... ...

Minister nauki Dariusz Wieczorek powołał prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcję tę prof. Małachowski sprawuje od 7 marca br.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych nadano mu w roku 2019. Obszar jego prac naukowo-badawczych i wdrożeniowo-technologicznych skupia się na trzech głównych zagadnieniach: rozwój metod badań materiałów i konstrukcji, rozwój metod badań komputerowych i analiz symulacyjnych w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz rozwój metod badań w zagadnieniach związanych z inżynierią biomedyczną. Jest autorem lub współautorem ok. 600 publikacji. Jest także współtwórcą licznych wdrożeń wyników badań o charakterze przemysłowym oraz zgłoszeń patentowych.
 

Kierował licznymi projektami oraz uczestniczył jako wykonawca w ponad 30 tego typu przedsięwzięciach ukierunkowanych na prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe finansowane m.in. przez NCN, NCBR, EU (FP6, FP7 i Horyzont 2020), EDA (European Defence Agency) i Science for Peace and Security (SPS-NATO). Efekty tych badań to m.in. 9 uzyskanych patentów oraz 3 kolejne w zatwierdzeniu; srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009”; 8 wdrożeń rozwiązań technologicznych zrealizowanych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz kilkanaście ekspertyz technologicznych.

Był i jest członkiem komitetów naukowych ponad 40 konferencji krajowych i międzynarodowych. W roku 2010 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, a w roku 2011 Medal Komisji Edukacji Narodowej.

NCBR zostało powołane w 2007 r. jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako przestrzeń dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

zdjęcie: NCBR