header portal

poniedziałek, 31 grudzień 2018 06:55

Co się zmieni w służbach mundurowych w 2019 r.

Napisane przez Ryszard Choroszy
Oceń ten artykuł
(21 głosów)

Jakie będą podwyżki uposażeń żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, co się zmieni w normach sprawności fizycznej żołnierzy, umundurowaniu czy też w emeryturach i rentach mundurowych oraz zasadach waloryzacji w 2019 r.? Oto nowe regulacje, które wejdą w życie od początku przyszłego roku lub mogą nieco później.

Podwyżki uposażeń

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększą się uposażenia żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej o 0,43 krotność kwoty bazowej wynoszącej 1523,29 zł. Średnia podwyżka wyniesie 655 zł brutto. W przypadku służb MSWiA, wszyscy funkcjonariusze otrzymają po równo – bez względu na zajmowane stanowisko - 604 zł brutto plus 51 zł nagrody rocznej, która będzie wypłacona w 2020 r. Podobne podwyżki ( 655 zł brutto) czekają funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, co wynika z porozumienia szefa KAS zawartego 21 listopada 2018 r. z dziesięcioma związkami zawodowymi . Mają one zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału przyszłego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia. Kwoty podwyżek w KAS w latach 2019 - 2020 dotyczące funkcjonariuszy i pracowników nie będą niższe niż w innych służbach mundurowych. 

W przypadku żołnierzy zawodowych przeciętna podwyżka bez nagrody rocznej wyniesie 540 zł netto, bo w kwocie 655 zł brutto uwzględniono nie tylko nagrodę roczną, ale także wcześniejszą inflację. Ponadto nie znane są zasady tych podwyżek, bo szef MON do tej pory nie podpisał rozporządzenia ws. stawek uposażenia zasadniczego kadry zawodowej WP.

Efektem podpisanych 8 listopada w MSWiA oraz 19 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości porozumień ze związkami zawodowymi jest także zapowiedź podwyżek w 2020 r. po 500 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną w służbach MSWiA ( po równo dla każdego) oraz w Służbie Więziennej. Należy oczekiwać, że podobną podwyżkę otrzymają również żołnierze zawodowi. W pierwszej kolejności, prezydent RP powinien (podobnie jak to zrobił 17 października 2018 r.) podnieść wskaźnik przeciętnego uposażenie kadry zawodowej WP o 0,33 krotność kwoty bazowej. Należy podejrzewać, że decyzja w tej sprawie zapadnie w okolicach Święta Wojska Polskiego i przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. To może być ważna wiadomość dla tych, którzy zamierzają pożegnać się z mundurem..

Podwyżki pracowników cywilnych

Na protestach funkcjonariuszy służb MSWiA skorzystali pracownicy cywilni z tego resortu. W wyniku podpisanego 27 września 2018 r. porozumienia - oprócz oczekiwanej podwyżki od 1 stycznia 2019 r. w średniej wysokości 300 zł brutto - na etat pracownicy cywilni otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkowo 250 zł na etat.

Podobne podwyżki przewidziano dla pracowników cywilnych Służby Więziennej. Jak wynika z zawartego 20 grudnia 2018 roku porozumienia średnia kwota uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki i skutki finansowe wynikające z tej podwyżki m.in. z tytułu nagród jubileuszowych czy odpraw.

Tymczasem w resorcie obrony narodowej na podwyżki dla pracowników wojska zarezerwowano w budżecie MON tylko 300 zł na etat i do tej pory nie zawarto porozumienia ze związkami zawodowymi. Z kolei kilka tysięcy pracowników służby cywilnej zatrudnionych m.in. w terenowych organach administracji wojskowej skorzysta na odmrożeniu w 2019 r. kwoty bazowej dla służby cywilnej. Wzrośnie ona z 1874 zł do 1917 zł. Od jej wielokrotności liczone są płace pracowników korpusu.

Uposażenia podchorążych - oderwane od kadry zawodowej

 Szykują się zmiany uposażeń dla podchorążych, które będą uzależnione nie tylko od roku studiów, ale także od posiadanego stopnia wojskowego. Stawki nie będę już zależeć od najniższego uposażenia żołnierza zawodowego.  Podchorąży na pierwszym roku w stopniu szeregowego otrzyma 1200 zł, a jeśli nie awansuje, to na drugim roku studiów otrzyma 1300 zł, na III – 1400 zł, na IV roku – 1600 zł a na V roku 1800 zł. Natomiast jego kolega w stopniu sierżanta lub bosmana ( w Akademii Marynarki Wojennej) otrzyma maksymalnie 2600 zł. Uposażenie elewa szeregowego w ośrodku szkolenia wyniesie 700 zł, kadetowi szkoły podoficerskiej będzie przysługiwać 1200 zł a cywilnemu magistrowi na kursie oficerskim - 2600 zł. Ponieważ  procedury legislacyjne  nie zakończyły się w 2018 r. i rozporzadzenie nie weszło  w życie od 1 stycznia 2019 r. może zacząć obowiązywać od  1 stycznia 2020 r. 

Więcej miejsc na uczelniach wojskowych

W roku akademickim 2019/2020 cztery wojskowe akademie przyjmą 1440 kandydatów na oficerów, ale aż 60 proc. będzie studiować w Wojskowej Akademii Technicznej. Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 365 kandydatów. Akademia Marynarki Wojennej wręczy 110 indeksów Z kolei przekształcona w tym roku w Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie będzie mogła przyjąć 108 kandydatów na lotników i nawigatorów. Najwięcej indeksów w LAW jest do zdobycia na wydziale lotnictwa i kosmonautyki, gdzie kształcą się piloci - 60 a także logistyki (23) i nawigacji (25).  Kandydat na oficera powinien zarejestrować się w uczelnianej bazie najpóźniej do 31 marca 2019 r.

Ekstra  ekwiwalent mundurowy za niewydane przedmioty  - do konca 2019 r. 

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowelizacje trzech rozporządzeń  MON z 31 pażdziernika 2014 r. w sprawie  umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych oraz odbywających służbę kandydacką, które szef MON podpisał 10 grudnia 2018 r. ( Dz. U z 31.12.2018, poz. 2503),  rozporzadzenia MON z 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U z 28.12.2018. poz. 2439), a także rozporzadzenie MON z 15 stycznia 2015 r. ws. równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze ( Dz. U z 31.12.2018, poz. 2497). W tych ostatnich regulacjach Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zaproponował a szef MON zaakceptował te przepisy w dniu 20 grudnia 2018 r.  przewidziano wypłatę ekstra równoważnika mundurowego. Pieniądze będą przysługiwać wszystkim żołnierzom zawodowym, którzy od 1 stycznia 2016 do końca 2018 r. nie otrzymali w naturze należności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w przepisach w wysokości „sumy rocznych wartości niewydanych przedmiotów, pomniejszonych o okres używalności”. W przypadku kadry zawodowej WP, która odchodzi do cywila, wypłacony będzie równoważnik o wartości niewydanych przedmiotów. Równoważnik będzie wypłacony jednorazowo do końca grudnia 2019 r. Jest to rezultat braku w magazynach wojskowych oddziałów gospodarczych mundurów polowych, wyjściowych czy galowych nowego wzoru, o czym zresztą wielokrotnie pisaliśmy.

W noweli rozporządzenia, które podpisał szef MON 15 grudnia 2018 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  zapisano, że mundur galowy, czapka rogatywka, czapka garnizonowa, furażerka, półbuty galowe, kurtka wyjściowa i płaszcz dotychczasowych wzorów mogą być noszone przez żołnierzy zawodowych do 31 grudnia 2020 r. 

Ostrzejsze normy sprawności fizycznej żołnierzy

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie MON z 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 27.03.2018, poz. 625). W tych przepisach określono m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe; tryb zwalniania ze sprawdzianu oraz sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do niego.
Najważniejsze zmiany dotyczą zasad przeprowadzania egzaminów sprawnościowych. Mężczyźni i kobiety będą mieli do wyboru te same konkurencje: marszobieg na 3000 m lub pływanie na 12 min. Obecne regulacje przewidują m.in., że żołnierz-mężczyzna musi przebiec 3000 m, a żołnierz-kobieta 1000 m . Zwiększono obowiązujące normy sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy mężczyzn w ćwiczeniach oceniających zdolności motorycznej tj. wytrzymałość oraz siłę mężczyzn brzucha. Zaproponowano także zmianę obowiązującego systemu oceniania żołnierzy ze sprawności fizycznej, która zobowiązuje ich do zaliczenia marszobiegu lub pływania na ocenę pozytywną, bo inaczej ocena końcowa nie będzie dobra lub bardzo dobra.

Wysoka waloryzacja emerytur

W marcu wszyscy emeryci i renciści, w tym również mundurowi otrzymają waloryzacje świadczeń. Najprawdopodobniej wyniesie ona 3,26 proc., ale na ostateczny wskaźnik trzeba poczekać do czasu opublikowania ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r.  W marcu 2019 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do kwoty 1100 zł. Obecnie to 1029,80 złotych. Dla seniorów otrzymujących od 1030 zł do 2147 zł emerytury i renty brutto podwyżki wyniosą dokładnie 70 zł brutto. Ci którzy mają więcej co miesiąc – będą mieli waloryzowane świadczenia „po staremu”. Czyli o procentowy wskaźnik. A to oznacza, że w marcu 2019 r. emerytury i renty pochodzące z ZUS i KRUS, w tym również mundurowe (z zakładu emerytalnego MSWiA i wojskowych biur emerytalnych) mogą być najwyższe od kilku lat, bo wysoka była inflacja w 2018 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu MON na emerytury i renty dla ok. 170 tysięcy byłych żołnierzy zawodowych zarezerwowano 7 mld 48 mln zł, co oznacza wzrost do 2018 r. o 4,4 proc. Uwzględniono przewidywany wskaźnik inflacji w 2018 r. oraz planowaną do zwolnienia liczbę żołnierzy zawodowych ( szczegóły co do liczby zwolnień zostaną ujawnione na początku przyszłego roku w decyzji budżetowej szefa MON).

Zmiany w emeryturach mundurowych

W porozumieniach podpisanych ze związkami zawodowymi z 8.11 z szefem MSWiA, z 19.11 z ministrem sprawiedliwości oraz 21.11.2018 r. z szefem KAS jest zapis przewidujący zmiany w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin. Chodzi o usunięcie w tych przepisach art. 18b, który uzależniał nabycie emerytury od ukończenia 55 lat. Dotyczy to funkcjonariuszy rozpoczynających służbę po 1 stycznia 2013 r. Drugim warunkiem nabycia uprawnień do emerytury jest posiadanie 25 lat stażu. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2019 r.
Podobne ograniczenia mają żołnierze. Porozumienie dotyczące Służby Więziennej przewiduje konsultacje z właściwymi ministrami, co odznacza, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się resort obrony narodowej. Na razie Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP wysłał pismo do szefa MON przypominające, że podobne zapisy powinny być w ustawie emerytalnej dla wojska.

W 2019 r. może być przełomowym rokiem w kwestii ewentualnego zrównania statusu funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 r. i przed tą datą w sprawie uwzględnienia przy wysłudze emerytalnej lat pracy ( art. 15a ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy). W porozumieniach strony pozostały przy rozbieżnych stanowiskach, przy czym w przypadku Służby Więziennej deklarują wolę rozwiązania tego problemu do 30 września 2019 r. Minister sprawiedliwości ma przygotować projekt zmian w pragmatyce wprowadzającej zmiany nie później niż od 2020 r. Z kolei w porozumieniu dotyczącym służb MSWiA jest mowa o końcu 2019 r., przy czym zmiany w pierwszej kolejności mają objąć funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę przed 1 października 2003 r.

Powrót do pełnej odpłatności za L4?

Interesujący jest zapis porozumienia dotyczący przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie. W porozumieniu z 19.11.2018 ze Służbą Więzienną zapisano, że uregulowanie tej kwestii powinno nastąpić do 30 czerwca 2019 r. Ponadto uzgodniono, że będą kontynuowane prace mające na celu przyznanie dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy SW, którzy po nabyciu prawa do emerytury nadal pozostaną w służbie.

