... ...

Po roku od  uchwalenia 11 marca  ustawy o obronie Ojczyzny,  opublikowano  projekt rozporządzenia MON w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych.   Z zasady, wojskowy  nie  może dorabiać poza nielicznymi  wyjątkami.

Jest to  akt wykonawczy do art. 335 ust. 8 ustawy  tej ustawy (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.).   Generalnie zgodnie z  tym artykułem, żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej w ramach w ramach stosunku pracy oraz na podstawie innego tytułu, jeżeli praca jest wykonywana przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Są jednak wyjątki.  Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służy może zezwolić na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli:

 • nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych;
 • wpływa to na podwyższenie jego kwalifikacji;
 • nie narusza to prestiżu żołnierza zawodowego;
 • nie dotyczy wyrobów, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych oraz dostaw, robót budowlanych i usług, przeznaczonych na zamówienie jednostek wojskowych.

Nowością w  ustawie jest fakt, że praca zarobkowa nie może być wykonywana przez żołnierza w innej jednostce wojskowej, chyba że za zgodą szefa  MON, z wyłączeniem w uczelni wojskowej jako wykładowcy prowadzącego zajęcia dydaktyczne.

W projekcie  przepisów wykonawczych   określono jakie warunki  musi spełnić żołnierz  zainteresowany zezwoleniem na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej.  Wniosek musi zawierać następujące dane  w przypadku pracy zarobkowej:

 • nazwę pracodawcy, dla którego żołnierz będzie wykonywał pracę zarobkową, i adres jego siedziby,
 • podstawę wykonywanej pracy (w ramach stosunku pracy lub na podstawie innego tytułu),
 • miejsce pracy,
 • okres, na jaki pracodawca zamierza zawrzeć umowę o pracę lub umowę na podstawie innego tytułu,
 • wymiar czasu pracy,
 • rozkład czasu służby w tygodniu, uwzględniając ustalenie zadań służbowych w ramach 40 godzin w 5-dniowym tygodniu służby,
 • charakter wykonywanej pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy;

W przypadku działalności gospodarczej:

 • określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, i adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • adres, pod którym działalność gospodarcza będzie wykonywana,
 • formę prawną wykonywanej działalności gospodarczej,
 • wymiar czasu niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej,
 • termin podjęcia działalności gospodarczej.W przypadku   gdy żołnierz  ubiega się  o pracę w innej  jednostce  wojskowej, to taki wniosek  musi być zaopiniowany  przez dowódcę JW. i  jest przesyłany do Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej MON do spraw kadr.  W tej sprawie  może  być zasięgnięta  opinia  gestora korpusu osobowego oraz dowódcy jednostki wojskowej, u którego żołnierz planuje podjąć pracę.

 Dowódcy jednostki wojskowej  może zażądać od żołnierza wglądu  do umowy o pracę lub postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Ponadto  wojskowy  będzie  zobowiązany  „niezwłocznie”  do powiadomienie dowódcy jednostki  o:  

 • niepodjęciu pracy zarobkowej;
 • przerwaniu pracy zarobkowej;
 • zakończeniu pracy zarobkowej;
 • niepodjęciu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Żołnierzowi zawodowemu w przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, dowódca jednostki wojskowej powinien zapewnić odpowiedni czas potrzebny do rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy.

Projekt rozporządzenia przewiduje też, że w przypadku wyznaczenia na stanowisko służbowe,  żołnierz w terminie 14 dni stawienia się w jednostce wojskowej   musi wystąpić z wnioskiem o zgodę na kontynuację wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy,  które  mają zastąpić rozporządzenie MON z  7 października 2009 r. (Dz. U. poz. 1366),  mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Ustaw.  R.Ch.