... ...

W poniedziałek wchodzą w życie dwa rozporządzenia MON. Jedno z nich  dotyczy zasad wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska w razie mobilizacji, stanu wojennego oraz wojny. Drugie z kolei reguluje dodatki dla żołnierzy w razie odblokowania obowiązkowej zasadniczej służby.

Oba rozporządzenia stanowią dokumenty wykonawcze do obowiązującej od 23 kwietnia 2022 r. ustawy o obronie Ojczyzny.

Pierwsze z nich to rozporządzenie szefa MON z 23 października 2023 r. "w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny".

Kto wyznacza i wymagania  przy awansach

Stosownie do art. 552 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na wyższy stopień wojskowy mianuje:

 • na stopień wojskowy podporucznika - w drodze postanowienia naczelny dowódca Sił Zbrojnych;
 • na stopnie wojskowe generałów i admirałów - w drodze postanowienia Prezydent RP na wniosek naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych;
 • na pozostałe stopnie - szef MON lub naczelny dowódca Sił Zbrojnych, a także właściwy dowódca jednostki wojskowej.

W rozporządzeniu zostały określone warunki mianowania żołnierza zawodowego w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny na pierwszy stopień wojskowy w korpusach podoficerów i oficerów:

 • w korpusie podoficerów - posiadanie przez niego wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego, ukończenie kursu podoficerskiego, zdanie egzaminu podoficerskiego, otrzymanie pozytywnej opinii służbowej na zakończenie kształcenia prowadzonego w ramach tego kursu oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • w korpusie oficerów – posiadanie przez niego tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu zawodowego, ukończenie studiów w uczelni wojskowej lub kursu oficerskiego, zdanie egzaminu oficerskiego, otrzymanie pozytywnej opinii służbowej na zakończenie studiów lub kształcenia prowadzonego w ramach tego kursu oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Skrócone terminy mianowania

Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje w ramach zmiany zaszeregowania na zajmowanym stanowisku służbowym, a ponadto posiadanie pozytywnej opinii służbowej oraz jeżeli od ostatniego mianowania w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej na wyższy stopień wojskowy upłynęło w obrębie korpusu:

 • szeregowych – co najmniej 6 miesięcy;
 • podoficerów w przypadku:
 1. podoficerów młodszych – co najmniej 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby co najmniej 2 miesiące;
 2. podoficerów starszych – co najmniej 9 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby co najmniej 3 miesiące;
 • oficerów w przypadku:
 1. oficerów młodszych – co najmniej 12 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby co najmniej 6 miesięcy;
 2. oficerów starszych – co najmniej 15 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby co najmniej 12 miesięcy;
 3. generałów (admirałów) – co najmniej 18 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby co najmniej 15 miesięcy.

Żołnierza zawodowego w trakcie kształcenia w ramach studiów w uczelni wojskowej lub kursu oficerskiego albo w ramach kursu podoficerskiego można będzie  mianować  po  co najmniej 6 miesięcach i uzyskaniu pozytywnej opinii służbowej.  Ten okres  można skrócić w korpusach podoficerów i oficerów, z wyjątkiem wymogów zdania egzaminu podoficerskiego lub oficerskiego oraz posiadania nieposzlakowanej opinii   w przypadkach  uzasadnionych warunkami służby i potrzebami Sił Zbrojnych.  

Wniosek o mianowanie organ wnioskujący przesyła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję wojskową bezpośrednio do organu uprawnionego do jego realizacji oraz do wiadomości swoich przełożonych. Złożenie wniosku może nastąpić również w przypadkach uzasadnionych warunkami służby pisemnie w formie papierowej, ustnie lub za pomocą środków łączności do protokołu.

Nowe przepisy zastępują regulacje określone w rozporządzeniu MON z 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. poz. 134), które utraciło moc z dniem 23 października 2023 r.

Jakie dodatki dla żołnierzy  obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

Drugie rozporządzenie z 23 października 2023 r.  „w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową ( Dz.U z 6.11, poz.2397).  Wyznacza wysokość dodatków dla żołnierzy pełniących obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, która jest obecnie w Polsce zawieszona, choć istnieją dla niej odpowiednie regulacje.

Przewidziane w rozporządzeniu dodatki dotyczą m.in. żołnierzy służących na okrętach Marynarki Wojennej - w tym nawodnych i podwodnych, a także np. żołnierzy-nurków, wykonujących zadania pod wodą. Dla przykładu, dodatek dla marynarza służącego na okręcie podwodnym dodatek za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem w  morze   (na czas nie krótszy niż 6 godzin) wynosi 25 zł; dla marynarzy na okrętach nawodnych jest to 17 zł.

Żołnierze wojsk powietrznodesantowych dostaną dodatek 15 zł za każdy skok spadochronowy. Dodatki otrzymają także żołnierze wykonujący różnego rodzaju zadania niebezpieczne - chodzi tu np. o saperów (do 30 zł za dzień służby, w zależności od oceny zagrożeń) czy za udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych (do 45 zł).

Ponadto w przepisach wskazano, że "miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego dla żołnierza, któremu powierzono pełnienie funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu, wynosi do 5 proc. kwoty należnego uposażenia zasadniczego". Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się m.in. stopień trudności i złożoności powierzanych zadań oraz efekty uzyskiwane wskutek ich wykonywania; liczbę podległych żołnierzy i poziom odpowiedzialności, a także kwalifikacje poszczególnego żołnierza.

Warto wspomnieć, że  w konsultacji  jest projekt rozporządzenia MON określający sposób odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Czy to oznacza, że resort obrony narodowej przygotował  grunt pod  obowiązkowy  pobór, przewidziany zresztą w ustawie  o  obronie  Ojczyzny? Zgodnie z  art. 152 ust. 2  tej ustawy, to Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów ma prawo wprowadzić (rozporządzeniem) obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. 

Wielu ekspertów twierdzi, że  osiągnięcie  300 tysięcznej armii  nie jest  możliwe  bez wprowadzenia powszechnego poboru, przynajmniej w formie selektywnej  Po  zmianie  rządu i wypowiedziach przedstawicieli  koalicji  demokratycznej, że wojsko nie musi być tak liczne, prawdopodobieństwo wprowadzenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej  jest  małe. Ry

zdjęcie: 1 Bryg. Log