Związkowcom z MSWiA nie udało się dojść do porozumienia ws. pełnej odpłatności za czas absencji chorobowej za pierwsze 30 dni kalendarzowych w roku. Szef tego resortu gotów był pójść na kompromis i przyznać 100 proc. uposażenie za czas choroby funkcjonariuszom z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

Brak kompromisu w tej sprawie mógł być spowodowany „psią grypą”, czyli masowymi zwolnieniami policjantów tuż przed zapowiedzią rządowej manifestacji biało-czerwonej z okazji 11 Listopada. Należy sądzić, że w tej sprawie dojdzie do kompromisu, zwłaszcza w roku dwukrotnych wyborów do europarlamentu oraz polskiego Sejmu i Senatu.
Ryszard Choroszy

Czytany 51960 razy Ostatnio zmieniany sobota, 05 styczeń 2019 07:21

97 komentarzy

 • Link do komentarza Soldier wtorek, 22 styczeń 2019 13:29 napisane przez Soldier

  Zgodnie z ustawą gratyfikacja urlopowa także ulega zwiększeniu. Przez ostatnie lata nie było z tym problemu i w styczniu dostawałem gratyfikacje powiększona o kwotę podwyżki która była wypłacalna od np marca. W tym roku dostałem taką samą jak w zeszłym roku . Chyba coś jest nie tak

 • Link do komentarza Marek poniedziałek, 07 styczeń 2019 11:51 napisane przez Marek

  uważam, że należy wprowadzić specyjalny dodatek dla policjantów którzy pracują w regionach najbardziej zagrożonych, ponadto dzielnicowi także powinni być wynagradzani pod względem wykonanej pracy i jej nadmiaru

 • Link do komentarza Marek poniedziałek, 07 styczeń 2019 11:43 napisane przez Marek

  Totalna bzdura przebywać na L 4 i pobierać 100 procent poborow, a koledzy niech za niego robią, takie slizganie się kosztem innych jest niezdrowe. Obecny przepis jest bardzo dobry i nie trzeba nic tu zmieniać.

 • Link do komentarza Dss sobota, 05 styczeń 2019 11:16 napisane przez Dss

  Zamiast Służyć to siedzicie i tylko o pozwy,ki się upominacie rozumiem jakby to się upominali podoficefowie A tu sami szeregowy co przed emeryturą i tak zostaną zwolnieni kurwa- tyle osób znam że gdyby pod nosem jednostki nie mieli nigdy by do wojska nie poszli ....Służyć!!!

 • Link do komentarza Żołnierz piątek, 04 styczeń 2019 22:25 napisane przez Żołnierz

  https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Podwyzki-dla-zolnierzy.-Resort-obrony-zapowiada-w-tej-sprawie-spotkanie-7-stycznia

 • Link do komentarza Żołnierz piątek, 04 styczeń 2019 22:05 napisane przez Żołnierz

  W końcu raczył ktoś zareagować: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/brak-podwyzek-dla-zolnierzy-mon-komentuje/r4fjzzw

 • Link do komentarza Podoficer piątek, 04 styczeń 2019 17:50 napisane przez Podoficer

  Jak szeregowi i podoficerowie pójdą na L4 w tym samym czasie, to kto będzie pełnił zaszczytną służbę? Pan podporucznik przyjmie służbę dyżurnego, kapitan podoficera a sprzętem zajmie się pan major albo pułkownik. W zależności od szczebla dowodzenia. Życzę powodzenia.
  Pozdrawiam.

  Policja tak zrobiła i dostała.

 • Link do komentarza Xxx piątek, 04 styczeń 2019 13:43 napisane przez Xxx

  To jest nowa siatka plac tak będzie mam projekt z 2.01.2019 nie można go tu wkleić
  Uposażenie będzie takie jak kolego tu podał

  To gdzie te wielkie podwyżki jak media pisały he he nikt nie dostał 600brutto nikt nie dostał 500netto teraz niech media sprostuja i podadzą faktyczne podwyżki dla wojska moim zdaniem nie takie miały być sa średnie czemu policja dostała po 600zł po równo na osobę i mają płacone nadgodziny oraz za zwolnienie l4 100% A w wojsku tylko marne podwyżki
  Wysokie podwyżki dostali w MSWiA

  Oficerowie pewnie będą bardzo nie zadowoleni bo oni dostali ok 200zł

  Temat podwyżek zamknięty

 • Link do komentarza Ralf czwartek, 03 styczeń 2019 20:35 napisane przez Ralf

  Tu są przeciwnicy partii rządzącej ja jestem za Kaczyńskim niech żyje nasz lider podwyżki Bena i przestańcie biadolic

 • Link do komentarza hm czwartek, 03 styczeń 2019 19:55 napisane przez hm

  szkoda, że tak jest traktowany obywatel i sługa państwa.

 • Link do komentarza X czwartek, 03 styczeń 2019 19:36 napisane przez X

  Sposób jest jeden na to całe zamieszanie o podwyżkach...


  ...w przyszłych wyborach nie głosować na tą partie, która obecnie rządzi

 • Link do komentarza Poker A9 w kolorze :) czwartek, 03 styczeń 2019 19:21 napisane przez Poker A9 w kolorze :)

  Piszecie o tych podwyżkach jakby to od was zalezalo. Poczekajcie do tego kwietnia maksymalnie a jak nie bedzie to wtedy zaczniemy dzialac. Jakis poligon czy cos waznego to wtedy MON grypa he i tak do skutku moze wtedy cos zrobimy z tym. Nie ma sensu sie klucic tu miedzy sobą.

 • Link do komentarza Adek czwartek, 03 styczeń 2019 18:33 napisane przez Adek

  Panowie i Panie - nie liczcie na jakieś wielkie podwyżki gdyż nasze pieniądze zapewnione na podwyzki w budżecie MON, znajdują się już w budżecie MSWiA przekazane przez Ministra Błaszczaka na ugaszenie pożaru w MSW. Aktualnie jest pożar w Ministerstwie ON gdyż na podwyzki nie ma złamanego centa. Nie ma nawet planów siatki płac ponieważ trwa poszukiwanie jakichkolwiek pieniędzy na podwyzki dla wojska nie mowiac juz o terminie wypłaconych podwyżek. Większość jeszcze o tym nie wie ale za chwilę to wyjdzie na zewnątrz i ujrzy światło dzienne sytuacja w wojsku.

 • Link do komentarza Paweł czwartek, 03 styczeń 2019 18:12 napisane przez Paweł

  do Rekin________ wiesz ile juz bylo takich list z nowymi stawkami? dlatego darujcie juz sobie bo to juz nawet smieszne nie jest - wojsko zostalo wydymane i tyle!

 • Link do komentarza Rekin czwartek, 03 styczeń 2019 17:49 napisane przez Rekin

  https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/d3e7ef39571d7a2d

 • Link do komentarza Żołnierz czwartek, 03 styczeń 2019 15:57 napisane przez Żołnierz

  Forum w temacie o polityce obronnej :)

 • Link do komentarza Żołnierz czwartek, 03 styczeń 2019 15:55 napisane przez Żołnierz

  E tam, ja tam wolę czytać forum z dzisiaj. Tam powołują się na info z Warszawy i mają wyższe kwoty podwyżek :)

 • Link do komentarza Baran czwartek, 03 styczeń 2019 15:44 napisane przez Baran

  Pan koniu może pokazać projekt podwyżek

 • Link do komentarza Żołnierz czwartek, 03 styczeń 2019 14:53 napisane przez Żołnierz

  O, to ppor. I por. Nie dostaną podwyżki? A to Ci dopiero pismo przyszło 02 Stycznia 2019 r. :)

 • Link do komentarza Koniu czwartek, 03 styczeń 2019 14:10 napisane przez Koniu

  Zgodnie z pismem z 2.01.2019 o proponowanych stawkach
  - korpus szeregowych o 450 złotych
  - podoficerowie od 410 dla plutonowego do 550 dla chorążego
  - oficerowie od 250 dla pułkownika do 530 dla kapitana.
  Pytam się grzecznie gdzie te ,,słynne średnio 655" ?

 • Link do komentarza Żołnierz czwartek, 03 styczeń 2019 13:00 napisane przez Żołnierz

  Oczywiście Zemol, według norm szkoleniowych :)

 • Link do komentarza Miszczom czwartek, 03 styczeń 2019 12:01 napisane przez Miszczom

  zemol, idź i się okop bo pogoda taktyczna sprzyja takim

 • Link do komentarza zemol czwartek, 03 styczeń 2019 11:12 napisane przez zemol

  Szkoda ze takiej polemiki nie bylo na temat reformy szkolenia.Widze ze tu tylko $$$ sie liczy.Żal !!! Pewnie wiekszos ujadajacych nie zna nawet zakresu swoich obowiazkow!!!

 • Link do komentarza NN czwartek, 03 styczeń 2019 09:24 napisane przez NN

  Jak to mówił Kononowicz "nie będzie niczego"

  To tak humorystyczne :-)

 • Link do komentarza oszukany czwartek, 03 styczeń 2019 08:02 napisane przez oszukany

  Gdzie podwyżki?! Wczoraj wyszły rozporządzenia o podwyżkach dla Policji, Straży Pożarnej i SOPu a gdzie rozporządzanie dla wojska?? Czyżby nie starczyło już kasy i jednak obeszliśmy się smakiem?

 • Link do komentarza Oficer środa, 02 styczeń 2019 20:28 napisane przez Oficer

  Panowie, spoko. Są wybory do Europarlamentu najpierw, to myślę, żeby chłopaki PIS-u jeszcze zostali w Polsce. I tu się pouczyli polityki. Niech się nauczy jeden z drugim, że jeśli ktoś nie ma prawa do strajku i nie pójdzie jak kiedyś górnicy z kilofami, ani nie zbuduje białego miasteczka, to nie znaczy że można go DYMAĆ!!!

 • Link do komentarza bartek środa, 02 styczeń 2019 20:17 napisane przez bartek

  Opcje są dwie : albo jesteś dymający albo dymany.

 • Link do komentarza Robin środa, 02 styczeń 2019 20:15 napisane przez Robin

  Prawdopodobnie podwyżki w grudniu z wyrównaniem od stycznia hi,hi hi ale k..war rachunki trzeba płacić bez przerwy ,inflacja też się nie zatrzymuje ,przypominam że rozporządzenie o mnożniku podpisane zostało przed wyborami samorządowymi ,resztę sami se dopowiedzcie

 • Link do komentarza Oficer środa, 02 styczeń 2019 19:59 napisane przez Oficer

  Halo, czy jest ktoś z mediów, jakiś ONET, TVN24.PL czy coś innego? Może ktoś z jakiejś innej gazety czy mediów? Teraz mi że coś nasmarujecie, a nie REKORDOWE PODWYŻKI DKA ŻOŁNIERZY!!! Dymają nas aż skwierczy! Teraz coś napiszcie.

 • Link do komentarza Xxx środa, 02 styczeń 2019 19:59 napisane przez Xxx

  Sorry masz rację pomyliłem sie od 300zł :)
  A gdzie te rekordowe podwyżki dla żołnierzy po 600zł
  Przecież jak by nawet dali po równo np.540zl to i tak różnica była by widoczna ale na takie coś nie chcą się zgodzić w Policji jakoś się dogadali po równo po 600zł i tam szybko ustawę zrobili
  Wiedzą że dostaną z wyrównanie itd.
  A w wojsku nikt nic naprawdę nie wie mieli czas od sierpnia 2018 mamy styczeń 2019
  I same domysły co piszą media jeszcze ze wojsko ma dostać po 540zł netto skąd oni wiedzą jak jeszcze nikt nic nie wie.

  Tak naprawdę nic nie wiadomo o podwyżkach dla wojska to całą prawda za miesiąc się okaże że w cale ich nie będzie

  Przecież w każdej jednostce sa mężowie zaufania i od spraw podoficerów byli na spotkaniu ostatnio z konwent dziekanów i przedstawicielami z MON tam wszystko mówili to powinniście wiedzieć wszystko co mówili o podwyżkach itd.
  Nikt o tym w prostu nie pisze bo nie wiem boją się czy co
  Więc nie ma co się nakręcić o podwyżkach
  Niech się cieszą koledzy którzy wywalczyli sobie podwyżki :)

  Nikt wam nie napisze konkretów po ile kiedy itd bo nikt nic nie wie
  To co piszą to z wyczynach artykułów co piszą media :)

startPoprzedni artykuł1234Następny artykułkoniec

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA