnień z czasów wspólnej służby, nie możemy zapominać o niebezpieczeństwach na jakie narażeni są żołnierze wykonując tego typu zadania – podkreślała dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa mjr dr Katarzyna Rzadkowska.

4. Rajd Motocyklowy Weteranów

O największej ofierze wszystkich naszych żołnierzy i pracowników wojska, którzy oddali życie w trakcie służby z dala od ojczystej ziemi, przypominają wszystkim licznie zgromadzeni uczestnicy kończącego się 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów. W ostatnich tygodniach pokonali oni tysiące kilometrów, aby oddać hołd swoim kolegom, którzy poświęcili dla Ojczyzny to co najcenniejsze – swoje życie.

Pamięć o zmarłych i poległych na misjach jest bowiem naszym moralnym obowiązkiem, zarówno w służbie, jak i życiu codziennym - dodała mjr Rzadkowska.

Należy podkreślić, że uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyły się w całym kraju, w tym również organizowane przez organizacje pozarządowe, o czym na Twitterze poinformowała m.in. Fundacja Stratpoints.

Po apelu weterani zgromadzeni w Nowym Dworze Mazowieckim udali się na mszę świętą do kościoła św. Michała Archanioła. W parku im. J. Wybickiego odbywał się natomiast piknik militarny. Licznie przybyła publiczność mogła oglądać m.in. amerykańskie wozy MRAP, Rosomaki czy uzbrojenie sekcji piechoty. Obchody Dnia Wetera także zakończenie 4. Edycji Rajdu Weteranów. Od 28 kwietnia w upamiętnieniu zmarłych kolegów wzięło udział aż 1800 weteranów motocyklistów!

70 lat polskich misji

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest stosunkowo nowym świętem w polskim kalendarzu. Ustanowił je Sejm RP w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy je 29 maja 2012 roku, zaś centralne obchody są obchodzone w najbliższy świętu weekend. W 70 - letniej historii udziału w misjach poza granicami państwa oddało życie 122 Polaków. Warto podkreślić, że święto jest zbieżne z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oprócz centralnych obchodów Dnia Weterana corocznie na terenie całego kraju organizowane są lokalne uroczystości honorujące uczestników misji zagranicznych.

zdjęcia:  CWDzOGP,  CO MON (Maciej Nędzyński)