poniedziałek, 11 marzec 2019 18:25

Trwa rekrutacja w LAW na studia wojskowe 

Napisane przez LAW
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Trwa rekrutacja na studia wojskowe  do Lotniczej Akademii Wojskowej. Potrwa do 31.03.2019.

I etap rekrutacji 

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe będą przyjmowane od 15 stycznia wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

I. O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173):

1) niekarana sądownie;
2) posiadająca obywatelstwo polskie;
3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) w wieku co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby kandydackiej;
5) posiadająca świadectwo dojrzałości.

II. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym z systemu IRK. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Lotniczej Akademii Wojskowej do dnia 31.03.2019 r.

III. Do wniosku dołącza się:

1) życiorys;
2) skrócony odpis aktu urodzenia;
3) oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

IV. Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, nie później niż w pierwszym dniu egzaminów wstępnych, kandydat składa:

1) świadectwo dojrzałości;
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (wyłącznie jeżeli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
5) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł - nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których jest mowa w ust. III-IV, jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

II etap rekrutacji
Badania lekarskie

Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego, których posiadanie dokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, po złożeniu wniosku, zobowiązana jest poddać się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz stawić się na badania po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu badań lekarskich.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia przebiegają w dwóch etapach:

a) etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby;

b) etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
Uzyskanie wymaganych pozytywnych orzeczeń lekarskich po badaniach, o których mowa w ust. 2, ustalających wymaganą kategorię zdrowia na wybraną specjalność, jest jednym z warunków przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Samolotowe szkolenie sprawdzające

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności pilotażu planowane jest lotnicze szkolenie sprawdzające.

 III etap rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności w ramach danego kierunku studiów dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić od jednej do pięciu specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność kandydat jest rozpatrywany na kolejną określoną specjalność studiów.

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;
2) test znajomości języka angielskiego jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3) egzamin sprawności fizycznej:
- kobiety: test siły (uginanie ramion na ławeczce), test szybkości (bieg na 100 m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym;
- mężczyźni: test siły (podciąganie na drążku), test szybkości (bieg na 100m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym.
4) rozmowę kwalifikacyjną.

- Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka 2018.pdf

- Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe - kierunek Logistyka 2018.pdf

2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej Uchwały Senatu LAW w przedmiotowej sprawie.

Z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Osoba, która rozpoczęła pełnienie służby kandydackiej, staje się studentem Lotniczej Akademii Wojskowej z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Lotniczej Akademii Wojskowej.

Wnioski o powołanie do służby kandydackiej przyjmowane będą do 31.03 2019 r.

Egzaminy do LAW odbędą się w pierwszej połowie lipca.

Zachęcamy kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do LAW ze względu na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w planowanym szkoleniu lotniczym.

Ważne informacje

 1. Kandydat, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, składa dodatkowo zaświadczenie o nostryfikacji potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. 

2. Niedostarczenie w terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
3. Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Biuro rekrutacji

tel. +48 261 517 733

Czytany 178 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 marzec 2019 18:31

Skomentuj

SONDA

Mobilny system neutralizacji dronów - 1.2%
Lekki transporter TUR VI - 8.5%
Pistolet VIS-100 - 2%
Moździerz 120 mm RAK - 18.4%
System bezpieczeństwa w Ustce - 0%
Pocisk rakietowy 122 mm FENIKS - 0.3%
Wóz wsparcia bezpośredniego WWB - 0.8%
Monokular MU-3MS - 3.3%
Armata przeciwlotnicza AG-35 - 1.6%
SWD C3IS JAŚMIN - 30.1%
System amunicji krążącej WARMATE2 - 0%
Okrętowy system uzbrojenia OSU-35 - 6.8%
Neutralizator BSP Lanca 2.0. - 12.3%
System BSP PGZ-19R - 12.8%
System antydronowy ikarX - 0%
Karabiny wyborowe SKW - 0.8%
Trenażer czołgu Leopard 2A5 - 0.7%
Multimedialny trenażer strzelecki - 0%
Zmodernizowany Fly Eye - 0%
Zintegrowany system TOPAZ - 0%
Modułowy lekki trał niekontaktowy II - 0.1%
Sonda Cyber Eye wykrywająca anomalie w sieci - 0%
Ochrona załóg okrętów przed BMR - 0%

Głosów ogółem: 153922
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: maj 3, 2019

   

   

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych