header portal

wtorek, 04 grudzień 2018 07:12

Służba kontrterrorystyczna Policji - w poszukiwaniu sprawności działania

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W przeciągu ostatniego miesiąca doszło do niecodziennego wydarzenia, polski Sejm jednogłośnie uchwalił nowe rozwiązanie ustawowe. Przedstawiciele wszystkich opcji politycznych głosowali za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Co takiego zjednoczyło zagorzałych przeciwników politycznych? Potrzeba przygotowania Polski do reagowania na zagrożenie. Takie, które się zbliża, jest już widoczne, a jednocześnie jeszcze do nas nie dotarło w wymiarze dotykającym naszych sąsiadów. Zagrożeniem tym jest terroryzm z wszystkimi jego obliczami - pisze Michał STĘPIŃSKI na portalu sdirect24.pl. 

Historia polskich policyjnych jednostek odpowiedzialnych za reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym liczy już kilkadziesiąt lat. Przechodziły one wiele różnych zmian organizacyjnych, jednak do niedawna funkcjonowały jako wiele niezwiązanych ze sobą organizacyjnie niezależnych podmiotów. Od 2014 roku rozpoczął się proces konsolidacji pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Wprowadzone zostały nowe przepisy rangi zarządzeń Komendanta Głównego Policji, regulujące funkcjonowanie tych podmiotów.

W rozwiązaniu tym wskazano na odmienność działań prowadzonych przez te jednostki określając jednocześnie czym są działania bojowe w Policji. Kolejnym krokiem w stronę stworzenia systemu jednostek antyterrorystycznych było powołanie Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Policji w skład, którego weszły wszystkie Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji .

Dzięki temu rozwiązaniu Policja jest w stanie w przypadku potrzeby prowadzenia działań bojowych przez więcej niż jeden pododdział antyterrorystyczny zarządzać siłami i środkami tych jednostek w skali kraju a nie pojedynczego garnizonu. Na potrzeby sprawnego prowadzenia działań kontrterrorystycznych w Policji między innymi realizowany jest kurs specjalistyczny dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych. Prowadzone są również zunifikowane szkolenia na poziomie taktycznym. Weryfikacja powyższych rozwiązań dokonana na przestrzeni ostatnich lat potwierdziła ich wagę dla systemu bezpieczeństwa państwa w obszarze gotowości do reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W związku z powyższym podjęta została decyzja o usankcjonowaniu przedmiotowych rozwiązań na poziomie ustawowym.

źródło: www.sdirect24.org >>>

https://www.sdirect24.org/single-post/2018/11/30/S%C5%82u%C5%BCba-kontrterrorystyczna-Policji---w-poszukiwaniu-sprawno%C5%9Bci-dzia%C5%82ania

 

Czytany 246 razy

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA