... ...

Od 13  sierpnia  wchodzi w życie rozporządzenie MON z 27 czerwca 2023 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym [Dz. U  z 13.07, poz. 1334].

Jest to akt  wykonawczy  do art. 289  ustawy o obronie Ojczyny.   Ustawowo  zapewniono żołnierzom zawodowym  bezpłatne dodatkowe świadczenia stomatologiczne oraz materiały stomatologiczne:

 • w razie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz na określonych stanowiskach służbowych;
 • w okresie przygotowania do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • przez okres 6 miesięcy po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa.

Nowe rozporządzenie określa  wykaz stanowisk służbowych uprawniających do dodatkowych świadczeń zdrowotnych, a ponadto sposobu realizacji uprawnienia oraz trybu kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych. Zostało poprzedzone rozporządzeniem MON  z  8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym.

Komu przysługują dodatkowe świadczenia stomatologiczne  

Zgodnie z § 4  rozporządzenia  MON z 27 czerwca br.  dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują:

 • żołnierzom, zaszeregowanych do grupy osobowej pilotów;
 • marynarzom w składzie załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej, bez względu na zajmowane stanowisko;
 • płetwonurkom, wykonującym zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego,
 • osobom pełniącym służbę w jednostkach wojsk specjalnych, zaszeregowanych do grupy osobowej lądowych działań specjalnych oraz grupy osobowej morskich działań specjalnych lub w oddziale specjalnym żandarmerii wojskowej, na którym wykonuje się zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczestniczy się w szkoleniu, bez względu na nazwę tego stanowiska służbowego,
 • żołnierzom w jednostkach wojsk powietrznodesantowych, zaszeregowanych do grupy osobowej aeromobilnej.

W  ocenie resortu obrony narodowej  te stanowiska służbowe są istotne dla utrzymania właściwego poziomu zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP z uwagi na obronę nienaruszalności granic terytorium RP oraz realizacji zobowiązań sojuszniczych NATO i UE.  W poprzednich przepisach  był wykaz konkretnych  jednostek  wojskowych podległych dowódcy  Wojsk Specjalnych oraz Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach, na  których wykonuje zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu.

Wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych

Wyżej wymienionym żołnierzom zawodowym przysługuje:

 • badanie lekarskie stomatologiczne oraz ocena stanu układu stomatologicznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym;
 • świadczenia higieny stomatologicznej obejmujące usunięcie złogów nazębnych (skaling, piaskowanie) wraz z fluoryzacją, wykonywaną nie częściej niż raz w roku kalendarzowym;
 • znieczulenie stomatologiczne;
 • w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją:
  - opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych;
  - leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów korzeniowych oraz wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych;
  - odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym metodą bezpośrednią z użyciem wkładów metalowych lub z włókna szklanego.
 • w zakresie chirurgii stomatologicznej:
  - ekstrakcja zęba;
  - nacięcie ropnia wewnątrzustnego;
  - resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych.
 • w zakresie chorób błon śluzowych i przyzębia:
  - kiretaż;
  - leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
  - założenie opatrunku peridontologicznego.

           W jednostce  lub w  najbliższej  przychodni  

Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne są zapewniane w jednostce wojskowej, na zaopatrzeniu której pozostaje żołnierz zawodowy. Jeśli  takiego  gabinetu nie ma, to  dowódca tej jednostki wojskowej ma podpisać  umowę z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez MON znajdującym się w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej.

W przypadku braku możliwości zawarcia takiego porozumienia, dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego. R.Ch.

Zdjęcie:  WIM