... ...

Resort  obrony narodowej wysłał do uzgodnień  międzyresortowych  nowelizację rozporządzenia  MON  z 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi.  Zmiany  są istotne  m.in. dla  żołnierzy  aktywnej rezerwy, odbywających dobrowolną ą zasadniczą służbę wojskową w  uczelniach, a także  terytorialsów. 

Istotą nowelizacji jest konieczność doprecyzowania i aktualizacji określonych uprawnień do bezpłatnego wyżywienia dla żołnierzy niebędącymi żołnierzami zawodowymi.  Kilka tygodni temu pisaliśmy  o zmianach  w dwóch rozporządzeniach MON  z 28  kwietnia 2022 r. w sprawie  wyżywienia żołnierzy  zawodowych   oraz  z 13 maja  2022 r. ws. wypłaty ekwiwalentów  pieniężnych niewydanych w naturze.  Teraz  zmiany objęły  żołnierzy niezawodowych. Chodzi  w tym przypadku o podchorążych  I roku , którzy są  traktowani jako żołnierze  pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.  

Ma im   przysługiwać  norma szkolna, która obecnie wynosi  29,91 zł w trakcie kształcenia:   
•     uczelni wojskowej: na studiach stacjonarnych i na kursach  oficerskich,
•    na studiach stacjonarnych w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa,
•    w szkole podoficerskiej,
•    w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia

W przypadku żołnierzy aktywnej rezerwy norma 020 przysługuje w dniach wykonywania obowiązków w wymiarze:  40 proc. przysługującej normy wyżywienia – jeżeli czas wykonywania obowiązków służbowych przekracza 8 godzin, nie więcej niż 12 godzin  lub 100 proc. - jeżeli czas wykonywania obowiązków służbowych przekracza 12 godzin;

W nowych regulacjach  zaproponowano, aby żołnierzom kształcącym się na potrzeby Sił Zbrojnych RP, aktywnej rezerwy oraz w czasie leczenia stacjonarnego w izbach chorych albo w szpitalach polowych przysługiwało bezpłatne wyżywienie. 

Jest to dodanie nowego uprawnienia do  dotychczas  istniejącego w rozporządzeniu MON z 13 maja 2022 r.   Bezpłatne wyżywienie w wysokości normy szkolnej 020 przysługuje  bowiem:
•    podczas całodobowego, zmianowego systemu pracy wynikającego z przepisów w zakresie mobilizacji, 
•    b) izolacji lub kwarantanny określonych przez właściwe organy nadzoru sanitarnego, połączonych z przebywaniem żołnierza w zorganizowanym przez Siły Zbrojne RP miejscu izolacji lub kwarantanny, 
•     pełnienia nieetatowej całodobowej służby wewnętrznej i garnizonowej, 
•    pełnienia dyżurów bojowych, dyżurów ratowniczych, udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych.

Ponadto doprecyzowano okoliczności, w której żołnierzom pełniącym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, w okresie szkolenia specjalistycznego przysługuje równoważnik za wyżywienie niewydane w naturze. Oprócz  sytuacji  wykonywania zadań  w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia czy też uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych poza granicami państwa, w sytuacji gdy wyżywienie w naturze nie zostało zapewnione przez państwo-gospodarza dochodzi przebywanie  na przepustce  lub urlopie, z pewnymi ograniczeniami. Chodzi o to, że wysokość równoważnika pieniężnego, będzie zmniejszana  o wartość wyżywienia otrzymanego w naturze ( np. przy 3 posiłkach wartość śniadania  i kolacji  wynosi 25 proc. a obiadu – 50 proc.).  Podobna  sytuacja  dotyczy żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów. 

Zmieniono tryb oraz organ właściwy do wypłaty równoważnika dla żołnierzy w taki sposób, by kwestie związane z bezpłatnym wyżywieniem zostały ujęte w jednym organie (Wojskowym Oddziale Gospodarczym). 

Zmiany  objęły także umundurowanie żołnierzy  DZSW. Jeśli  odbywają szkolenie podstawowe w miesiącach maj-wrzesień będą otrzymywać przedmioty letnie, a w miesiącach październik-kwiecień - przedmioty zimowe.  Szczegółowy wykaz jest w projekcie rozporządzenia. Pozostałe należne przedmioty będą wydawane przy rozpoczęciu szkolenia specjalistycznego.  Jak czytamy w uzasadnieniu nowych  przepisów, „proponowane zmiany pozwolą na optymalne wyposażenie żołnierzy, stosownie do potrzeb oraz wykorzystanie posiadanych zasobów”. 

Należy dodać, że  wielu kandydatów na żołnierzy  zawodowych  rezygnuje z dalszej służby po szkoleniu podstawowym. Okresy używalności przedmiotów zostały zrównane z okresami używalności żołnierzy zawodowych.  R.Ch.

zdjęcie: Filip Klimaszewski ( DWOT)