header portal

piątek, 11 styczeń 2019 20:46

LAW rozpoczyna rekrutację na studia wojskowe Wyróżniony

Napisane przez Marian Jędrych
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 Lotnicza Akademia Wojska rozpoczyna od 15 stycznia 2019 rozpoczynamy rekrutacja na studia wojskowe która potrwa do 31.03.2019.

I etap rekrutacji 

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe będą przyjmowane od 15 stycznia wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

I. O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173):

1) niekarana sądownie;
2) posiadająca obywatelstwo polskie;
3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) w wieku co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby kandydackiej;
5) posiadająca świadectwo dojrzałości.

II. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym z systemu IRK. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Lotniczej Akademii Wojskowej do dnia 31.03.2019 r.

III. Do wniosku dołącza się:

1) życiorys;
2) skrócony odpis aktu urodzenia;
3) oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

IV. Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, nie później niż w pierwszym dniu egzaminów wstępnych, kandydat składa:

1) świadectwo dojrzałości;
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (wyłącznie jeżeli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
5) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł - nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których jest mowa w ust. III-IV, jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

II etap rekrutacji
Badania lekarskie

Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego, których posiadanie dokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, po złożeniu wniosku, zobowiązana jest poddać się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz stawić się na badania po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu badań lekarskich.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia przebiegają w dwóch etapach:

a) etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby;

b) etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
Uzyskanie wymaganych pozytywnych orzeczeń lekarskich po badaniach, o których mowa w ust. 2, ustalających wymaganą kategorię zdrowia na wybraną specjalność, jest jednym z warunków przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Samolotowe szkolenie sprawdzające

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności pilotażu planowane jest lotnicze szkolenie sprawdzające.

 III etap rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności w ramach danego kierunku studiów dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić od jednej do pięciu specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność kandydat jest rozpatrywany na kolejną określoną specjalność studiów.

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;
2) test znajomości języka angielskiego jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3) egzamin sprawności fizycznej:
- kobiety: test siły (uginanie ramion na ławeczce), test szybkości (bieg na 100 m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym;
- mężczyźni: test siły (podciąganie na drążku), test szybkości (bieg na 100m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym.
4) rozmowę kwalifikacyjną.

- Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka 2018.pdf

- Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe - kierunek Logistyka 2018.pdf

2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej Uchwały Senatu LAW w przedmiotowej sprawie.

Z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Osoba, która rozpoczęła pełnienie służby kandydackiej, staje się studentem Lotniczej Akademii Wojskowej z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Lotniczej Akademii Wojskowej.

Wnioski o powołanie do służby kandydackiej przyjmowane będą do 31.03 2019 r.

Egzaminy do LAW odbędą się w pierwszej połowie lipca.

Zachęcamy kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do LAW ze względu na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w planowanym szkoleniu lotniczym.

Ważne informacje

 1. Kandydat, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, składa dodatkowo zaświadczenie o nostryfikacji potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. 

2. Niedostarczenie w terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
3. Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Biuro rekrutacji

tel. +48 261 517 733

Czytany 505 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 styczeń 2019 16:33

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA