header portal

 

 

 

piątek, 02 sierpień 2019 06:47

NIK skontrolował program modernizacji służb MSWiA – lepszy, bo stabilniejszy jest w wojsku

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. W ocenie NIK jest to działanie doraźne i nie gwarantuje stałego unowocześniania tych służb. Co prawda realizacja programu umożliwiła odnowienie zużytego sprzętu, ale znaczą część środków przeznaczono na wzrost uposażeń, co i tak nie zahamowało fali odejść funkcjonariuszy ze służby. Według NIK zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które uwzględniałoby z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa, a z drugiej potrzeby obywateli - tak jak na przykład finansuje się Siły Zbrojne RP.

Pod koniec 2016 r. został ustanowiony Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (obecnie Służby Ochrony Państwa), czyli służb podległych MSWiA. Program modernizacji w części rzeczowej został przygotowany w latach 2015-2016, na podstawie analiz potrzeb sporządzonych przez poszczególne służby oraz w przypadku wynagrodzeń - przez MSWiA.

W latach 2017-2020 przewidziano w programie 9,2 mld zł na inwestycje, zakup sprzętu i wyposażenia osobistego oraz na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników. Przy czym 5,5 mld zł to środki własne formacji, a 3,7 mld zł pochodzą z rezerwy celowej.

Dla poszczególnych służb zaplanowano w tym okresie środki w wysokości:
• Policja - 6 mld zł
• Państwowa Straż Pożarna - 1,7 mld zł
• Straż Graniczna - 1,3 mld zł
• Służby Ochrony Państwa - 0,2 mld zł

Zapomniano o miernikach

NIK ustaliło, że szef MSWiA na etapie przygotowywania projektu ustawy modernizacyjnej, nie wyegzekwował od komendantów podległych formacji przedstawienia mierników. Umożliwiają one dokonanie oceny wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli oraz poprawę konkurencyjności uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników na rynku pracy. Do programu włączono jedynie zaproponowane przez komendantów formacji typowe mierniki produktu, dotyczące wyłącznie ilościowego przyrostu składników rzeczowych majątku i sprawności systemów informatycznych, np. liczbę metrów kwadratowych planowanych do wybudowania lub wyremontowania powierzchni biurowych, bądź liczbę planowanych do zakupu pojazdów.

MSWiA zapowiedziało, że te mierniki będzie zawierać informacja z podsumowania programu oraz jego realizacji w latach 2019-2020.

Jak wynika z ustaleń NIK w latach 2017-2018 na poszczególne przedsięwzięcia objęte programem wydano: na podwyżki dla funkcjonariuszy - 1 mld 30 mln zł (33 proc.), na inwestycje budowlane - prawie 848 mln zł (27 proc.), na sprzęt transportowy - 500 mln zł (16 proc.), na sprzęt informatyki i łączności - blisko 250 mln zł (8 proc.), na zwiększenie wynagrodzeń pracowników - blisko 222 mln zł (7,8 proc.), na wyposażenie funkcjonariuszy - 175 mln zł (5,6 proc.) i na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej - 103 mln zł (3,3 proc.).

Nowy sprzęt to także wydatki, które nie uwzględniono

Tylko w 2017 r.: wybudowano 121 nowych obiektów, wyremontowano bądź zmodernizowano 132 obiekty, zakupiono ponad 1400 nowych pojazdów oraz 40 nowych jednostek pływających. Zakupiono również: 395 paralizatorów, 350 karabinków, ponad 16 tys. szt. strażackiego sprzętu ratowniczego, ponad 9 tys. komputerów przenośnych, ponad 4 tys. mobilnych policyjnych terminali, ponad 700 radiotelefonów, ponad 10 tys. kamizelek kuloodpornych, ponad 12 tys. kompletów ubrań ochronnych bądź specjalnych.

W opinii szefów służb podległych MSWiA, realizacja programu pozwoliła na sfinansowanie inwestycji i zakupów nowego sprzętu. Przyczyniło to się do zmniejszenia wydatków na przeglądy, naprawy i obsługę techniczną pojazdów, jak też zużycie paliw, dzięki wycofaniu awaryjnych i zużytych samochodów patrolowych i terenowych.

NIK zwraca jednak uwagę, że jeszcze w okresie realizacji programu modernizacji, w latach 2019-2020, infrastruktura i sprzęt oddane do eksploatacji w latach 2017-2018 będą wymagały remontów i obsługi technicznej. Na to jednak w programie modernizacji nie przewidziano już środków. Oznacza to, że zadania te poszczególne służby będą musiały sfinansować ze swoich budżetów podstawowych.

Uposażenia w służbach rosły wolniej niż gospodarce

Ponadto szefowi MSWiA nie udało się skutecznie przeciwdziałać odchodzeniu funkcjonariuszy, głównie policjantów ze służby, ani poprawić oprawić atrakcyjność pracy w poszczególnych formacjach. Podwyżki uposażeń i wynagrodzeń, zrealizowane w zaplanowanych kwotach i w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, nie przyniosły zamierzonego skutku. Powodem był znacznie większy wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W latach 2016-2017 i w I połowie 2018 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 11,6 proc.

Z kolei wypłacone w służbach podwyżki spowodowały, że średnie uposażenie funkcjonariuszy zwiększyło się w tym okresie od 8,4 proc. w Straży Granicznej do 8,9 proc. w Policji. Największe podwyżki pensji dostali funkcjonariusze SOP - o 16,4 proc. (dzięki dodatkowym środkom finansowym przyznanym od maja 2018 r.).

Odchodzą ludzie młodzi

Zdaniem NIK, niekonkurencyjne płace miały wpływ na odchodzenie funkcjonariuszy ze służby. W okresie od 31 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. stan zatrudnienia (tj. bilans przyjęć do służb i zwolnień. ) we wszystkich formacjach zmniejszył się łącznie o ponad 3 tys. funkcjonariuszy. Najwięcej mundurowych odeszło z Policji - ponad 2.600 osób. Należy zwrócić uwagę, że znaczny odsetek funkcjonariuszy odchodzących ze służby to ludzie młodzi. Przykładowo w 2017 r. ze służby w Policji zwolniło się na własny wniosek 2.260 funkcjonariuszy - ponad jedna trzecia z nich (817 funkcjonariuszy) nie nabyła uprawnień emerytalnych (staż służby poniżej 15 lat). Co piąty funkcjonariusz zrezygnował ze służby przed upływem zaledwie 5 lat.

Utrzymywanie się niekorzystnych tendencji kadrowych może mieć negatywny wpływ na stan zatrudnienia w poszczególnych formacjach podległych MSWiA, a przez to ograniczyć im możliwość realizacji ustawowych zadań mających wpływ na stan bezpieczeństwa państwa.

NIK sugeruje przyjęcie stabilnego finansowania służb w kolejnych rocznych budżetach na poziomie gwarantującym właściwe wyposażenie i poprawę warunków pracy oraz konkurencyjne uposażenia i wynagrodzenia. Mogłoby to być np. powiązanie nakładów na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne z PKB, analogicznie jak zostało skonstruowane finansowanie Sił Zbrojnych RP. Z kolei środki przeznaczane na programy modernizacyjne powinny zaś dotyczyć wyłącznie zakupów znacząco zmieniających jakość usług świadczonych obywatelom (np. zakup nowoczesnych śmigłowców), przy równoczesnym zapewnieniu w kolejnych bieżących budżetach środków na utrzymanie i eksploatację zakupionego w ramach modernizacji sprzętu. Ry
Zdjęcie: KG SG
Grafika: opracowanie NIK

Czytany 970 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 sierpień 2019 20:43

1 komentarz

  • Link do komentarza bolo piątek, 02 sierpień 2019 09:21 napisane przez bolo

    Młodzi policjanci i nie tylko młodzi, wcześniej przed zwolnieniem się ze służby w policji załatwiają sobie etaty w wojsku i przechodzą do służby w armii ,oczywiście z zachowaniem stopnia .Wystarczy kilka lat w policji i przychodzi młodzieniec na etat mł. chor.,a szeregowiec w armii służy 9-10 lat i o szkółce podoficerskiej może tylko pomarzyć,proszę rozejrzyjcie się w swoich jednostkach ile służy byłych policjantów.

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA