... ...

4 marca 2024 roku  wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek wręczył powołanie nowemu dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego prof. dr. hab. Grzegorzowi Motyce.

Wojskowe Biuro Historyczne (WBH) zajmuje się badaniem dziejów Wojska Polskiego, organizacją wojskowej sieci archiwalnej. Udostępnia materiały archiwalne, prowadzi m. in. badania naukowe, kwerendy archiwalne oraz organizuje konferencje.

Prof. dr. hab. Grzegorz Motyka  ( lat 57)   jest profesorem nauk społecznych, autorem wielu publikacji o II wojnie światowej oraz członkiem Kolegium IPN. Studiował  w latach 1987–1992 na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1998 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Walki polsko-ukraińskie na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1943–1948, napisanej pod kierunkiem prof. Tomasza Strzembosza. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w roku 2007 na podstawie rozprawy habilitacyjnej Ukraińska partyzantka. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii 1942–1960.

Pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN, Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP, Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej, (1994–1998 asystent, 1998–2007 – adiunkt, 2007–2010 – docent, od 2010 r. – profesor ISP PAN). Wykłada również w Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Nauk Politycznych, Katedra Ukrainoznawstwa). Ry

zdjęcie: CO MON