... ...

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w zakresie świadczeń przysługujących weteranom–funkcjonariuszom, weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom oraz weteranom–poszkodowanym.

Zgodnie z nowelizacją weteran­‑funkcjonariusz, który ukończył 65 lat, lub weteran poszkodowany­‑funkcjonariusz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogli ubiegać się o przyznanie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia, w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia. Również w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana­‑funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego­‑funkcjonariusza, weteran­‑funkcjonariusz, który ukończył 65 lat, lub weteran poszkodowany­‑funkcjonariusz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogli się ubiegać o przyznanie zapomogi.

Warunkiem przyznania ww. zapomogi, będzie konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów lub zaistnienia ww. zdarzenia. W ustawie dodano zastrzeżenie, że przy przyznawaniu zapomogi będą uwzględniane okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana–funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, w tym otrzymywanie z innego źródła pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie ww. wydatków.

Podstawą przyznania zapomogi będą dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienia zdarzenia  uzasadniającego udzielenie zapomogi.

Ustawa tworzy fundusz na zapomogi dla weteranów­‑funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych­‑funkcjonariuszy, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Fundusz ten tworzy się z uwzględnieniem liczby weteranów–funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy w ramach środków budżetowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

W ustawie przewidziano upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu przyznawania zapomóg, dokumentów stanowiących podstawy ich przyznania oraz sposobu przekazywania przyznanych zapomóg.

W ustawie wprowadzono również zmiany w zakresie uprawnienia do dodatku dla weterana poszkodowanego. Dodatek dla weterana poszkodowanego, do tej pory przysługiwał wyłącznie weteranom pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką. Zgodnie z nowelizacją dodatek dla weterana poszkodowanego będzie mógł być wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym, tj. również tym, którzy np. pozostają w służbie lub w stosunku pracy.

Ustawa stanowi, że w przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów będzie przysługiwał tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.

W ustawie określono zasady ustalania terminu wypłaty dodatku oraz zasady wypłaty dodatku w przypadku zamieszkiwania przez weterana poszkodowanego poza granicami kraju.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.